Hoppa till innehåll

Ändringar i tullkvoter för jordbruksprodukter

Utgivningsdatum 31.8.2021 13.44
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat genomförandeförordning (EU) 2021/1401 (publicerad i EUT L 302/26.8.2021), som gäller tullkvoter för jordbruksprodukter. Förordningen trädde i kraft den 26 augusti 2021. Genom denna genomförandeförordning ändras tidigare förordningar (EU) 2020/1988 och (EU) 2020/761 vad gäller de kvantiteter som får importeras inom vissa tullkvoter. I detta meddelande behandlas ändringarna till förordning (EU) 2020/1988 som innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter för jordbruksprodukter i kronologisk ordning efter datum för godtagande av tulldeklarationer.  

I rubriken för artikel 7 i förordning 2020/1988 och i punkt 2 i artikeln tilläggs löpnumret 09.0126 (maniokrötter). Bilaga I till förordningen ändras i enlighet med bilaga II till förordning 2021/1401. Den tillgängliga kvantiteten för återstoden av den tullkvotsperiod som pågår då förordningen träder i kraft är skillnaden mellan den nya kvantiteten och de kvantiteter som redan tilldelats.

 I händelse av att kvantiteterna i bilaga I ökar och den kvantitet som tidigare funnits tillgänglig redan är uttömd, ska skillnaden mellan den nya kvantiteten och den tidigare kvantiteten tilldelas aktörerna i kronologisk ordning efter datum för godtagande av tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning. Aktörer som importerat varor utanför kvoten innan denna förordning trädde i kraft, kan ansöka om återbetalning av mellanskillnaden till den tull som redan betalats.

I händelse av att kvantiteterna i bilaga I minskar och en kvantitet som är högre än den kvantitet som ändrats genom denna förordning redan har övergått till fri omsättning, ska aktörerna inte behöva betala full tull för kvotmängder som importerats utöver de nya tillgängliga kvantiteterna.

Tullkvoten med löpnummer 09.0067 öppnas på nytt för druvsaft och druvmust fr.o.m. den 1 september 2021.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om förmånsbehandling