Hoppa till innehåll

Tullen har undersökt ett misstänkt brott vid internationell avfallstransport

Utgivningsdatum 15.5.2023 11.30
Pressmeddelande

Tullen har undersökt ett fall där ett företag misstänks ha transporterat avfall utan behörigt tillstånd från Finland till Sverige. Fallet har undersökts som miljöförseelse. Genom övervakning av internationella avfallstransporter säkerställs att transporter inte orsakar risk för miljön eller människor, och att avfallet blir behandlat på ett behörigt sätt. I Finland är det Tullen som i samarbete med Finlands miljöcentral övervakar internationella avfallstransporter.

Under Tullens förundersökning har det kommit fram att ett i Finland verksamt företag på våren 2022 exporterat fem partier slam från slamavskiljare från Finland till Sverige. Sammanlagt exporterades 66 200 kg avfall utan tillstånd. Slammet från slamavskiljare transporterades för bortskaffande till Sverige, men det finländska företaget borde ha ansökt om tillstånd till avfallstransport för avfallstransporterna i fråga.

Vid förundersökningen kom det fram att slammet hade förts till en lämplig behandlingsanläggning. Därför undersöktes gärningen som miljöförseelse, inte som miljöförstöring.

– Tullen övervakar också avfallstransporter från ett land till ett annat, och ingriper om tillstånden inte är i sin ordning. Det kostar att förstöra avfall enligt lag, och ofta vill man just undvika kostnader genom olagliga avfallstransporter, berättar Petteri Nevalainen, chefen för enheten för utredning av ekonomiska brott.

Export av avfall för bortskaffande kräver alltid tillstånd till avfallstransport, beviljade såväl av Finlands miljöcentral som av avfallstransportmyndigheterna i avfallets mottagarland och eventuella transitländer. Export av avfall för bortskaffande till ett annat land än ett EU- eller EFTA-land är förbjudet.

Avfallstransporterna regleras genom internationella avtal och Europaparlamentets och rådets förordningar. Tullen övervakar i samarbete med Finlands miljöcentral internationella avfallstransporter och att bestämmelserna om dem iakttas i Finland. Det huvudsakliga och främsta målet med förordningen om avfallstransporter är att skydda miljön.

Tullen har undersökt fallet som miljöförseelse. Förundersökningen är snart klar och ärendet går vidare till åtalsprövning vid Södra Finlands åklagardistrikt.

Mediemeddelande