Hoppa till innehåll

Så här identifierar du dig och ger fullmakt

Företagskunder

Som identifierad användare kan du också använda dina tidigare deklarationer som underlag för nya deklarationer och bläddra bland dem i tjänsten i begränsad omfattning under en viss tid. Notera att webbdeklaranterna vid transitering dock alltid måste besöka ett tullkontor när de påbörjar transiteringar.

Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020

Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Nu är det dags att börja använda Suomi.fi-fullmakter för att kommunikationen med myndigheter fungerar även efter att Katso-tjänsten har lagts ned.

A. I tjänsterna nedan kan man använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter och fram till 31.12.2020 Katso-identifikation och -fullmakter:

 • Deklarationstjänsten för import
 • Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)
 • Deklarationstjänsten för export
 • Deklarationstjänsten för transitering
 • Deklarationstjänsten för tullagring
 • Intrastat-deklarationstjänsten
 • Tjänsten Tillstånd
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer
 • Ansökan om EORI-nummer
 • Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering
 • Testningstjänsten för meddelandedeklarering
 • Ålands skattegränsdeklarering
 • Egna uppgifter

B. I dessa tjänster kan endast Suomi.fi-identifikation och -fullmakter användas

 • Systemet för tullbeslut (CDS), där man ansöker om unionstillstånd (EU:s e-tjänst)
 • BTI-tjänsten, där man ansöker om beslut om bindande klassificeringsbesked (EU:s e-tjänst)
 • eAEO-tjänsten, där man ansöker om AEO-tillstånd (EU:s e-tjänst)
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden, där man ansöker om INF-nummer för förädlingsförfaranden (EU:s e-tjänst)

Vem kan ännu inte använda sig av Suomi.fi-identifikation och –fullmakter i Tullens e-tjänster?

Företag och sammanslutningar som inte har personer med rätt att företräda dem införda i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret, kan använda Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande för registrering av fullmakt och befullmäktigande på egen hand.

Registreringen av en fullmakt inleds genom att skicka en fullmaktsansökan jämte bilagor till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Dylika företag eller sammanslutningar är bl.a.

 • öppna bolag och kommanditbolag (Kb) som inte har en verkställande direktör, en ställföreträdare för bolagets verkställande direktör eller personer med rätt att ensam företräda bolaget införda i handelsregistret
 • föreningar som inte har personer med rätt att ensam företräda föreningen införda i föreningsregistret
 • sammanslutningar såsom kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar, dödsbon och offentliga myndigheter, som inte har representanter införda i registret
 • samt utländska företag som inte har representanter införda i handelsregistret.

En person som saknar finsk personbeteckning kan inte ännu använda sig av Suomi.fi-identifikation i Tullens tjänster.

Om du hör till någon av dessa grupper kan du övergå till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i Tullens e-tjänster senare under år 2020.

Läs mer: 
Suomi.fi-identifikation
Suomi.fi-fullmakter 
Katso-identifikation och -behörigheter 

Privatpersoner:

Om du identifierar dig i våra e-tjänster kan du 

 • förtulla din försändelse och betala importskatterna i importförtullningstjänsten för privatpersoner
 • inge exportdeklarationer i deklarationstjänsten för export 
 • skicka bilagor till export- och transiteringsdeklarationer i tjänsten för leverans av bifogade filer

Du kan identifiera dig på olika sätt

Om du har en finsk personbeteckning kan du identifiera dig med

 • nätbankskoder
 • mobilcertifikat (dvs. med en mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med
 • certifikatkort (identitetskort utfärdat av polisen, organisationskort utfärdat av Befolkningsregistercentralen eller  yrkeskort för social- och hälsovården).

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

EU-medborgares identifiering

Tyvärr är eIDAS-identifikation för EU-medborgare inte ännu möjlig i Tullens e-tjänster. Du kan dock sköta ärenden med oss på alternativa sätt.