Hoppa till innehåll

Så här identifierar du dig och ger fullmakt

Du kan identifiera dig i Tullens e-tjänster med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du förflyttas automatiskt till Suomi.fi-identifikation från den av Tullens e-tjänster som du valt. 

Som identifierad användare får du oftast ditt ärende uträttat utan att behöva besöka ett tullkontor. Som identifierad användare kan du också använda dina tidigare deklarationer som underlag för nya deklarationer och bläddra bland dem i tjänsten i begränsad omfattning under en viss tid. Webbdeklaranterna vid transitering måste dock alltid besöka ett tullkontor när de påbörjar transiteringar.

Personer som sköter tullärenden inom företaget ska också ges fullmakter för detta i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakten ges av företagets verkställande direktör eller av en annan person med firmateckningsrätt vid företaget. 

Vem kan ännu inte använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i Tullens e-tjänster?

1. Företag och sammanslutningar som inte har personer med rätt att företräda dem införda i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret 

Dylika företag eller sammanslutningar är bland annat:

  • öppna bolag och kommanditbolag (Kb) som inte har en verkställande direktör, en ställföreträdare för bolagets verkställande direktör eller personer med rätt att ensam företräda bolaget införda i handelsregistret
  • föreningar som inte har personer med rätt att ensam företräda föreningen införda i föreningsregistret
  • sammanslutningar såsom kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar, dödsbon och offentliga myndigheter, som inte har representanter införda i registret
  • samt utländska företag som inte har representanter införda i handelsregistret.

Dessa kan använda Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande för registrering av fullmakt och befullmäktigande på egen hand. Registreringen av en fullmakt inleds genom att skicka en fullmaktsansökan jämte bilagor till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

2. Personer som saknar finsk personbeteckning

Utländska personer som arbetar vid företag kan med hjälp av appen Finnish Authenticator sköta tullärenden i vissa av Tullens tjänster. Läs mer på sidan Suomi.fi-identifikation för utländska medborgare.

Identifiering som privatkund och befullmäktigande

Om du identifierar dig i våra e-tjänster kan du 

  • förtulla din försändelse och betala importskatterna
  • lämna in exportdeklarationer
  • lämna in transiteringsdeklarationer
  • skicka bilagor till exportdeklarationer
  • lämna in deklarationer för tullagring.

Om du har en finsk personbeteckning kan du identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat  eller med certifikatkort. Läs mer om Suomi.fi-identifikation

Om det inte är mögligt för dig att uträtta tullärenden med identifiering kan du sköta ärenden hos oss på alternativa sätt eller anlita ett ombud, t.ex. speditionsfirma eller posten. Varor kan inte förtullas per telefon eller e-post.

EU-medborgares identifiering

eIDAS-identifikation för EU-medborgare är inte ännu möjlig i Tullens e-tjänster. Du kan dock sköta ärenden med oss på alternativa sätt.

Befullmäktigande av privatkund

I Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du förtulla en försändelse också åt en annan person. Du kan befullmäktiga en annan person, dvs. ge denne tillstånd att sköta förtullningen åt dig. På motsvarande sätt kan en annan person befullmäktiga dig att förtulla hens paket.

Läs mer: Förtullning åt en annan person i Importförtullningstjänsten för privatpersoner


Läs mer