Så här identifierar du dig och ger fullmakt

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter kommer stegvis att börja användas i alla Tullens e-tjänster. Katso-kod kan användas tills alla Tullens kunder kan använda Suomi.fi-fullmakter.

Varför lönar det sig att identifiera sig i Tullens tjänster?

Fastän användningen av någon e-tjänst inte kräver identifiering går användningen smidigare om man är identifierad. Identifierade användare får oftast sitt ärende uträttat elektroniskt utan något besök på tullkontoret.  Identifierade användare kan också använda sina tidigare inlämnade deklarationer som underlag för nya deklarationer och se på sina deklarationer i tjänsten i begränsad omfattning under en viss tid. Webbdeklaranterna vid transitering måste däremot alltid besöka tullen när de påbörjar transiteringar.

Andra sidor

Suomi.fi-identifikation
Suomi.fi-fullmakter
Identifikation i EU:s e-tjänster
Katso-identifikation och -behörigheter

Mera information om identifiering

En del av tjänsterna som beskrivs i menyerna tas i bruk inom den närmaste framtiden. Vi berättar om de nya tjänsterna och ibruktagandet i våra kundmeddelanden.

Privatkunder

Om du identifierar dig i våra e-tjänster kan du

 • förtulla din försändelse och betala importskatterna
 • inge exportdeklarationer
 • ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning
 • skicka bilagor till export- och transiteringsdeklarationer
 • skicka en fråga till vår tjänst Fråga tullrådgivningen.

 

Du kan identifiera dig på olika sätt

Om du har en finsk personbeteckning kan du identifiera dig med

 • nätbankskoder
 • mobilcertifikat (dvs. med en mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med
 • certifikatkort (identitetskort utfärdat av polisen, organisationskort utfärdat av Befolkningsregistercentralen eller  yrkeskort för social- och hälsovården).

Läs mer om Suomi.fi-identifieringsmetoder som Tullen använder sig av: Information om identifikation (Suomi.fi)

Om det inte är mögligt för dig att uträtta tullärenden med identifiering kan du sköta ärenden hos oss på alternativa sätt eller anlita ett ombud, t.ex. speditionsfirma eller posten. Varor kan inte förtullas per telefon eller e-post.

EU-medborgares identifiering

Tyvärr kan eIDAS-identifikation inte ännu användas i vår deklarationstjänst för import, deklarationstjänst för export, i tjänsten fråga tullrådgivningen och tjänsten för leverans av bifogade filer. Du kan dock sköta ärenden med oss på följande sätt:

 • Befullmäktiga en annan person att upprätta importdeklarationen, dvs. sköta förtullningen, åt dig i deklarationstjänsten för import.
 • Ring tullrådgivningen och be om råd.

 • Befullmäktiga ett ombud, t.ex. en speditionsfirma eller Posten, att sköta förtullningen för dig.
 • Inge exportdeklarationen utan att identifiera dig i deklarationstjänsten för export.
 • Skicka bilagor till Tullen per e-post.
 • Besök ett tullkontor. Kontaktuppgifter och öppettider

Tillbaka upp

Företag och samfund

Om du identifierar dig i våra e-tjänster kan du

 • förtulla din försändelse och betala importskatterna
 • inge exportdeklarationer
 • ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning
 • skicka bilagor till export- och transiteringsdeklarationer
 • inge deklarationer om befordran av varor inom transiteringsområdet
 • inge deklarationer gällande införsel och utförsel av varor
 • inge tullagerdeklarationer
 • skicka en fråga till tjänsten Fråga tullrådgivningen
 • ansöka om EORI-nummer
 • ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering vid tullagring
 • inge Intrastat-deklarationer över EU-internhandeln
 • inge mervärdesskattedeklarationer vid import till Åland
 • testa direkt meddelandedeklarering för tullagring
 • testa sändning av bilagor till import-, export- och tullagerdeklarationer med meddelanden via direkt meddelandedeklarering
 • ansöka om unionstillstånd
 • ansöka om beslut om bindande klassificeringsbesked (1.10.2019)
 • ansöka om AEO-tillstånd (1.10.2019)

I alla Tullens e-tjänster övergår man till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter stegvis

Först tas Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i bruk i tjänsten Kommissionens system för Tullbeslut (CDS). I databasen för beslut om bindande klassificeringsbesked (EBTI) och i den elektroniska söktjänsten för AEO-tillstånd (eAEO) tas Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i bruk i oktober. I fråga om Ålands skattegränsdeklarering (ALA), import, export, Intrastat-deklarering, deklarering av säkerhetsuppgifter, transitering och andra tillståndsärenden torde Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas i bruk under år 2019.

För identifiering av utländska personer och befullmäktigande av särskilda grupper tas lösningar fram senare. Vi informerar separat om dessa.

Tjänsterna publiceras på denna sida vartefter Suomi.fi identifiering och -fullmakter tas i bruk i dem. Katso-identifiering kan användas tills tjänsten tas ur bruk.

Alla Tullens fullmakter syns i tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi.

Tillbaka upp

Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag