Hoppa till innehåll

Tullen intensivövervakade på vintern importerade gurkor och tomater – under oktober–januari importerades dubbelt så mycket gurkor som året innan

Utgivningsdatum 26.4.2023 8.14
Pressmeddelande

Den dyra elektriciteten påverkade under vintern tillgången till inhemska gurkor och tomater. Tullen intensivövervakade importerade gurkor och tomater vid årsskiftet 2022–2023. Enligt Tullens statistik importerades det under oktober–januari dubbelt så mycket gurkor som under samma tidsperiod 2021–2022. Kvaliteten på importerade gurkor och tomater var bra, och inga problem konstaterades vid Tullens övervakning.

Priset på el steg år 2022, vilket antogs ha konsekvenser för både den inhemska och den europeiska produktionen av gurkor och tomater under vintern. Tullen ville granska denna aktuella produktgrupp ur produktsäkerhetens synvinkel och intensivövervakade från oktober 2022 till mars 2023 gurkor och tomater som importerades från utlandet till Finland.

Tullen kontrollera både före och efter årsskiftet 2022–2023 13 partier gurkor och 16 partier tomater. Kvaliteten på de kontrollerade partierna var bra: inga skadliga rester hittades i Tullaboratoriets undersökningar, inga anmärkningar gavs till importörer och inga partier belades med importförbud. De kontrollerade tomaterna hade ursprung i Marocko, Tunisien, Spanien och Portugal, gurkorna i Spanien och Nederländerna. Mest kontrollerades tomater med ursprung i Marocko eller Tunisien, men också tomater som odlats i Spanien och Portugal undersöktes.

Enligt Tullens statistik importerades det under oktober–januari 2022–2023 dubbelt så mycket gurkor som under motsvarande tidsperiod 2021–2022. Till Finland importerades det i oktober–januari nästan 2,5 miljoner kilo gurkor, mest från Spanien, Nederländerna och Tyskland. Året innan var mängden 1,2 miljoner kilo. I oktober–januari importerades 8,6 miljoner kilo tomater, vilket var nästan lika mycket som under motsvarande tidsperiod året innan (ca 9 miljoner kilo). Landet varifrån en produkt importeras kan vara ett annat land än produktens ursprungsland, för gurkor och tomater importeras till Finland mestadels antingen direkt från produktionslandet i EU eller via andra EU-länder.  

Tullen undersöker bekämpningsmedelsrester, tungmetaller, kvaliteten och sundheten hos importerade vegetabilier

Tullens övervakning säkerställer importprodukternas kvalitet och säkerhet med omfattande undersökningar. På de övervakade tomaterna och gurkorna undersöktes i Tullaboratoriets analyser bl.a. bekämpningsmedelsrester och tungmetaller. För dessa skadliga ämnen har det i EU-lagstiftningen fastställts exakta gränsvärden som inte får överskridas.

Därutöver granskar Tullaboratoriet i samband med provtagningen att produkterna till sin kvalitet uppfyller handelsnormerna för frukt och grönsaker.

– Handelsnormerna för frukt och grönsaker har som mål att släppa ut på marknaden färska frukter och grönsaker med enhetlig och tillfredsställande kvalitet samt att erbjuda konsumenterna produkter som är genuina i fråga om ursprung. Tullaboratoriets växtinspektörer övervakar att handelsnormerna uppfylls. Gurkorna ska uppfylla de allmänna handelsnormerna, t.ex. vara rena och tillräckligt mogna. Tomaterna omfattas därtill av produktspecifika handelsnormer. Partierna som vi undersökte under denna övervakningsinsats uppfyllde också dessa normer, säger Jenni Vuokko, tullöverinspektör vid Tullaboratoriet.

Om frukter och grönsaker importeras från länder utanför EU, övervakar Tullen också att kraven på växters sundhet uppfylls.

Övervakning är viktigt också då inga problem upptäcks

År 2022 tänkte man att det på grund av elpriset skulle komma flera utanför EU producerade grönsakspartier än vanligt till Finland. Tullen övervakade på vintern 2022-2023 utöver tomater med ursprung i EU också tunisiska och marockanska tomater som importerades till Finland via ett annat EU-land.

– Produkter från länder utanför EU är alltid föremål för särskilt intresse inom vår övervakning, för i regel hittas det mer bekämpningsmedel i produkter ju längre ifrån produkten har importerats. De nu kontrollerade importpartierna var i sin ordning men om ingen övervakning utförs, upptäcks eventuella problem inte heller, konstaterar Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Vid årsskiftets övervakning var alla partiers kvalitet och säkerhet i sin ordning. Om det hittas för mycket bekämpningsmedelsrester eller tungmetaller i produkter, förbjuder Tullen partiets tillträde till Finland. Om medel eller ämnen hittas, men mängden inte överskrider den högsta tillåtna mängden enligt lagstiftningen, ger Tullen en anmärkning till aktören.

Tullen övervakar vid kommersiell import säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos livsmedel av icke-animaliskt ursprung och s.k. kombinationslivsmedel samt färska frukters och grönsakers sundhet och uppfyllelse av handelsnormerna. Kontrollproverna undersöks vid Tullaboratoriet och resultaten rapporteras regelbundet till bl.a. Livsmedelsverket, jord- och skogsbruksministeriet och EU-kommissionen. Utöver livsmedel så övervakar Tullen också produktsäkerheten hos bruks- och konsumtionsvaror som importeras till Finland.

Mediemeddelande