Hoppa till innehåll

Produkter med ursprung i Storbritannien utesluts från WTO-kvoterna för jordbruksprodukter

Utgivningsdatum 26.2.2021 16.07
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat genomförandeförordning (EU) 2021/254 (publicerad i EUT L 58/19.2.2021). Genom förordningen ändras genomförandeförordningarna (EU) 2020/761 och (EU) 2020/1988 samt förordningarna (EG) nr 218/2007 och (EG) nr 1518/2007 vad gäller import av produkter med ursprung i Förenade kungariket och uteslutning av dessa produkter från tullkvoter med pågående kvotperioder. Den nya genomförandeförordningen tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Enligt frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien tillåts inte import av produkter med ursprung i Storbritannien till unionen inom ramen för befintliga WTO-tullkvoter enligt definitionen i artikel GOODS.18 i avtalet. Ovannämnda förordningar ändras på grund av detta. Storbritannien utesluts också från tillämpningen av tullkvoter vars kvotperioder inleddes före den 1 januari 2021 och för vilka import sker från och med den 1 januari 2021. 

Genomförandeförordning (EU) 2020/761 innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter för jordbruksprodukter genom ett system med importlicenser. Genomförandeförordning (EU) 2020/1988 för sin del innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter för jordbruksprodukter i kronologisk ordning efter datum för godtagande av tulldeklarationer. Bilagorna till förordning (EU) 2020/761 och bilaga 1 till förordning (EU) 2020/1988 ändras så att tullkvoterna inte längre gäller Storbritannien. 

I kommissionens förordning (EG) nr 218/2007 föreskrivs om förvaltning av vissa tullkvoter för vin och i kommissionens förordning (EG) nr 1518/2007 föreskrivs om förvaltning av en autonom tullkvot för vermouth.  I artikel 1 a och 1 b i förordning (EG) nr 218/2007 samt i artikel 1 i förordning (EG) nr 1518/2007 ersätts uttrycket ”erga omnes” med ”alla tredjeländer utom Förenade kungariket”.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om förmånsbehandling