Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 4.1.2023 9.26
Tiedote

Komissio on antanut 21. päivänä joulukuuta 2022 asetuksen (EU) N:o 2023/2 (EUVL L 1, (3.1.2023) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EU) N:o 761/2014 kumoamisesta. 

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 23.1.2023 tai sen jälkeen. 

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta(at(tulli.fi

Tullinimiketiedotteet