Användarvillkor för e-tjänster

Syftet med tjänsten

Tjänsten Tullens e-tjänster innehåller ett webbaserat användargränssnitt samt allmänna uppgifter om tjänsten. Tjänsten är ämnad för personer och organisationer som vill använda elektroniska tjänster vid sin tulldeklarering. 

Tjänsterna som avses i dessa allmänna användarvillkor samt tjänsterna som avses i de mer detaljerade  systemspecifika användarvillkoren (nedan Tjänsten) är offentliga webbtjänster som ägs av Tullen. Tjänsterna är gratis.

På användningen av Tjänsten tillämpas utöver dessa användarvillkor också lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) samt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) jämte ändringar. På användningen av Tjänsten tillämpas också tullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex), tullagen (304/2016) jämte ändringar samt Tullens beslut om elektronisk deklarering och förfaranden som baserar sig på dessa lagar.

Tjänstens parter

Tjänsten tillhandahålls av Tullen. 

Med tjänsteanvändare avses en användare som har godkänt dessa användarvillkor och som använder Tjänsten. 

När användare tar Tjänsten i bruk, ska användaren samtidigt godkänna dessa bindande användarvillkor.

Tjänsteanvändarna ansvarar för riktigheten, presentationsformatet och integriteten i fråga om de uppgifter som de uppgett i Tjänsten samt de bilagor som de lämnat in via tjänsten.

Tullen ansvarar inte för riktigheten, presentationsformatet och integriteten av uppgifter som en tredje part förmedlat i Tjänsten.

Syftet med användarvillkoren

Dessa användarvillkor reglerar tjänsteanvändarnas uppgifter, rättigheter och skyldigheter. 

För varje enskild e-tjänst tillämpas dess egna villkor såvitt de avviker från dessa användarvillkor. Användarvillkor för de olika tjänsterna finns nedan.

Elektronisk delgivning

Tullen skickar delgivningar avsedda för användare till e-tjänsten, om användaren gett sitt samtycke till elektronisk delgivning. Användaren ger sitt samtycke till mottagning av elektronisk delgivning när hen första gången loggar in i en tjänst. Samtycket omfattar Importförtullningstjänsten för privatpersoner, tjänsten Tillstånd, Intrastat-deklarationstjänsten, Tullklareringstjänsten samt tjänsterna Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering och Ansökan om EORI-nummer. Samtycket inbegriper förtullningsbeslut, tillståndsbeslut, begäranden om tilläggsutredning och statistikförfrågningar i dessa tjänster.

Om användaren inte ger sitt samtycke till elektronisk delgivning då hen loggar in i tjänsten så lyckas inte inloggningen. Samtycket gäller ett visst ärende, t.ex. ansökan om tillstånd eller upprättande av tulldeklaration. Uppgiften om samtycket sparas i webbläsarens kakor, vilket gör att man inte behöver ge sitt samtycke på nytt när man loggar in nästa gång. Samtycke efterfrågas på nytt när man följande gång använder tjänsten, om användaren rensar kakorna i webbläsaren eller använder någon annan webbläsare. 

En privatperson som gett sitt samtycke i samband med inloggningen kan ändra samtycket i ett senare skede av ärendet i fråga. I stället för att använda e-tjänsten kan man också utnyttja alternativa sätt att sköta tullärenden

Elektronisk delgivning är i alla typer av handlingar obligatorisk för ekonomiska aktörer (idkare av affärsverksamhet eller företagskund), med undantag av delgivningar som gäller EORI-registrering. Elektronisk delgivning är obligatorisk vid delgivning av påfört tullbelopp till andra än ekonomiska aktörer (privatperson som inte agerar i syfte att idka affärsverksamhet).

Om du har ingett en elektronisk importdeklaration som privatperson, men du vill inte få delgivningar elektroniskt, ska du kontakta tulliselvitystuki(at)tulli.fi. Ange i ditt e-postmeddelande referensnumret för förtullningen som du skickat. Notera att om du ändrar delgivningssätt och fortsätter att sköta dina ärenden på ett annat sätt än elektroniskt så kommer du att få delgivningen per post, vilket är långsammare. Det kan hända att transportfirman har fastställt en tidsfrist för tullklareringen, varefter försändelsen returneras till avsändaren. Kontrollera tidsfristen i ankomstavin som du fått av transportfirman.

Delgivning av tullbelopp

Ett påfört tullbelopp delges användaren av en e-tjänst när handlingen har hämtats från en server, databas eller annan fil som myndigheten har anvisat. 

Delgivning av annat än tullbelopp

Bevislig delgivning

En handling anses ha delgetts när den har hämtats från en server, databas eller annan fil som myndigheten har anvisat. Om handlingen inte har hämtats inom sju dagar från myndighetens meddelande, skickas delgivningen per post mot mottagningsbevis.

Vanlig delgivning

Handlingen anses ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren kan ställas till svars för olaglig användning av Tjänsten eller för brott mot dessa användarvillkor.

