Hoppa till innehåll

Små ändringar i importdeklarationerna i september 2023 – sammandragsdeklarationen för kunder med åländskt skattegränsnummer förnyas

Utgivningsdatum 28.3.2023 12.00 | Publicerad på svenska 4.4.2023 kl. 13.52
Pressmeddelande

Små ändringar kommer att göras i importdeklarationerna i september 2023. Den största ändringen är att sammandragsdeklarationen för kunder med åländskt skattegränsnummer kommer att förnyas 2.9.2023.

Sammandragsdeklarationen för kunder med åländskt skattegränsnummer förnyas

Skattegränsnummer används endast i handeln mellan Åland och övriga Finland, när ett företag säljer varor till privatpersoner eller andra aktörer som inte är momsregistrerade. Företaget inger då på privatpersonens vägnar importdeklarationen som en sammandragsdeklaration. För närvarande inges sammandragsdeklarationen i deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA). Tjänsten läggs ned när den nya sammandragsdeklarationen börjar inges i Tullklareringstjänsten.

Sammandragsdeklarationen kan i fortsättningen också inges med ett meddelande. Tullen har på sin webbplats publicerat importdeklarationernas meddelandebeskrivningar för fas 3.0. Klicka på ”Datainnehåll” för att visa deklarationsuppgifterna. Välj fliken ”FI415B” och filtrera datainnehållet till ”Nationell skattegränsanmälan – sammandragsdeklaration”.

I fortsättningen behöver den som inger sammandragsdeklarationen inte längre skriva ut och skicka skattedeklarationsblanketter separat till Mariehamns tull. Deklaranten får utifrån deklarationen ett förtullningsbeslut av Tullen samt en separat faktura för betalning av mervärdesskatten. En ny uppgift som deklaranten ska ange i deklarationsuppgifterna är det identifieringsnummer för verksamhetsstället som företaget fått av Tullen. Importörerna som mottagit varorna behöver inte specificeras i deklarationen. Däremot ska man i deklarationens tilläggsuppgifter ange ett referensnummer eller en annan uppgift, med hjälp av vilken mer detaljerade uppgifter om mottagarna vid behov hittas från företagets bokföring. Som referens kan t.ex. beställarlista användas.

Ändringar vid kontroll och angivande av EORI-nummer

Tullen utökar kontrollerna av EORI-nummer. I alla importdeklarationer ska man ange ett EORI-nummer som identifieringsnummer för importören, dvs. deklaranten, samt för ett eventuellt ombud, om bägge är företag. Om identifieringsnumret inte har EORI-status, avslås importdeklarationen.

Om importföretaget har ett EORI-nummer från ett annat EU-land och ett finskt FO-nummer för mervärdesbeskattning, ska det utländska EORI-numret i fortsättningen anges i uppgifterna om importören, dvs. deklaranten. Det finska FO-numret som används för mervärdesbeskattningen anges som en skatterelaterad tilläggsuppgift.

Koderna för typ av tidigare dokument ändras

Typen av tidigare dokument anges i fortsättningen med en fyrsiffrig kod i stället för de tresiffriga koder som används för närvarande.

Utökad automation vid handläggning av intyg som hänför sig till importrestriktioner

Tullen automatiserar kontrollerna och handläggningen av importdeklarationerna för varor som förutsätter en importlicens, i de fall där något av följande bifogade dokument anges i importdeklarationen:

  • bifogat dokument C085 (sundhetscertifikat för växter CHED-PP)
  • bifogat dokument C678 (foderlicens CHED-D)
  • bifogat dokument C640 (hälsointyg för djur CHED-A) eller bifogat dokument N853 (hälsointyg för animaliska produkter CHED-P)
  • bifogat dokument C644 (intyg för ekologiska produkter COI)
  • bifogat dokument L100 (licens för ämnen som bryter ner ozonskiktet ODS)
  • bifogade dokument C057, C079 eller C082 (FGAS licens gällande växthusgasutsläpp).

Den enda ändringen i själva importdeklarationen är att det i fortsättningen är obligatoriskt att ange partiets nummer i det bifogade dokumentets tilläggsuppgifter, om det bifogade dokumentet som angetts i deklarationen är ett CHED-intyg eller ett COI-intyg för ekologiska produkter. Med partiets nummer avses det ordningsnummer som tilldelats varorna som är uppräknade i intyget.

Deklarationerna för centraliserad klarering tas i bruk först år 2025

Finland har ansökt om tillstånd till undantag hos EU för att de deklarationsmeddelanden medlemsstaterna emellan som krävs för centraliserad importklarering ska få tas i bruk senare än planerat. Antalet företag som visat intresse för centraliserad importklarering har hittills varit litet. Därtill hade företagen kunnat ta den nya centraliserade klareringen i bruk endast i begränsad omfattning år 2023, eftersom flera andra EU-medlemsstater har meddelat att de inte kan börja tillämpa den nya deklarationsmodellen ännu i år.

Enligt nuvarande tidtabell kommer den centraliserade importklareringen att tas i bruk år 2025.

Avräkningsnotorna och anmälningarna om avslutande för särskilda förfaranden förnyas år 2024

I Finland har man också planer på att förnya de avräkningsnotor som inges vid förfarandet för aktiv förädling och förfarandet för slutanvändning samt de anmälningar om avslutande som inges vid förfarandet för tillfällig införsel. Avsikten är att dessa avräkningsnotor och anmälningar om avslutande för särskilda förfaranden ska förnyas år 2024.

Mera information: ucc(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering