Hoppa till innehåll

Så här identifierar du dig och ger fullmakt

Kunder som använder Katso-koder ska övergå till Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.  

Undantag: utländska företag och personer har beviljats förlängd tid till och med den 31 mars 2021.

Som identifierad användare kan du också använda dina tidigare deklarationer som underlag för nya deklarationer och bläddra bland dem i tjänsten i begränsad omfattning under en viss tid. Notera att webbdeklaranterna vid transitering dock alltid måste besöka ett tullkontor när de påbörjar transiteringar.

A. I tjänsterna nedan kan man använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter och Katso-identifikation och -fullmakter:

 • Deklarationstjänsten för import
 • Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)
 • Deklarationstjänsten för export
 • Deklarationstjänsten för transitering
 • Deklarationstjänsten för tullagring
 • Intrastat-deklarationstjänsten
 • Tjänsten Tillstånd
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer
 • Ansökan om EORI-nummer
 • Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering
 • Testningstjänsten för meddelandedeklarering
 • Ålands skattegränsdeklarering
 • Egna uppgifter

B. I dessa tjänster kan endast Suomi.fi-identifikation och -fullmakter användas

 • Systemet för tullbeslut (CDS), där man ansöker om unionstillstånd (EU:s e-tjänst)
 • BTI-tjänsten, där man ansöker om beslut om bindande klassificeringsbesked (EU:s e-tjänst)
 • eAEO-tjänsten, där man ansöker om AEO-tillstånd (EU:s e-tjänst)
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden, där man ansöker om INF-nummer för förädlingsförfaranden (EU:s e-tjänst)

Vem kan ännu inte använda sig av Suomi.fi-identifikation och –fullmakter i Tullens e-tjänster?

Företag och sammanslutningar som inte har personer med rätt att företräda dem införda i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret, kan använda Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande för registrering av fullmakt och befullmäktigande på egen hand.

Registreringen av en fullmakt inleds genom att skicka en fullmaktsansökan jämte bilagor till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Dylika företag eller sammanslutningar är bl.a.

 • öppna bolag och kommanditbolag (Kb) som inte har en verkställande direktör, en ställföreträdare för bolagets verkställande direktör eller personer med rätt att ensam företräda bolaget införda i handelsregistret
 • föreningar som inte har personer med rätt att ensam företräda föreningen införda i föreningsregistret
 • sammanslutningar såsom kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar, dödsbon och offentliga myndigheter, som inte har representanter införda i registret
 • samt utländska företag som inte har representanter införda i handelsregistret.

En person som saknar finsk personbeteckning kan inte ännu använda sig av Suomi.fi-identifikation i Tullens tjänster.

Om du hör till någon av dessa grupper kan du övergå till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i Tullens e-tjänster senare.

Läs mer: 
Suomi.fi-identifikation
Suomi.fi-fullmakter 
Katso-identifikation och -behörigheter 

Privatperson

Om du identifierar dig i våra e-tjänster kan du 

 • förtulla din försändelse och betala importskatterna i importförtullningstjänsten för privatpersoner
 • inge exportdeklarationer i deklarationstjänsten för export 
 • ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning
 • skicka bilagor till export- och transiteringsdeklarationer i tjänsten för leverans av bifogade filer

Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Du kan också sköta ärenden med oss på alternativa sätt.

EU-medborgares identifiering

eIDAS-identifikation för EU-medborgare är inte ännu möjlig i Tullens e-tjänster.