Hoppa till innehåll

Varor förtullas allt oftare i Finland fastän de fortsätter vidare till ett annat EU-land

Utgivningsdatum 19.6.2024 9.54
Pressmeddelande

Allt fler nätinköp som beställts till andra EU-länder transporteras via Finland. Samtidigt förtullas dessa varor också i Finland. I framtiden kan Finland allt mer bli en central plats för förtullning av nätinköp i EU. Tullen följer noggrant hur antalet förtullningar utvecklas.

Enligt unionens tullkodex kan nätinköp från länder utanför EU i vissa fall förtullas i det första införsellandet i EU, varefter nätinköpen transporteras vidare till destinationslandet inom ramen för den fria rörligheten.

Till Finland importeras som bäst hundratusentals nätinköp i veckan. Vanligtvis är det fråga om ett IOSS-inköp, dvs. ett nätinköp, för vilket konsumenten betalat momsen till säljaren redan i samband med köpet. Fastän tullklareringen görs i Finland, fortsätter en stor del av varorna sin färd till sitt egentliga destinationsland.

– En orsak till att varorna transporteras via Finland är våra fungerande datasystem och tydliga anvisningar. Vi är stolta över att våra nationella förtullningsprocessers smidighet uppmärksammats också på annat håll, men samtidigt som förtullningsmängderna ökar följer vi förstås noga systemens kapacitet, säger förtullningsdirektör Jouni Ukko.  

EU:s tullreform strävar efter att öka säljarnas ansvar för de produkter som köps i nätbutiker

EU är en tullunion med enhetliga förtullningsförfaranden. Största delen av de tullavgifter som tas ut av nationella tullmyndigheter redovisas direkt till EU:s gemensamma kassa. För tillfället behöver man inte betala tull för inköp värda högst 150 euro, vilket gör att man bara betalar moms för största delen av de små inköp som beställs på nätet. Ur konsumenters synpunkt är det enklast om säljaren har ett IOSS-nummer. Då betalar konsumenten momsen redan i samband med nätbeställningen till säljaren som redovisar momsen vidare.

IOSS-inköp kan kosta högst 150 euro, vilket gör att ingen tull behöver betalas för dem. Därför får Finland inte heller någon uppbördsprovision för dem. Provisionen är 25 procent av varans tullavgift. EU:s tullreform kan medföra en ändring också i detta.

– Det vore förstås trevligt för finländare om vi i framtiden ens fick en del av uppbördsprovisionen, då varorna ändå förtullas i Finland, säger Tom Ferm, direktör för utrikeshandels- och beskattningsavdelningen.

Kommissionen publicerade i maj 2023 ett förslag till en tullreform för EU, med målsättningen att snabba upp och effektivera verksamheten hos EU-medlemsländernas tullar.

Det första steget föreslås vara en förenkling av distansförsäljningen inom e-handeln år 2028. Då ska de digitala plattformarna för e-handeln anses vara importörer (s.k. faktisk importör, ska vara IOSS-registrerad) i stället för konsumenterna. De ska också ansvara för alla tullformaliteter och avgifter samt för att varorna inte strider mot bestämmelserna. Förutom momsen ska plattformarna också ta ut tullavgiften i samband med försäljningen.

I förslaget till en tullreform föreslås att den särskilda tullfriheten för varor värda högst 150 euro ska slopas och att en förenklad metod att räkna ut importtullarna på varorna införs. Varorna delas upp i fem olika kategorier, s.k. "korgar", som var och en ska omfattas av en fast tull av olika storlekar.

– I förslaget till en tullreform föreslås att tullfriheten för varor värda högst 150 euro ska slopas och att det ska bli möjligt att på ett enklare sätt tulltaxera varor som importerats inom IOSS-systemet. För att trygga lika konkurrensförutsättningar ska e-handelsplattformarna också svara för varornas överensstämmelse med bestämmelserna. På så sätt skulle plattformarna också i detta hänseende vara likställda med den finländska detaljhandeln, berättar Ferm.

Läs mera om tullreformen

Mediemeddelande