Hoppa till innehåll

Tullkvot för vissa typer av vatten och andra drycker från Norge

Utgivningsdatum 10.12.2021 9.34
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat förordning (EU) 2021/2169 om öppnande för år 2022 av en tullkvot för import till unionen av vissa varor med ursprung i Norge. Varorna omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 om varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter. Förordning 2021/2169 finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 438/8.12.2021 och tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Kvoten med löpnummer 09.0709 för vissa typer av vatten och drycker från Norge öppnades senaste gång för år 2020. Eftersom tullkvoten inte hade förbrukats senast den dag som anges i avtalet mellan EU och Norge har produkterna haft obegränsat, tullfritt tillträde till unionen år 2021. År 2022 kan produkterna igen importeras till unionen tullfritt bara inom ramen för en tullkvot. 

För de typer av vatten och drycker som avses i bilagan till förordning 2021/2169 öppnas en tullfri kvot för år 2022. Kvotvolymen är 23,029 miljoner liter. För kvantiteter som importeras utöver kvoten ska en förmånstullsats på 0,047 euro/liter tas ut. Produkterna omfattas av de ursprungsregler som anges i protokoll 3 till frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge.

Tullkvoten förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtagits.

Mera information: 
Tullkvoter
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Meddelanden om förmånsbehandling