Hoppa till innehåll

Tullen uppbar 429 miljoner euro i skatter år 2022 – en ökning på 46 % från året innan

Utgivningsdatum 9.3.2023 10.30
Pressmeddelande

Tullen uppbar år 2022 totalt cirka 429 miljoner euro i skatter. Det totala beskattningsutfallet är cirka 135 miljoner euro, dvs. 46 procent mera än år 2021. Det totala beloppet som Tullen uppbar växte särskilt på grund av de uppburna tullavgifterna, vilket förklaras av att importpriserna steg. Också försäljningen av de virtuella valutor som dömdes förverkade till staten syns i resultatet.

De största skatteintäkterna År 2022 År 2021
Tullavgifter 297 mn € (+45 %) 205 mn €
Farledsavgifter 52 mn € (+16 %) 45 mn €
Mervärdesskatt vid import 40 mn € 40 mn €
Serviceavgifter o.d. 40 mn € (+900 %) 4 mn €

– Största delen av de uppburna skatterna var tullavgifter, i fjol sammanlagt cirka 297 miljoner euro. Ökningen med 92 miljoner euro från år 2021 förklaras till stor del av att importpriserna steg. Av tullavgifterna redovisades 223 miljoner euro till EU och en fjärdedel av den totala summan, dvs. 74 miljoner euro, blev kvar i Finland som uppbördsprovision, berättar kundrelations- och skatteuppbördsdirektör Tom Ferm.

Tullavgifterna utgör en del av Europeiska unionens egna medel, och Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullunion. Storleken på tullavgiften beror på varans varukod och tullvärde. Ingen tullavgift uppbärs vanligtvis när varan kommer från EU eller från ett område som ingår i EU:s tullområde men står utanför EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna.

Försäljningen av virtuella valutor som dömdes förverkade till staten ökade de extraordinära intäkterna

Tullen uppbar år 2022 lika mycket importmoms som år 2021, dvs. cirka 40 miljoner euro. Beloppet av de uppburna farledsavgifterna ökade till 52 miljoner euro från 2021 års 45 miljoner euro. Tullen uppbär farledsavgifter för fartyg med vilka handelssjöfart bedrivs på finskt territorialvatten. Storleken på farledsavgiften beror på fartygstyp, fartygets nettodräktighet och isklass.

Serviceavgifter och andra extraordinära intäkter ökade i sin tur med 36 miljoner euro jämfört med år 2021. Försäljningarna av virtuella valutor ingick i intäkterna och balansposterna. Av försäljningarna inflöt sammanlagt cirka 46,5 miljoner euro. Av dessa registrerades 37 euro i extraordinära intäkter och resten av medlen från försäljningarna riktades till avskrivning av balansvärdet för de virtuella valutorna.

– Beloppet av skatterna som Tullen uppbar steg i sin helhet med 135 miljoner euro till 429 miljoner euro, som år 46 procent mera än år 2021. Skatteresterna för de skatter och avgifter som uppbars av Tullen uppgick år 2022 till cirka en miljon euro (0,23 %), säger Ferm.

Mediemeddelande