Tjänsteanvändaren är skyldig att iaktta de villkor som den som beviljat elektroniska identifikationskoder för Tjänsten, t.ex. en bank eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, har ställt för användning av koderna. Tullen svarar inte för felaktigheter eller missbruk som förorsakats av vårdslös användning eller förvaring av koderna.

Om användarens identifierings- eller betalningsmedel kommer i en utomståendes besittning eller försvinner, ska användaren genast meddela den organisation som beviljat medlet. Om användaren försummar denna skyldighet, svarar användaren själv för den skada som skett på grund av eventuellt missbruk av Tjänsten Tullens e-tjänster.

Obehöriga meddelanden och meddelanden som kan belasta Tjänsten i onödan eller äventyra dess datasäkerhet får inte skickas till Tjänsten.

Användaren får inte lämna vilseledande uppgifter till Tullen via Tjänsten.

Användaren svarar för datasäkerheten gällande sina egna uppgifter, system och förbindelser.

Användaren svarar för den tekniska funktionaliteten gällande de apparater, program samt kommunikations- och dataförbindelser med vilka hen använder Tjänsten.  

Användaren ansvarar för att hen inte via Tjänsten levererar till Tullen material som kränker upphovsrätten, god sed eller som strider mot myndigheternas bestämmelser.

Ett utländskt företag ska meddela följande uppgifter till Tullen före e-tjänsterna tas i bruk: sitt EORI-nummer, den företagskod som sparats i MDB:s fullmaktregister och uppgifter om företagets kontaktperson. Om det är fråga om statistikdeklarering av EU-intern handel (Intrastat) och det utländska företaget agerar som ombud, ska företaget, före e-tjänsterna tas i bruk, till Tullen meddela sitt VAT-nummer som sparats i MDB:s fullmaktregister och kontaktuppgifter.

Tullens skyldigheter och ansvar

Ett meddelande, en deklaration och en ansökan som lämnats via Tjänsten anses som mottagna vid Tullen när de finns tillgängliga för myndigheten i en apparat för mottagning eller i ett datasystem på sådant sätt att meddelandet kan handläggas.

Tullen svarar för Tjänstens datasäkerhet och för de system som används vid produktionen av Tjänsten.

Om personuppgifter samlas via Tjänsten, har man för Tjänsten upprättat en sådan beskrivning som avses i dataskyddsförordningen och av vilken de uppgifter som sparas och deras användningsändamål framgår.

Alla insamlade uppgifter förvaras, hanteras och raderas i enlighet med gällande lagstiftning. Mera information om Tullens dataskyddspraxis för användaren av Tjänsten.

Tullen förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra Tjänstens utseende, innehåll och tillgänglighet eller dra in Tjänsten.

Tullen svarar inte för eventuella förlorade uppgifter eller för förseningar förorsakade av driftavbrott eller systemstörningar och ersätter inte kunden för eventuella olägenheter, kostnader eller indirekta skador förorsakade av avbrott i Tjänsten.

Tullen svarar inte för innehållet i eller funktionen hos tredje parters tjänster som man använder via denna Tjänst. 

Driftavbrott

Tullen har rätt att göra avbrott i Tjänsten när den underhålls eller uppdateras. Tullen strävar efter att i mån av möjlighet informera om störningar eller avbrott i Tjänsten eller om indragning av Tjänsten i god tid på förhand.

Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (såsom en arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, störning i datakommunikationen, myndighetsbestämmelse) som inte beror på Tullen, befriar Tullen från att iaktta dessa användarvillkor till dess att förutsättningarna för uppfyllande av förpliktelserna kan återställas.

Ändring av användarvillkoren

Tullen har rätt att ändra användarvillkoren. Nya användarvillkor träder i kraft när de publiceras i webbtjänsten.

Alternativa sätt att sköta ärendet

Om användaren av Tjänsten inte godkänner användarvillkoren eller användning av kakor, avbryts användarens transaktion och hen styrs till att använda alternativa deklareringssätt. 

Om användaren av Tjänsten inte ger sitt samtycke till elektronisk delgivning, avbryts användarens transaktion och hen styrs till att använda alternativa deklareringssätt. 

Analys av användningen av webbplatsen, dess utveckling och kakor

På webbplatsen används kakor (cookies) som gör det möjligt att föra statistik över besökare och kakor som är nödvändiga med tanke på att webbplatsen ska fungera tekniskt. Med användningen av kakor säkerställs användbarheten, funktionaliteten och utvecklingen av webbplatsen och dess tjänster. Uppgifterna som samlas med kakorna används inte för identifiering av en enskild användare, och besökaruppgifter skickas inte till tredje parter. Webbplatsens användare kan förbjuda användningen av kakor i sin egen webbläsare. E-tjänsterna kan inte användas om användaren förbjuder användningen av kakor i sin egen webbläsare. Blockeringen av tredjepartskakor hindrar inte användningen av e-tjänster.  

Om du godkänner alla kakor, möjliggör du utvecklingen av webbplatsen med dessa funktioner:

Snoobi Analytics-tjänsten används för användaranalys och utveckling av webbplatsen. Informationen innehåller identifieringsuppgifter om besökarens webbläsare, användning av webbplatsen, operativsystem, skärmresolution, IP-adress samt uppgiften om varifrån besökaren kommit till webbplatsen. IP-adressen sparas i anonymiserad form, vilket hindrar identifiering av enskilda användare. Mera information om hur tjänsten fungerar finns på Snoobi-webbplatsen (på finska). Tullen har ingått ett avtal med tjänsteleverantören av analysverktyget om hantering av dessa uppgifter.

Om du bara godkänner nödvändiga kakor, hindrar du att det ovan beskrivna analysverktyget fungerar under ditt besök på webbplatsen. De nödvändiga kakorna avser kakor som är väsentliga med tanke på att webbplatsen ska fungera tekniskt.

Förvaring och byte av valet gällande kakor

På webbplatsen används två typer av kakor: sessionskakor och kartläggningskakor. Sessionskakorna sparas tillfälligt i webbläsarens minne och försvinner när webbläsaren stängs. Kartläggningskakorna sparas för en viss tid.

En kaka är en liten textfil som nätverksservern kan spara på besökarens dator. Kakorna skadar inte användarens dator eller filer. Syftet med kakorna är att underlätta skötandet av ärenden i tjänsten, och vissa tjänster förutsätter att kakor används för att de ska fungera korrekt.

Nödvändiga kakor

Onboarding: Kakan används för att fastställa om anvisningen för Importförtullningstjänsten för privatpersoner visats. Kakan lagras i en månad.

SessionToken: Kakan används som identifierare av användarens session. Kakan lagras under den maximala tiden för en inloggad användares session. 

Locale: Kakan används i valet av språk för användargränssnittet. Kakan lagras tills vidare.

AcceptedTerms: Kakan används för att se om användaren godkänt användarvillkoren. Kakan lagras tills vidare.

CookieMode: Kakan innehåller en uppgift om att användaren gjort ett val om acceptabla kakor i kakbannern. Kakan identifierar också vilka alla kakor användaren accepterat. Kakan lagras tills vidare.

AcceptedCookieNotice: Kakan används för att se vilken version av meddelandet om kakor användaren godkänt. Kakan lagras tills vidare. 

Icke-obligatoriska kakor

Besökaruppföljning Snoobi Analytics

SnoobiID: Kakan registrerar en unik identifikationskod för användaren. Kakan lagras i två år.

Snoobi30minute_asiointi_tulli_fi: Kakan sammanför besöksuppgifterna, om användaren efter att ha lämnat webbplatsen kommer tillbaka inom en halv timme. Kakan lagras i 30 minuter.

Snoobisession_asiointi_tulli_fi: Kakan sparar besöksuppgifterna tills användaren lämnar webbplatsen. Kakan är aktiv under besöket.

”Session storage__snbref: En sessionsspecifik kaka lagrar information om vilken webbplats som länkade besökaren till webbplatsen. Den lagrade informationen försvinner alltid i slutet av sessionen, t.ex. när användaren stänger en flik eller webbläsare.”

Elisa Chat

På webbplatsen används Elisa Abp:s tjänster Elisa Chat och Chatbot, som samlar kakor. Kakorna används för att underlätta användningen av tjänsterna, för att säkerställa funktionen och säkerheten hos tjänsterna, för att analysera användbarheten av tjänsterna och för att utveckla tjänsterna och den individuella kundupplevelsen.

Icke-obligatoriska kakor används bl.a. för att visa samtalsinnehållet när nätförbindelsen är avbruten eller när automatiska funktioner genomförs. Kakorna i Elisa Chat lagras i 8 timmar. Undantag utgör kakan <CHAT_ID>lz_ph# med vilken identifieras hur många gånger en besökare besökt sidan. Kakan lagras permanent.

Du kan administrera kakor i webbläsarinställningarna. Anvisningar för hantering av kakor för de mest populära webbläsarna finns på följande webbplatser:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Användarvillkor  för de olika tjänsterna

Tilläggsvillkor för importförtullningstjänsten för privatpersoner

Importförtullningstjänsten för privatpersoner utnyttjar uppgifterna från transportfirman som underlag för tulldeklarationen.

I importförtullningstjänsten kan du söka de oftast förtullade varorna. Varorna som hittas via sökningen och tillhörande varukoder är avsedda att användas av privatpersoner endast i denna tjänst, inte vid företags import och export eller i andra sammanhang. Tullen svarar inte för att varukoderna för de oftast förtullade varorna som hittas via sökningen är korrekta. Tullrådgivningen hjälper dig vid behov med fastställandet av rätt varukod.

Betaltjänstleverantör

Som betalningsförmedlingstjänst och betaltjänstleverantör fungerar Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj visas som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har ett verksamhetstillstånd för betalningsinstitut. Vid reklamationer ber vi dig först kontakta produktens leverantör.

Genom att använda betalningsförmedlingstjänsten Paytrail godkänner du att dina uppgifter används i enlighet med dataskyddsbeskrivningen.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

Bankavgifter

Du kan använda alla finländska bankers betalningsknappar antingen baserat på eBanking-gränssnitten eller open banking -gränssnitt som erbjuds av bankerna. 

Information om betalning - Konsument | Paytrail