Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring

Funktion Ärende Läget 2019 Stegvisa förändringar 2019 och senare
Införsel Säkerhetsuppgiftsdeklarationer vid införsel från ett land utanför EU EU-staterna har beslutat om nationella sätt för inlämning av summarisk deklaration för tillfällig lagring och anmälan om uppvisande. I Finland lämnas efter en summarisk införseldeklaration en kombinerad ankomst- och uppvisningsanmälan. Vid transporter i delade lastutrymmen inlämnas ankomstanmälan vanligtvis separat. En summarisk deklaration för tillfällig lagring består av en summarisk införseldeklaration och en anmälan om uppvisande. Det har planerats stegvisa förändringar för åren 2021–2025, först i posttrafiken år 2021. Uppgifterna om köpare och säljare blir nya obligatoriska säkerhetsuppgifter, likaså varubeskrivning och varukod med 6 siffrors noggrannhet.
Införsel Deklaration i vilken säkerhetsuppgifterna kan anges Summarisk införseldeklaration eller transiteringsdeklaration. Summarisk införseldeklaration eller transiteringsdeklaration. Med Tullens samtycke också annan tulldeklaration eller deklaration för tillfällig lagring. Planerat införande enligt EU:s tidtabeller stegvis under 2023–2025.
Införsel

Styrkande av unionsstatus

Unionsstatusen för varor vars värde inte överstiger 15 000 € kan bevisas på en faktura eller i ett transportdokument utan att tullen i avgångshamnen bestyrker uppgiften. Handlingen som styrker varors unionsstatus kan i en finsk hamn visas upp för tullen med en summarisk införseldeklaration / summarisk deklaration som lämnas in i AREX-systemet. Elektronisk deklarering i kommissionens PoUS-system är planerad att införas under 2023–2024. Referensnumret (MRN) som tilldelats deklarationen i PoUS visas upp för tullen i en finsk destinationshamn med en anmälan om uppvisande.
Tillfällig lagring Deklaration

Summarisk deklaration IE344 till AREX-systemet för varor som anländer med flyg eller båt  För varor som anländer under ett transiteringsförfarande har transiteringsdeklarationens uppgifter använts som summarisk deklaration.

Enligt planerna kommer deklarationerna för tillfällig lagring att lämnas med nytt datainnehåll till Tullens nya tullklareringssystem senast slutet av år 2020.

Tillfällig lagring Befordran av varor mellan tillfälliga lager Enligt nationell anvisning. Egna elektroniska deklarationer för befordran införs enligt EU:s arbetsprogram tidigast 1.10.2020.

 

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag