Hoppa till innehåll

Tullen undersökte kosttillskott från finska nätbutiker – vid intensivövervakningen konstaterades att närmare 80 % av dem stred mot bestämmelserna

Utgivningsdatum 29.4.2022 7.55
Pressmeddelande

Tullen intensivövervakade i början av år 2002 kosttillskott som säljs i finska nätbutiker. Nästan var tredje produkt som undersöktes innehöll läkemedelsubstanser eller drogväxter. Dessutom gav förbjudna tillsatsämnen samt felaktiga förpackningspåskrifter och hälsopåståenden upphov till anmärkningar eller till att produkten underkändes. Av de 24 kosttillskott som Tullen undersökte visade sig 13 vara olämpliga för konsumenter eller för import till Finland.

Syftet med intensivövervakningen var att ta reda på om kosttillskott som importerats till Finland innehöll läkemedelssubstanser som inte får finnas i produkterna. Som kontrollobjekt valdes kosttillskott som säljs i de finska nätbutikerna och i synnerhet kosttillskott som är avsedda för idrottsutövare samt för att höja den sexuella förmågan. Tullen tog prover från 24 kosttillskott i början av år 2022. Fem produkter kontrollerades i samband med förtullningen och resten i samband med kontrollen av den interna handeln, dvs. produkter som importeras från EU-länder.

Av de 24 produkter som undersöktes konstaterades t.o.m. 79 % strida mot bestämmelserna. Tullen förbjöd importen eller utsläppandet på marknaden av 13 produkter som sådana.

Kosttillskott innehöll läkemedelssubstanser och förbjudna tillsatsämnen samt hade felaktiga förpackningspåskrifter och hälsopåståenden

Nästan i var tredje produkt som Tullen undersökte upptäcktes drogväxter eller läkemedelssubstanser. Kosttillskott är livsmedel, och därför är det Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas uppgift att vid behov besluta om huruvida preparatet ska anses vara ett läkemedel, om det innehåller läkemedelssubstanser eller drogväxter som nämns i läkemedelsförteckningens bilaga.

Utöver produkter som innehöll läkemedelssubstanser, underkände Tullen produkter av flera andra orsaker. Tre produkter innehöll förbjudna tillsatsämnen och i en produkt var halten av näringsämnen för låg. Dessutom hade kosttillskotten förbjudna eller icke-godkända närings- och hälsopåståenden samt andra fel i förpackningspåskrifterna som var vilseledande för konsumenten.

För sex produkter gav Tullen en anmärkning. Orsakerna var fel i förpackningspåskrifterna, men dessutom innehöll ett kosttillskott en beståndsdel som misstänktes vara ett nytt livsmedel som inte godkänts. En närmare utredning av ärendet är deklarantens ansvar. Ett nytt livsmedel behöver alltid EU:s godkännande innan det släpps ut på marknaden.

Kosttillskott som förs in till Finland undersöks kontinuerligt – problemen är inte nya

Tullen kontrollerar årligen överensstämmelsen med bestämmelserna hos cirka hundra kosttillskott som importerats till Finland. Tidigare resultat var också orsaken till intensivövervakningen i början av år 2022.

– I denna intensivövervakning riktades provtagningen riskbaserat mot produktgrupper, som redan tidigare visat sig strida mot bestämmelserna. Därutöver fäste vi uppmärksamheten vid de närings- och hälsopåståenden som framförts om produkterna, berättar Tullaboratoriets tullöverinspektör Jenni Vuokko.

– I den sedvanliga kontrollen underkänns kosttillskott mest på grund av felaktiga märkningar. Andra allmänna problem är t.ex. otillåtna former av näringsämnen som påträffas i kosttillskott, felaktiga halter av näringsämnen och dålig mikrobiologisk kvalitet, konstaterar Jonna Neffling, produktsäkerhetschef för Tullens bevakningsavdelning.

Kosttillskotten har de senaste åren varit en produktgrupp där man konstaterar flest produkter som strider mot bestämmelserna. År 2021 undersökte Tullen sammanlagt 116 kosttillskott som importerats till Finland, och av dem konstaterades 76 % strida mot bestämmelserna.

Mediemeddelande