Hoppa till innehåll

EU:s e-tjänst för ingivande av flygbolags säkerhetsuppgiftsdeklarationer har öppnats

Utgivningsdatum 1.3.2023 14.00 | Publicerad på svenska 6.3.2023 kl. 16.30
Pressmeddelande

EU har 1.3.2023 öppnat ICS2-tjänsten (STI-STP), där flygbolag eller deras ombud kan inge de förnyade säkerhetsuppgiftsdeklarationerna, dvs. summariska införseldeklarationer och ankomstanmälningar, för varor som anländer med flyg från länder utanför EU. Säkerhetsuppgiftsdeklarationerna för flygtrafik lämnas huvudsakligen med meddelanden, och största delen av flygbolagen inleder ingivandet av de förnyade deklarationerna genom meddelandedeklarering till ICS2-systemet i början av sommaren 2023. Ändringen har inte en direkt påverkan på importförtullningen.

Flygbolagen övergår till ICS2-deklarationer huvudsakligen först under sommaren 2023

Hittills har säkerhetsuppgiftsdeklarationerna för flygtrafik ingetts till det nationella systemet för det EU-land, till vilket varorna först har anlänt. Framöver inges deklarationerna med meddelanden eller via ICS2-tjänsten (STI-STP) endast till ett av EU förvaltat centraliserat system. I Finland inger man alltså i fortsättningen inte längre dessa deklarationer till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX). Inloggningen till kommissionens ICTS2-tjänst (STI-STP) sker via EU:s kundportal.

Flygbolagen kan framöver också komma överens med avsändaren av varan om att man för en och samma försändelse inger två säkerhetsuppgiftsdeklarationer som kompletterar varandra, dvs. flygbolagets summariska införseldeklaration med uppgifter enligt huvudflygfraktsedeln och varuavsändarens eller en annan aktörs summariska införseldeklaration med uppgifter enligt underflygfraktsedeln.

Flygbolagen övergår till att använda de förnyade deklarationerna enligt en tidtabell som man kommit överens om med företagen. Tullen bedömer att de nya deklarationerna tas i bruk i början av sommaren 2023 eller senast 1.7.2023 när meddelandekunderna övergår till att använda de förnyade deklarationerna.

Notera att säkerhetsuppgiftsdeklarationer inte inges för varor som förs in med flyg från Schweiz och Norge. Schweiz och Norge har ingått ett avtal med EU om att höra till samma säkerhetsområde. För varor som anländer från dessa länder inges i samband med ankomsten en deklaration för tillfällig lagring.

Säkerhetsuppgiftsdeklarationerna för sjö-, landsvägs- och järnvägstrafik förnyas i mars 2024.

Ändringen märks endast indirekt vid importförtullningen

Ändringen påverkar inte egentligen importförtullningen av varor som förs in med flyg. Om tulldeklarationen föregås av en summarisk införseldeklaration i flygtrafik, ska man i tulldeklarationen specificera den föregående deklarationens MRN-referensnummer, varupostnummer och referensnummer för transportdokumentet på undernivå (house). Principen är den samma som för tulldeklarationer som inges för sådana varor som förs in till Finland från EU-flygplatser samt -hamnar och som sedan förtullas här. För dessa varor inges i samband med ankomsten en deklaration för tillfällig lagring, som togs i bruk i slutet av år 2022. Denna deklaration har ersatt den summariska deklarationen som användes tidigare.

I de förnyade summariska införseldeklarationerna ska man ange importvarornas varukod med sex siffrors noggrannhet och därtill bland annat uppgifter om mottagaren. Därför kan det hända att de avsändare av varor som ingår transportavtal med flygbolag kan be finska importörer om deras EORI-nummer. När mottagarens EORI-nummer används i den summariska införseldeklarationen, behöver inte mottagarens namn- och adressuppgifter anges i deklarationen.

Mera information

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering