Användarvillkor för e-tjänster

Syftet med tjänsten

Tjänsten Tullens e-tjänster innehåller ett webbaserat användargränssnitt samt allmänna uppgifter om tjänsten. Tjänsten är ämnad för personer och organisationer som vill nyttja elektroniska tjänster för sin tulldeklarering.

Tjänsterna i dessa allmänna användarvillkor samt tjänsterna (nedan Tjänsten) avsedda i de mer detaljerade systemspecifika användarvillkoren, är offentliga webbtjänster som ägs av Tullen. Tjänsterna är gratis.

På användningen av Tjänsten tillämpas utöver dessa användarvillkor också lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) jämte senare ändringar. På användningen av Tjänsten tillämpas också Tullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex), Tullagen (304/2016) med ändringar samt Tullens beslut om elektronisk deklarering och förfaranden som baserar sig på dessa lagar.

Tjänstens parter

Tullen erbjuder Tjänsten.

Med tjänsteanvändare avses en användare som har godkänt dessa användarvillkor och som använder Tjänsten.

När användare tar Tjänsten i bruk, ska användaren samtidigt godkänna dessa bindande användarvillkor.

Tjänsteanvändarna ansvarar för att bilagornas riktighet, presentationsformat och integritet och uppgifter som uppgetts i Tjänsten stämmer.

Tullen ansvarar inte för riktigheten, presentationsformatet och integriteten av uppgifter som en tredje part förmedlat i Tjänsten.

Syftet med användarvillkoren

Dessa användarvillkor reglerar tjänsteanvändarnas uppgifter, rättigheter och skyldigheter.

För varje enskild e-tjänst tillämpas egna villkor såvitt de avviker från dessa användarvillkor. Användarvillkor för de olika tjänsterna finns nedan.

Elektronisk delgivning
Normal delgivning

Tullen kan leverera delgivningar till användarna av Tjänsten. Om inte annat påvisas, anses svaret ha inkommit till deklaranten eller till någon annan mottagare då det har kommit in i det datasystem som mottagaren använder.

Bevislig delgivning

Tullen kan leverera bevisliga delgivningar till användarna av Tjänsten, om användaren i deklarationsprocessen har godkänt leveransen av ett elektroniskt beslut. Om inte annat påvisas, anses svaret ha inkommit till deklaranten eller till någon annan mottagare då det har kommit in i det datasystem som mottagaren använder.

Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren kan ställas till svars för olaglig användning av Tjänsten eller för brott mot dessa användarvillkor.

Tjänsteanvändaren är skyldig att iaktta de villkor som den som beviljat elektroniska identifikationskoder för Tjänsten, t.ex. en bank eller Befolkningscentralen, har ställt för användning av koderna. Tullen svarar inte för felaktigheter eller missbruk som förorsakats av vårdslös användning eller förvaring av koderna.

Om användarens identifierings- eller betalningsmedel kommer i en utomståendes besittning eller försvinner, ska användaren genast meddela den organisation som beviljat medlet. Om användaren försummar denna skyldighet, svarar användaren själv för den skada som skett på grund av eventuellt missbruk av Tjänsten Tullens e-tjänster.

Obehöriga meddelanden och meddelanden som kan belasta Tjänsten i onödan eller äventyra dess datasäkerhet får inte skickas till Tjänsten.

Användaren får inte lämna vilseledande uppgifter till Tullen via Tjänsten.

Användaren svarar för datasäkerheten gällande sina egna uppgifter, system och förbindelser.

Användaren svarar för den tekniska funktionaliteten gällande de apparater, program samt kommunikations- och dataförbindelser som hen använder i Tjänsten.

Användaren ansvarar för att hen inte via Tjänsten levererar till Tullen material som kränker upphovsrätten, god sed eller som strider mot myndigheternas bestämmelser.

Tullens skyldigheter och ansvar

Ett meddelande, en deklaration eller en ansökan som lämnats via Tjänsten anses som mottaget vid Tullen när det finns tillgängligt för myndigheten i en apparat för mottagning eller i ett datasystem på sådant sätt att meddelandet kan handläggas.

Tullen svarar för Tjänstens datasäkerhet och för de system som används vid produktionen av Tjänsten.

Om personuppgifter samlas via Tjänsten, har man för Tjänsten upprättat en sådan beskrivning som avses i dataskyddsförordningen ur vilken de uppgifter som sparas och deras användningsändamål framgår.

Alla insamlade uppgifter förvaras, hanteras och raderas i enlighet med gällande lagstiftning.

Mera information om Tullens dataskyddspraxis hittar användaren av Tjänsten på adressen tulli.fi/dataskyddsbeskrivning.

Tullen förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra Tjänstens utseende, innehåll och tillgänglighet eller dra in Tjänsten.

Tullen svarar inte för eventuella förlorade uppgifter eller för förseningar förorsakade av driftavbrott eller systemstörningar och ersätter inte kunden för eventuella olägenheter, kostnader eller indirekta skador förorsakade av avbrott i Tjänsten.

Tullen svarar inte för innehållet i eller funktionen hos tredje parters tjänster som man använder via denna Tjänst.

Driftavbrott

Tullen har rätt att göra avbrott i Tjänsten när den underhålls eller uppdateras. Tullen strävar efter att i mån av möjlighet informera om störningar eller avbrott i Tjänsten eller om indragning av Tjänsten i god tid på förhand.

Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (såsom en arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, störning i datakommunikationen, myndighetsbestämmelse) som inte beror på Tullen, befriar Tullen från att iaktta dessa användarvillkor till dess att förutsättningarna för uppfyllande av förpliktelserna kan återställas..

Ändring av användarvillkoren

Tullen har rätt att ändra användarvillkoren. Nya användarvillkor träder i kraft när de publiceras i webbtjänsten.

Alternativa deklareringssätt

Om användaren av Tjänsten inte godkänner användarvillkoren eller användning av kakor, avbryts användarens transaktion och hen styrs till att använda alternativa deklareringssätt.

Om användaren av Tjänsten inte godkänner elektronisk delgivning, avbryts användarens transaktion och hen styrs till att använda alternativa deklareringssätt.

Analys av användningen och utveckling av webbplatsen

Tjänsten använder Snoobi Analytics-tjänsten för användaranalys och utveckling av webbplatsen. Informationen som Snoobi sparar kan inte kopplas till fysiska personer. Informationen innehåller identifieringsuppgifter om besökarens webbläsare, användning av webbplatsen, operativsystem, skärmresolution, IP-adress samt varifrån besökaren kommit till webbplatsen. IP-adressen sparas i anonymiserad form, vilket hindrar identifiering av enskilda användare. Mera information om hur tjänsten fungerar finns på Snoobi-webbplatsen. Tjänstens användare hittar anvisningar för hantering av kakor för de mest populära webbläsarna på följande webbplatser

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag