Hoppa till innehåll

Även statens ämbetsverk ska fr.o.m. 1.9.2021 inge en nationell skattegränsdeklaration till Tullen då de levererar varor över skattegränsen mellan Åland och övriga Finland

Utgivningsdatum 4.8.2021 8.45
Pressmeddelande

Kundmeddelande till statliga inrättningar och till företag som erbjuder tjänster till dem

Åland hör till EU:s särskilda skatteområden och därför finns det en skattegräns mellan Åland och övriga Finland. Enligt tullagstiftningen ska varor som transporteras mellan övriga Finland och Åland ankomstanmälas och deklareras till Tullen. Alla aktörer ska från och med 1.9.2021 inge en nationell skattegränsdeklaration till Tullklareringstjänsten för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland. Interna varuleveranser inom offentliga organ och statliga ämbetsverk ska också förtullas, oavsett deras värde.

Tulldeklarationer vid import

Statliga inrättningar inger tulldeklarationerna precis som andra momsregistrerade aktörer enligt de anvisningar som Tullen gett till företag. I den nationella skattegränsdeklarationen för en intern varuflyttning inom en statlig inrättning anges inrättningens FO-nummer som importör. Deklarationen inges i Tullklareringstjänsten. Den kan också inlämnas genom meddelandedeklarering direkt till Tullens system, om den statliga inrättningen använder ett meddelandegränssnitt som testats med Tullen. 

I den nationella skattegränsdeklarationen anger man färre uppgifter än i övriga tulldeklarationer. Obligatoriska uppgifter utöver aktörsuppgifterna är deklarantens referensnummer och numret på det bifogade dokumentet till leveransen samt ankomstdag. Rekommendationen är att man också anger varans värde fastän det inte blir obligatoriskt förrän i nästa skede av importdeklarationsreformen hösten 2022. Värdet ska i varje fall utredas för antecknande av mervärdesskatten. Transportkostnaderna inkluderas i värdet.

När den nationella skattegränsdeklarationen har godkänts skickar Tullen ett beslut om frigörande och ett förtullningsbeslut. Företaget ska lämna uppgiften om frigörandebeslutet till den transportfirma som transporterar varan över skattegränsen. Transportfirman behöver uppgiften för att kunna leverera försändelsen till mottagaren. 

För postförsändelser kan man använda sig av deklarering i två faser. Då anmäler posten till Tullen de försändelser som delats ut till momsregistrerade aktörer. Importören ska göra en nationell skattegränsdeklaration inom 10 dagar från mottagandet av varan. I andra fall ska deklarationen göras senast i samband med överskridandet av skattegränsen, innan varan levereras till mottagaren.

Också vid fraktförsändelser kan man använda sig av deklarering i två faser. I detta fall uppvisar importören i den första fasen till exempel transportdokumentet eller något annat administrativt dokument som gäller försändelsen. Dokumentet skickas per e-post till adressen atp.skattegrans(at)tulli.fi. I den andra fasen inger importören den nationella skattegränsdeklarationen inom 10 dagar från importen.

Deklareringen i två faser frångås under hösten 2022.

Förberedelser inför inlämnande av tulldeklarationer

Inloggning i Tullklareringstjänsten kräver Suomi.fi-identifikation och -fullmakt. Mera information om fullmakten finns på Tullens webbplats Så här identifierar du dig och ger fullmakt. Fullmakten som behövs vid tulldeklarering är ”tullklarering”.

Till Tullklareringstjänsten loggar man in via Tullens e-tjänster. När du vill göra en nationell skattegränsdeklaration välj ”Skattegränsdeklaration gällande Åland för företag”. Man kan också bekanta sig med anvisningarna till Tullklareringstjänsten i förväg. 

Bakgrunden till reformen är EU:s tullagstiftning

I EU:s medlemsstater tar man i bruk förnyade tulldeklarationer och samtidigt tas också en ny nationell skattegränsdeklaration i bruk i enlighet med EU:s tullagstiftning. Tullen i Finland har stegvis förnyat importdeklarationerna för företag och andra momsregistrerade importörer under våren och sommaren 2021. För varutrafiken mellan Åland och övriga Finland har en övergångstid beviljats åt momsregistrerade aktörer, som ska övergå till att använda de förnyade deklarationerna under övergångstiden. Posten eller någon annan transportfirma har tillsvidare kunnat lämna till Tullen en förenklad deklaration som ankomstanmälan och deklaration av varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland. De nya nationella deklarationerna har man kunnat inge sedan 19.4.2021 och man ska övergå till att använda dem senast fr.o.m. 1.9.2021.

Anmälan av mervärdesskatt

Statens ämbetsverk, inrättningar och extrabudgetära fonder inger inga momsdeklarationer till Skatteförvaltningen, utan de registrerar konteringarna för importmomsen i sin bokföring. Skatteförvaltningen får uppgifterna om skattebeloppet från centralbokföringen. 

Mera information:
Handel över skattegränsen på Åland

Skatteförvaltningens anvisningar:
Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen
Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018
Momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering