Hoppa till innehåll

Tillämpande av ursprungskumulation med Ghana

Utgivningsdatum 30.1.2023 10.48
Pressmeddelande

Kommissionen har i sitt meddelande 2023/C 29/02 publicerat en förteckning över material på vilka kumulation enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Ghana får tillämpas. Produkterna i förteckningen anges enligt HS-nomenklaturen. 

I artikel 6 i protokoll nr 1 till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana och EU föreskrivs att kumulation kan tillämpas på material som vid import till EU är tullfria genom tillämpning av konventionella tullsatser enligt klausulen om mest gynnad nation (MGN) i enlighet med den gemensamma tulltaxan. Tillämpandet av kumulationen förutsätter att dessa material inarbetats i en produkt som tillverkats i Ghana, förutsatt att de har genomgått bearbetning eller behandling i Ghana utöver de otillräckliga åtgärder som anges i artikel 5.1 i protokoll nr 1. 

När kumulation tillämpas ska varucertifikat EUR.1 (fält 7) eller ursprungsdeklarationer som upprättas i Ghana förses med följande påskrift: ”Application of Article 6(1) of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA”.

Beakta att kumulation enligt artikel 6 inte ska tillämpas på material som vid import till EU omfattas av antidumpnings- eller utjämningstullar. I förteckningen i kommissionens meddelande används fotnoterna 1–26 för produkter som för närvarande omfattas av antidumpnings- och utjämningsåtgärder.

Importörerna ska själva följa eventuella ändringar i antidumpnings- och utjämningsåtgärderna, eftersom Tullen inte informerar separat om nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder som påverkar kumulationen med Ghana. 

Kommissionens meddelande och förteckningen över de material på vilka kumulationen kan tillämpas finns publicerade i EU:s officiella tidning nr C 29 / 02 / 26.1.2023.

Mera information:
Kommissionens webbplats om de ursprungsregler i avtalen om ekonomiskt partnerskap som tillämpas på staterna i Afrika, Karibien och Stilla havet (på engelska)
yritysneuvonta(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling