Hoppa till innehåll

Förändringar i reservering ur transiteringsgaranti

Utgivningsdatum 3.2.2023 8.34
Pressmeddelande

Förändringarna i EU:s tullagstiftning medför stegvisa förändringar i tulldeklareringen åren 2019‒2025. I Finland tas nya transiteringsdeklarationer i bruk i september 2023. I samband med att transiteringsdeklarationerna omarbetas kommer Tullen också att lägga om sitt system för transiteringsgarantier.

I och med detta kommer transiteringsdeklarationernas datainnehåll och struktur att förändras. Som obligatorisk uppgift införs bl.a. beloppet som reserveras ur garantins referensbelopp, vilket betyder att den som är ansvarig för förfarandet ska uppge beloppet av den garanti som ska reserveras (beloppet av tullar och skatter) i transiteringsdeklarationen. Genomsnittlig engångsreservering kommer inte längre att användas. 

I fortsättningen ska det belopp som reserveras ur garantin motsvara det faktiska tull- och skatteansvaret för varan som transiteras eller ett tull- och skattebelopp som beräknats på värdet av samma typ av varor. Den ansvariga för förfarandet ansvarar för deklarationen som den lämnat in, och därmed ska grunderna för värdeuppgiften arkiveras för eventuella kontroller i 3 år efter innevarande år.

Tullen kommer att erbjuda statistikbaserade hjälpmedel som kan användas vid fastställandet av tull- och skatteansvaret för transiteringen.

Tullen kommer att informera mer om saken senare.

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi
Transiteringsdeklarationerna förnyas i september 2023 (Kundmeddelande 15.9.2022)

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering