Tariffikiintiöt

Tariffikiintiöllä tarkoitetaan tietylle tuontimäärälle määräajaksi myönnettyä tullittomuutta tai alennettua tullia. Kiintiön täytyttyä tavaraa saa edelleen tuoda maksamalla normaalit tullit.

Tariffikiintiöt voivat perustua erilaisiin sopimuksiin, kuten Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksiin, EU:n yleiseen tullietuusjärjestelmään (GSP), liittymissopimuksiin ja vapaakauppajärjestelyihin. Tariffikiintiöt voivat olla myös EU:n yksipuolisesti myöntämiä.

WTO-tariffikiintiöitä sovelletaan osin tuontiin kaikista maista, osin tuontiin niiden ehdoissa mainituista maista. Muita sopimuspohjaisia tariffikiintiöitä sovelletaan tuontiin vain niistä maista, joiden kanssa sopimus on tehty.

Autonomisia tariffikiintiöitä sovelletaan tuonnissa kaikista EU:n ulkopuolisista maista eräisiin tavaroihin, joita ei ole valmistus- ja tuotantoyrityksille riittävästi saatavana EU:ssa. Yritykset voivat hakea tuotannossaan tarvitsemille tavaroille tariffikiintiötä samalla tavoin kuin tullisuspensiota.

Tariffikiintiöiden hallinnointi

Osaa tariffikiintiöistä hallinnoi komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (DG AGRI). Näiden kiintiöiden käyttäminen edellyttää kiintiötuontitodistuksen esittämistä. Kiintiötuontitodistusta haetaan Ruokavirastolta. Kun kiintiötuontitodistus on myönnetty, oikeus lukea tavara kiintiöön on tiedossa jo tulli-ilmoitusta tehtäessä. Tuontitodistuskiintiöiden järjestysnumero alkaa numeroilla 094.

Suurinta osaa tariffikiintiöistä hallinnoi komission verotuksen ja tulliliiton pääosasto (DG TAXUD). Kiintiöiden käyttö ei edellytä tuontitodistuksia, vaan ne jaetaan tulli-ilmoitusten hyväksymispäivän mukaisessa järjestyksessä (FCFS, first come first served). Kiintiöön mahtuminen on varmaa vasta kun jako on tehty. Kiintiön täyttyessä viimeisenä jakopäivänä käytettävissä oleva kiintiömäärä jaetaan kaikkien sinä päivänä käsittelyssä olevien pyyntöjen kesken.

Miten tariffikiintiötä hyödynnetään?

Tee tulli-ilmoituksella pyyntö tariffikiintiöön lukemisesta. Pyynnön voi tehdä ensimmäisen kerran tavaraa vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. FCFS-kiintiöiden osalta ratkaisevaa on tulli-ilmoituksen hyväksymispäivä ja se, onko kiintiössä saldoa jäljellä. Kiintiötä koskevat tiedot löydät komission DDS-kyselyohjelmasta.

Tulli lähettää FCFS-kiintiöiden kiintiöpyynnöt joka työpäivä komissioon. Komissio jakaa kiintiöt sen perusteella, mikä on vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivä.
Kiintiöön ei voi hakea Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullaus -palvelussa.

Huomioi nämä

Poikkeustilanteita ovat varamenettely ja kiintiön hakeminen bulk-tavaralle. SAD-lomakkeen käyttäminen edellyttää etukäteen annettua Tullin hyväksyntää.

 1. Ilmoita etuus- eli tullikohtelukoodi tulli-ilmoituksen sarakkeessa 36. Kiintiötä sovellettaessa etuuskohtelukoodin keskimmäinen numero on aina 2.
 2. Esitä pyyntö koko tuontierälle ja esitä tarpeelliset selvitykset. Tariffikiintiön järjestysnumeron ja sovellettavan tullin löydät Fintaric-tullinimikepalvelusta.
 3. Ilmoita kiintiön järjestysnumero tulli-ilmoituksen sarakkeessa 39 ja esitä sarakkeessa 44 todistukset, joita kiintiön käyttö edellyttää.

Tariffikiintiöiden kautta hallinnoitavia kiintiöetuuksia haetaan jatkossa vakiomuotoisella tuonti-ilmoituksella huhtikuusta 2021 alkaen, kun uusi Tulliselvityspalvelu ja uudistetut tuonnin tulli-ilmoitukset on otettu käyttöön. Toistaiseksi näitä kiintiöetuuksia ei voi hakea kaksivaiheisella ilmoituksella. Myöhemmin, erikseen ilmoitettavana ajankohtana, etuutta voi hakea vakiomuotoisella, yksinkertaistetulla tai täydentävällä ilmoituksella. Kiintiöitä, joissa on edellytyksenä tietty käyttötarkoitus (end-use), haetaan Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullaus –palvelun (ITU-järjestelmä) kautta. 

Tulliselvityspalvelussa tullauspäätös muodostetaan kiintiöedun mukaisena, ennen kuin kiintiöön mahtuva määrä on selvillä. Jos kyse on jonokiintiöstä tai täyttymässä olevasta kriittisestä kiintiöstä, Tulli varaa vakuutta kiintiöetuustullin ja yleisen tullin välisen summan verran.

Mitä tapahtuu, jos kaikki tavarat eivät mahdu kiintiöön?

 • Jos tavarat mahtuvat kiintiöön, Tulli ei lähetä oikaisupäätöstä.
 • Jos tavarat eivät mahdu kiintiöön, Tulli tekee viranomaisaloitteisen oikaisupäätöksen noin viikon kuluessa. 
 • Jos tavarat eivät ole mahtuneet kiintiöön ja haluat hakea niitä toiseen kiintiöön, hae etuutta oikaisupyynnöllä.
 • Jos osalle tavaroista myönnetään kiintiöetuus ja osalle ei, Tulli tekee viranomaisaloitteisen oikaisupäätöksen.

Ilmoita Tulliselvityspalvelussa 

 • kiintiön järjestysnumero
 • kiintiöpaljous ja paljouden yksikkö kohdassa ”Veroperusteet” 
 • etuuskohtelu, kiintiötä sovellettaessa etuuskohtelukoodin keskimmäinen numero on aina 2
 • etuuskohteluun oikeuttava alkuperämaa tai -maaryhmä.

Tee pyyntö koko tuontierälle ja ilmoita tarpeelliset selvitykset. Tariffikiintiön järjestysnumeron ja sovellettavan tullin löydät Fintaric-tullinimikepalvelusta.

Voit hakea tavaroille toissijaista etuuskohtelua, jos kaikki tavarat eivät mahtuneet haettuun kiintiöön. Edellytykset toisen etuuskohtelun hyödyntämiseen tulee täyttyä, esimerkiksi sinulla on toisen kiintiön edellyttämä alkuperätodistus. Kun olet saanut jälkikantopäätöksen, tee oikaisupyyntö hakemus toissijaiseen etuuskohteluun lähettämällä Tullille sähköinen oikaisupyyntö tai lähettämällä oikaisuhakemus kirjaamoon. Jos et hae toissijaista etuuskohtelua, viranomaisaloitteisella oikaisupäätöksellä kannettaan kolmannen maan tulli (etuuskohtelu 100).

Lisätietoa oikaisuhakemuksen tekemisestä: Muutoksenhaku


Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti hallinnoitavat tariffikiintiöt:


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta