Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring

Deklarationer för varor som anländer från områden utanför EU, nuläge

Till Finska tullens nationella AREX-system inges

  • en summarisk införseldeklaration
  • en kombinerad ankomst- och uppvisningsanmälan när varorna anländer i sjö-, flyg- eller järnvägstrafik.

Vid transporter i delade lastutrymmen inlämnas ankomst- och uppvisningsanmälningarna vanligtvis som separata anmälningar. En summarisk införseldeklaration och en anmälan om uppvisande anses tillsammans utgöra en summarisk deklaration för tillfällig lagring. För varor som anländer under ett transiteringsförfarande har transiteringsdeklarationens uppgifter använts som summarisk deklaration. Säkerhetsuppgifterna kan också anges i transiteringsdeklarationen. Då behöver inte en separat summarisk införseldeklaration inges.

Deklarationer för varor som anländer från områden utanför EU, kommande ändringar

Man kommer att förnya de summariska införseldeklarationer som inges på förhand innan varorna anländer. Därtill kommer dessa i fortsättningen att inges till EU:s system. Vid flygtrafik kommer man att ta i bruk deklarationer som inges redan innan varorna lastas ombord på planet. För varor som anländer inges en ankomstanmälan till EU:s system. För varor som lossas i Finland inges en separat anmälan av varors ankomst till Finska tullens system.

De nya deklarationerna tas i bruk i flera olika steg för olika transportsätt. Deklarationerna för posttrafik tas i bruk år 2021, deklarationerna för flygtrafik år 2023 och deklarationerna för övriga transportsätt år 2024.

I den nya summariska införseldeklarationen är uppgifterna om köpare och säljare obligatoriska säkerhetsuppgifter, likaså varubeskrivning och varukod med minst sex siffrors noggrannhet.

Deklarationerna för varor som anländer hänförda till transiteringsförfarandet ändras under åren 2021–23 och deklareringen av säkerhetsuppgifterna ännu under åren 2024–25.

Deklarationer för varor som anländer från EU-hamnar eller -flygplatser, nuläge

För varor som förs in med flyg eller båt ska man till Finska tullens nationella AREX-system inge

  • en summarisk deklaration för tillfällig lagring
  • en anmälan om uppvisande.

Befordran av varor mellan tillfälliga lager anmäls enligt nationell anvisning.

Deklarationer för varor som anländer från EU-hamnar eller -flygplatser, kommande ändringar

För varor som förs in med flyg eller båt ska man fr.o.m. slutet av år 2021 till Finska tullens nya tullklareringssystem inge

  • en deklaration för tillfällig lagring
  • en anmälan av varors ankomst.

I deklarationen för tillfällig lagring ska man ange varubeskrivning och varukod med minst sex siffrors noggrannhet.

Vid befordran av varor mellan tillfälliga lager tar man i bruk elektroniska deklarationer som fr.o.m. slutet av år 2021 ska inges till Finska tullens nya tullklareringssystem.

Bevis på unionsstatus, nuläge

Unionsstatusen för varor vars värde inte överstiger 15 000 € kan bevisas med en faktura eller ett transportdokument utan att tullen i avgångsplatsen bestyrker uppgiften. Dokument som bevisar unionsstatusen för varor vars värde överstiger 15 000 € ska vara bestyrkta vid avgångsplatsen. Dokumentet kan anmälas med en summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration som inges till AREX-systemet. Om varorna har i en finsk destinationshamn upptagits i ett tillfälligt lager som andra än unionsvaror, kan dokumentet som bevisar varornas unionsstatus också tillställas innehavaren av det tillfälliga lagret.

Bevis på unionsstatus, kommande ändringar

Unionsstatusen för varor vars värde inte överstiger 15 000 € kan bevisas med en faktura eller ett transportdokument utan att tullen i avgångsplatsen bestyrker uppgiften. För övriga varor kan unionsstatusen bevisas med en elektronisk deklaration som inges till kommissionens PoUS-system, som är planerad att införas under åren 2024–2025. Referensnumret (MRN) som tilldelats deklarationen i PoUS ska anges i anmälan av varors ankomst som uppvisas för Tullen vid ankomsten till Finland.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning