Hoppa till innehåll

Ändringar i tullkvoterna för stålprodukter

Utgivningsdatum 22.7.2020 12.21
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har antagit en förordning om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (2020/894; publicerad i EUT L 206/30.6.2020). Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2020.

Vid förvaltning av alla landsspecifika kvoter går man över till kvartalsvis förvaltning i stället för årsvis förvaltning. Förvaltningen av användning av återstående kvoter under det sista kvartalet av varje tillämpningsår ändras i fråga om de länder som har förbrukat sin egen landsspecifika kvot.

I produktkategori 1 (varmvalsade platta produkter) införs ett system med en kombination av landsspecifika och återstående kvoter. Tullkvoten för produktkategori 8 (varmvalsade plåtar och band, rostfria) kommer att bli en övergripande tullkvot.

Produktkategori 25 (stora svetsade rör) delas upp i två delar. Underkategori 25A omfattar de KN-nummer som normalt används i stora teknikprojekt och underkategori 25B omfattar de återstående KN-numren. Produktkategori 25A består av en enda övergripande tullkvot och produktkategori 25B består av landsspecifika kvoter och en återstående kvot för andra länder.

Vad gäller produktkategori 4B (metallbelagd plåt som främst används inom bilindustrin) får inget exportland tillåtas att ensamt använda mer än 30 % av den återstående tullkvotvolym som ursprungligen fanns tillgänglig under det sista kvartalet för varje år som åtgärderna tillämpas.

Förteckningen över de länder som är undantagna från tillämpningsområdet uppdateras. De landsspecifika kvoter som skulle ha tilldelats de utvecklingsländer som är WTO-medlemmar och som kommer att undantas från åtgärderna, kommer att inbegripas i relevanta återstående kvoter i varje berörd produktkategori. Eftersom importen från vissa länder, som tidigare inte omfattats av åtgärdernas tillämpningsområde, överskridit tröskelvärdet på 3 %, kommer dessa länder att omfattas av återstående kvoter i respektive produktkategori.

Punkterna 2 och 3 i artikel 1 i förordning (EU) 2019/159 ska ersättas med följande:

”2. För var och en av de produktkategorier som berörs, och med undantag för produktkategorierna 8 och 25a, tilldelas en del av varje tullkvot de länder som anges i bilaga IV.
3. Den återstående delen av varje tullkvot, liksom tullkvoten för produktkategorierna 8 och 25, ska tilldelas enligt principen 'först till kvarn', på grundval av en tullkvot som fastställs i lika delar för varje kvartal under tillämpningsperioden.”

Punkt 5 i artikel 1 i förordning (EU) 2019/159 ska ersättas med följande:

”5. Om den relevanta tullkvoten enligt punkt 2 är uttömd för ett visst land, får import från det landet för vissa produktkategorier äga rum inom den återstående delen av tullkvoten för samma produktkategori. Denna bestämmelse ska endast tillämpas under det sista kvartalet av varje tillämpningsår för den slutgiltiga tullkvoten. För produktkategorierna 5, 16, 20 och 27 kommer ingen ytterligare tillgång till den återstående delen av tullkvoten att vara tillåten. För produktkategorierna 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 och 28 kommer endast tillgång till en bestämd volym inom ramen för den volym för tullkvoten som ursprungligen fanns tillgänglig under det sista kvartalet att vara tillåten. Vad gäller produktkategorierna 1 och 4B får inget exportland tillåtas att ensamt använda mer än 30 % av den återstående tullkvotvolym som ursprungligen fanns tillgänglig under det sista kvartalet för varje år som åtgärderna tillämpas. För produktkategorierna 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25b och 26 kommer tillgång att vara tillåten till den totala volym för tullkvoten som ursprungligen fanns tillgänglig under det sista kvartalet inom respektive produktkategori.”

Bilaga III.2 till förordning (EU) 2019/159 ska ersättas med bilaga I till denna förordning, och bilaga IV ska ersättas med bilaga II till denna förordning.

Under den period som anges i bilaga II för den period som inleds den 1 juli 2020 kan kommissionen se över åtgärderna i det fall omständigheterna skulle förändras.

Mera information:

tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat (at) tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling