Hyppää sisältöön

Muutoksia terästuotteiden tariffikiintiöihin

Julkaisuajankohta 22.7.2020 12.21
Tiedote

Euroopan komissio on antanut asetuksen lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjen terästuotteiden tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/159 muuttamisesta (N:o 2020/894; julkaistu EUVL L 206/30.6.2020). Asetus tuli voimaan 1.7.2020.

Kaikkien maakohtaisten kiintiöiden hallinnoinnissa siirrytään vuosittaisesta neljännesvuosittaiseen hallinnointiin. Jäännöskiintiöiden käytön hallinnoimista kunkin soveltamisvuoden viimeisen neljänneksen aikana muutetaan niiden maiden osalta, joiden oma maakohtainen kiintiö on käytetty.

Tuoteluokassa 1 (kuumavalssatut levytuotteet) otetaan käyttöön järjestelmä, jossa käytetään sekä maakohtaisia kiintiöitä että jäännöskiintiötä. Tuoteluokan 8 (ruostumattomat kuumavalssatut levyt ja nauhat) tariffikiintiöstä tulee yleinen tariffikiintiö.

Tuoteluokka 25 (suuret hitsatut putket) jaetaan kahteen osaan. Alatariffikiintiöön 25A kuuluvat ne nimikkeet, joita käytetään tavallisesti suurissa rakennushankkeissa, ja alatariffikiintiöön 25B loput nimikkeet. Tuoteluokka 25A koostuu yhdestä yleisestä tariffikiintiöstä ja tuoteluokka 25B maakohtaisista kiintiöistä ja muille maille tarkoitetusta jäännöskiintiöstä.

Tuoteluokka 4B:ssä (ensisijaisesti autoteollisuudessa käytetyt metallipinnoitetut levyt) mikään maa ei saa käyttää yksinään enempää kuin 30 prosenttia toimenpiteiden kunkin soveltamisvuoden viimeisen neljänneksen alkuperäisestä jäännöstariffikiintiön määrästä.

Luettelo soveltamisalan ulkopuolelle jätetyistä maista päivitetään. Maakohtaiset kiintiöt, jotka olisivat kuuluneet niille WTO:n jäseninä oleville kehitysmaille, jotka jäävät toimenpiteiden soveltamisen ulkopuolelle, lisätään asianomaisten tuoteluokkien jäännöskiintiöihin. Eräiden aikaisemmin soveltamisen ulkopuolelle jääneiden maiden tuonnin ylitettyä 3 prosentin rajan nämä sisällytetään jäännöskiintiöiden piiriin asianomaisissa tuoteluokissa.

Asetuksen (EU) 2019/159 1 artiklan 2 ja 3 kohta korvataan seuraavasti:

”2. Myönnetään kunkin asianomaisen tuoteluokan osalta, lukuun ottamatta tuoteluokkia 8 ja 25A, osa kustakin tariffikiintiöstä liitteessä IV täsmennetyille maille.
3. Myönnetään jäljellä oleva osa kustakin tariffikiintiöstä samoin kuin tariffikiintiö tuoteluokkien 8 ja 25 osalta hakujärjestyksessä kutakin toimenpiteiden soveltamiskauden vuosineljännestä kohti tasapuolisesti jaetun tariffikiintiön perusteella.”

Asetuksen (EU) 2019/159 1 artiklan 5 kohta korvataan seuraavasti:

”5. Jos jokin tietty maa käyttää loppuun 2 kohdan mukaisen kiintiönsä, joidenkin tuoteluokkien tuonti kyseisestä maasta voi tapahtua saman tuoteluokan osalta jäljellä olevan tariffikiintiön mukaisesti. Tätä säännöstä sovelletaan vain lopullisen tariffikiintiön kunkin soveltamisvuoden viimeisen neljänneksen aikana. Tuoteluokissa 5, 16, 20 ja 27 ei myönnetä pääsyä jäljellä olevaan tariffikiintiöön. Tuoteluokissa 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 ja 28 pääsy tariffikiintiöön myönnetään vain tiettyyn määrään tariffikiintiön alkuperäisestä määrästä viimeisen neljänneksen aikana. Tuoteluokissa 1 ja 4B mikään maa ei saa käyttää yksinään enempää kuin 30 prosenttia toimenpiteiden kunkin soveltamisvuoden viimeisen neljänneksen alkuperäisestä jäännöstariffikiintiön määrästä. Tuoteluokissa 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25B ja 26 myönnetään pääsy alkuperäiseen kokonaismäärään, joka kussakin tuoteluokassa on käytettävissä viimeisellä neljänneksellä.”

Asetuksen (EU) 2019/159 liite III.2 korvataan tämän asetuksen liitteellä I ja liite IV tämän asetuksen liitteellä II.

Komissio voi tarkastella toimenpiteitä uudelleen liitteessä II vahvistetun kauden aikana 1.7.2020 alkavan kauden osalta, jos olosuhteet muuttuvat.

Lisätietoja:

tariffikiintiöt
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat (at) tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet