Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring

Förändringarna i EU:s tullagstiftning medför stegvisa förändringar i tulldeklareringen åren 2020‒2025. 

Deklarationer för varor som anländer från områden utanför EU, nuläge

Följande deklarationer ska inges till Tullen i deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) eller genom meddelandedeklarering: 

  • summarisk införseldeklaration
  • en kombinerad ankomst- och uppvisningsanmälan när varorna anländer i sjö-, flyg- eller järnvägstrafik.

Vid transporter i delade lastutrymmen inlämnas ankomst- och uppvisningsanmälningarna vanligtvis som separata anmälningar. En summarisk införseldeklaration och en anmälan om uppvisande anses tillsammans utgöra en summarisk deklaration för tillfällig lagring. För varor som anländer under ett transiteringsförfarande har transiteringsdeklarationens uppgifter använts som summarisk deklaration. Säkerhetsuppgifterna kan också anges i transiteringsdeklarationen. Då behöver inte en separat summarisk införseldeklaration inges.

För postförsändelser som förs in med flyg ska inges en summarisk införseldeklaration till kommissionens datasystem (CR). För postförsändelser ska också inges en anmälan av varornas ankomst till Tullen (UTU), när postförsändelsen anländer till Finland.

Deklarationer för varor som anländer från områden utanför EU, kommande ändringar

De summariska införseldeklarationerna förnyas och ska i fortsättningen inges till kommissionens system (CR). De nya deklarationerna tas i bruk i flera olika steg för olika transportsätt. Deklarationerna för posttrafik har redan tagits i bruk år 2021, deklarationerna för flygtrafik kommer att tas i bruk år 2023 och deklarationerna för övriga transportsätt år 2024.

Vid flygtrafik kommer man att år 2023 ta i bruk deklarationer som ska inges redan innan varorna lastas. För varor som anländer inges en ankomstanmälan till kommissionens system (CR). För varor som lossas i Finland inges också en separat anmälan av varors ankomst till Finska tullen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

I den nya summariska införseldeklarationen är uppgifterna om köpare och säljare obligatoriska säkerhetsuppgifter, likaså varubeskrivning och varukod med minst sex siffrors noggrannhet.

Deklarationerna för varor som anländer hänförda till transiteringsförfarandet ändras år 2023  och deklareringen av säkerhetsuppgifterna ännu under åren 2024–25.

Deklarationer för varor som anländer från EU-hamnar eller -flygplatser, nuläge

För varor som förs in med flyg eller båt ska följande deklarationer inges till Tullen antingen i deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) eller genom meddelandedeklarering: 

  • en summarisk deklaration för tillfällig lagring
  • en anmälan av varors ankomst.

Befordran av varor mellan tillfälliga lager anmäls enligt nationell anvisning.

Deklarationer för varor som anländer från EU-hamnar eller -flygplatser, kommande ändringar

För varor som förs in med flyg eller båt ska från 5.11.2022 följande deklarationer inges till Tullen antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering: 

  • en deklaration för tillfällig lagring
  • en anmälan av varors ankomst.

I deklarationen för tillfällig lagring ska man ange antingen varubeskrivning eller varukod med minst sex siffrors noggrannhet. Det blir senare obligatoriskt att ange varukod. 

Vid befordran av varor mellan tillfälliga lager tar man 5.11.2022 i bruk elektroniska deklarationer som ska inges till Tullen antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. 

Bevis på unionsstatus, nuläge

Unionsstatusen för varor vars värde inte överstiger 15 000 euro kan bevisas med en faktura eller ett transportdokument utan att tullen vid avgångsplatsen bestyrker uppgiften. Dokument som bevisar unionsstatusen för varor vars värde överstiger 15 000 euro ska vara bestyrkta vid avgångsplatsen. Dokumentet kan anmälas med en summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration som inges till AREX-systemet. Om varorna har i en finsk destinationshamn upptagits i ett tillfälligt lager som andra än unionsvaror, kan dokumentet som bevisar varornas unionsstatus också tillställas innehavaren av det tillfälliga lagret.

Bevis på unionsstatus, kommande ändringar

Unionsstatusen för varor vars värde inte överstiger 15 000 euro kan fortfarande bevisas med en faktura eller ett transportdokument utan att tullen vid avgångsplatsen bestyrker uppgiften. För varor vars värde överstiger 15 000 euro kan unionsstatusen i fortsättningen bevisas med en elektronisk deklaration som inges till kommissionens PoUS-system, som är planerat att införas under åren 2024–2025. Referensnumret (MRN) som tilldelats deklarationen i PoUS ska anges till Tullen i anmälan av varors ankomst, när varorna anländer till Finland.

Innan PoUS-systemet införs kan varornas unionsstatus anges till Tullen på något av följande sätt:

  • summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration i deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) eller genom meddelandedeklarering
  • deklaration för tillfällig lagring antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.