Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring

Förändringarna i EU:s tullagstiftning medför stegvisa förändringar i tulldeklareringen åren 2020‒2025. 

Deklarationer för varor som anländer från områden utanför EU, nuläge

Deklarationer ska inges till Tullen i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) eller genom meddelandedeklarering 

 • summarisk införseldeklaration
 • en kombinerad anmälan om ankomst och anmälan om uppvisande när varorna anländer i sjö-, flyg- eller järnvägstrafik.

Vid transporter i delade lastutrymmen inlämnas anmälningarna om ankomst- och uppvisande vanligtvis som separata anmälningar. En summarisk införseldeklaration och en anmälan om uppvisande anses tillsammans utgöra en summarisk deklaration för tillfällig lagring. 

För varor som anländer under ett transiteringsförfarande har transiteringsdeklarationens uppgifter använts som summarisk deklaration. Säkerhetsuppgifterna kan också anges i transiteringsdeklarationen. Då behöver inte en separat summarisk införseldeklaration inges.

För postförsändelser som förs in med flyg ska inges en summarisk införseldeklaration till kommissionens datasystem (CR). För postförsändelser ska också inges en anmälan av varornas ankomst till Tullen (UTU), när postförsändelsen anländer till Finland.

Deklarationer för varor som anländer från områden utanför EU, kommande ändringar

De summariska införseldeklarationerna förnyas och ska i fortsättningen inges till kommissionens system (CR). De nya deklarationerna tas i bruk i flera olika steg för olika transportsätt. Deklarationerna för posttrafik har redan tagits i bruk år 2021, deklarationerna för flygtrafik kommer att tas i bruk fr.o.m. 1.3.2023 och deklarationerna för övriga transportsätt år 2025. 

När varan anländer i sjö-, flyg- eller järnvägstrafik inger man efter den summarisk införseldeklarationen en ankomstanmälan till kommissionens system (CR). De nya deklarationerna och anmälningarna kan inges antingen i EU:s e-tjänst eller via meddelandedeklarering. För varor som lossas i Finland inges också en anmälan av varors ankomst till Finska tullen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

I Finland behöver man efter en summarisk införseldeklaration och anmälan av varors ankomst inte i fortsättningen heller inge en separat deklaration för tillfällig lagring för sändningar som kommer från områden utanför EU. 

Vid flygtrafik ska summariska införseldeklarationer inges redan innan varorna lastas. Om transportfirman inte har alla uppgifter som krävs i den summariska införseldeklarationen innan varorna lastas, kan varans avsändare eller speditionsfirman före lastning anteckna de säkerhetsuppgifter som krävs i den summariska införseldeklarationen, som endast innehåller en del av uppgifterna och numret på transportfirmans huvudflygfraktsedel (MAWB). Transportfirman inger då sin egen summariska införseldeklaration med partiella uppgifter efter lastingen innan varorna anländer. 

I den nya summariska införseldeklarationen är uppgifterna om köpare och säljare obligatoriska säkerhetsuppgifter, likaså varubeskrivning och varukod med minst sex siffrors noggrannhet.

Transiteringsdeklarationerna förnyas i september 2023. Säkerhetsuppgifterna kan i fortsättningen också anges i transiteringsdeklarationen. Då behöver inte en separat summarisk införseldeklaration inges när man använder transitering.

Den 1 mars 2023 införs i flygtrafiken

 • nya deklarationer för flygbolag
 • nya deklarationer för expressfraktbolag.

Den 1 juli 2023 införs i flygtrafiken

 • uppdaterade deklarationer för postaktörer
 • nya säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel.

Om ditt företag har för avsikt att söka status som meddelandedeklarant inom flygfrakt men inte kan ta meddelandena i bruk vid den utsatta tidpunkten, kan ditt företag ansöka om en övergångstid.

Aktör som inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel

Med aktörer som inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel (”House”) avses t.ex. sådana avsändare som är etablerade utanför EU eller sådana speditörer som representerar en importör inom EU som inte kan förmedla de uppgifter som krävs till flygbolagen för att flygbolagen ska kunna inge summariska införseldeklarationer med fullständiga uppgifter. Aktörerna kan komma överens med flygbolaget att aktörerna själva inger de uppgifter på underfraktsedelsnivå som krävs med en egen summarisk införseldeklaration till kommissionens CR-system. För dessa aktörer används benämningen ”house level filer” i EU:s engelskspråkiga material.

Vem kan ansöka om övergångstid?

Övergångstid kan sökas av det företag som är ansvarigt för deklarationen. De ombud som sänder dessa deklaranters meddelanden eller de tjänsteleverantörer som svarar för meddelandeförmedlingen kan inte söka övergångstid för sin egen del, men de kan söka övergångstid för deklarantens räkning.

Du kan ansöka om övergångstid hos finska tullen om ditt företag har ett EORI-nummer som beviljats i Finland. Om t.ex. flygbolaget eller avsändaren som är etablerad utanför EU har ett EORI-nummer som beviljats i ett annat EU-land, ska de söka övergångstid i det EU-land som gjort EORI-registreringen.

Hur ansöker man om övergångstid?

Sök övergångstid senast 1.2.2023. Uppge följande uppgifter i ansökan:

 • Företagets namn och EORI-nummer
 • En av följande roller i vilken företaget inger deklarationer:
  • flygbolag
  • expressfraktbolag
  • postaktör
  • aktör som inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel
 • Deklarationsmeddelanden som företaget kommer att inge
 • Motivering för övergångstiden
  • Redogör t.ex. för en genomsam tidsplan som tagits fram med de aktörer i aktörskedjan som inger partiella deklarationsuppgifter.
 • Längd på övergångstiden som söks
  • Start- och slutdatum för övergångstiden
   • Flygbolag: övergångstid kan erhållas för tiden 1.3–30.6.2023.
   • Expressfraktbolag: övergångstid kan erhållas för tiden 1.3–1.10.2023.
   • Postaktörer och aktörer som inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel: övergångstid kan erhållas för tiden 1.7–1.10.2023.
  • datum då företaget börjar inge de nya deklarationerna.

Skicka ansökan per e-post till adressen ucc(at)tulli.fi. 


Deklarationer för varor som anländer från EU-hamnar eller -flygplatser, nuläge

För varor som förs in med flyg eller båt ska deklarationer inges till Tullen antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering 

 • deklaration för tillfällig lagring
 • anmälan av varors ankomst.

I deklarationen för tillfällig lagring ska man ange antingen varubeskrivning eller varukod med minst sex siffrors noggrannhet. 

När varor befordras mellan tillfälliga lager kan man använda elektroniska deklarationer, när man för varorna har tagit i bruk en deklaration för tillfällig lagring efter 5.11.2022. Elektroniska anmälningar om befordran ska användas senast fr.o.m. 1.3.2023. 

Deklarationer för varor som anländer från EU-hamnar eller -flygplatser, kommande ändringar

Varukoden ska anges som obligatorisk uppgift i deklarationen för tillfällig lagring senast när transportfirmorna har tagit i bruk de summariska deklarationerna i nytt format. Det här varierar enligt transportsättet. I flygtrafik tas de nya summariska införseldeklarationerna i bruk 1.3.2023 och transportfirmorna har en övergångsperiod för ibruktagandet av de nya deklarationerna fram till 1.6.2023. I de övriga transportsätten är avsikten att ta i bruk de nya summariska deklarationerna år 2025. 

Bevis på unionsstatus, nuläge

Unionsstatusen för varor vars värde inte överstiger 15 000 euro kan bevisas med en faktura eller ett transportdokument utan att tullen vid avgångsplatsen bestyrker uppgiften. Dokument som bevisar unionsstatusen för varor vars värde överstiger 15 000 euro ska vara bestyrkta vid avgångsplatsen. 

Varornas unionsstatus, dvs. tullstatus kan anges till Tullen på något av följande sätt:

 • summarisk införseldeklaration i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) eller genom meddelandedeklarering
 • deklaration för tillfällig lagring antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Om varorna har i en finsk destinationshamn upptagits i ett tillfälligt lager som andra än unionsvaror, kan dokumentet som bevisar varornas unionsstatus också tillställas innehavaren av det tillfälliga lagret.

Bevis på unionsstatus, kommande ändringar

Unionsstatusen för varor vars värde inte överstiger 15 000 euro kan fortfarande bevisas med en faktura eller ett transportdokument utan att tullen vid avgångsplatsen bestyrker uppgiften. För varor vars värde överstiger 15 000 euro kan unionsstatusen i fortsättningen bevisas med en elektronisk deklaration som inges till kommissionens PoUS-system, som är planerat att införas under åren 2024–2025. Referensnumret (MRN) som tilldelats deklarationen i PoUS ska anges till Tullen i anmälan av varors ankomst, när varorna anländer till Finland.