Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 4.1.2023 9.26
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 21 december 2022 genomförandeförordning 2023/2 (EUT L 1, 3.1.2023) om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 761/2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 23 januari 2023 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder