Hoppa till innehåll

Meddelandedeklaranter som inger summariska införseldeklarationer samt programvaruutvecklare: EU har publicerat meddelandebeskrivningar för nya deklarationer

Utgivningsdatum 14.6.2022 10.00 | Publicerad på svenska 15.6.2022 kl. 9.43
Pressmeddelande

De summariska införseldeklarationer och ankomstanmälningar som ska lämnas in för varusändningar som kommer från ett land utanför EU förnyas stegvis enligt en tidtabell som fastställts av EU. I posttrafik togs nya deklarationer i bruk redan i mars 2022. I flygtrafik förnyas deklarationerna den 1 mars 2023. I andra trafikformer tas nya deklarationer och anmälningar vid införsel sannolikt i bruk först på våren 2025.

Nya summariska införseldeklarationer och ankomstanmälningar

Summariska införseldeklarationer för varor som anländer från områden utanför EU inges för tillfället till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX). Dessa deklarationer ersätts stegvis med nya deklarationer. I fortsättningen ska summariska införseldeklarationer och separata ankomstanmälningar inges till EU:s Common Repository, dvs. CR-system. En ankomstanmälan (gällande transportmedlet) är obligatorisk i sjö-, flyg- eller järnvägstrafik. De nya deklarationerna och anmälningarna kan inges antingen i EU:s e-tjänst eller via meddelandedeklarering.

Därtill ska man i flyg-, sjö- och järnvägstrafik till Tullen inge en ny anmälan om uppvisande, vars struktur och innehåll förnyats och vars svenska namn ändrats till anmälan av varors ankomst. I vägtrafik kommer bara summariska införseldeklarationer att inges så som nu. En kombinerad ankomstanmälan och anmälan av varors ankomst kommer inte längre att kunna inlämnas till Finland.

I Finland behöver man efter en summarisk införseldeklaration och anmälan av varors ankomst inte i fortsättningen heller inge en separat deklaration för tillfällig lagring, dvs. den nuvarande summariska deklarationen, för sändningar som kommer från områden utanför EU.

Datainnehållet för de summariska införseldeklarationerna varierar enligt transportform. Också deklarationernas uppgiftskrav ändras: avsändaren och mottagaren anges i summariska införseldeklarationer bland uppgifterna om leveranspartiet på ”house”-nivå och varukoden ska anges med sex siffrors noggrannhet.

Ny deklarationsmall för flygfrakt 1.3.2023

Från och med den 1 mars 2023 kommer det att vara möjligt för flygbolag att inge en egen partiell summarisk införseldeklaration. Flygbolaget anger i sin deklaration uppgifterna om leveranspartiet (”master”). Den mottagande speditionsfirman inger för sin del en egen partiell summarisk införseldeklaration som innehåller uppgifterna om leveranspartiet på ”house”-nivå.

I följande bild beskrivs vilka deklarationer och anmälningar som ska anges för flygfrakt vid införsel

I bilden visas alla möjliga deklareringskedjor för summariska införseldeklarationer. Flygbolaget kan inge en summarisk införseldeklaration med fullständiga uppgifter före lastning, varvid meddelandet är F20 eller F28. Avsändaren eller mottagaren kan före lastningen inge en egen partiell summarisk införseldeklaration, varvid man kan välja mellan fyra olika meddelanden. Efter dessa inger flygbolaget sitt eget partiellt meddelande, antingen F21, F27 eller F29. Därtill är det möjligt att den mottagande speditionsfirman inger en egen partiell summarisk införseldeklaration som meddelande F22 efter flygbolagets meddelande F21. Efter summariska införseldeklarationer ska flygbolaget alltid lämna in en anmälan av transportmedlets ankomst. Alla summariska införseldeklarationer och ankomstanmälningar ska inges till kommissionens CR- system. Till slut ska flygbolaget inge en anmälan av varors ankomst till Tullklareringssystemet (UTU).

Meddelandena vid införsel – ändringar i numrering, uppgiftskrav och inlämningssätt

EU-kommissionen har på sin webbplats redan publicerat meddelandebeskrivningar för meddelanden som kommer att införs senare. Det kommer nya meddelanden vid införseldeklareringen, och datainnehållen i gamla meddelanden ändras.

Meddelandena är numrerade enligt deras användningsändamål. Meddelanden som börjat på IE3F är summariska införseldeklarationer med olika datainnehåll som meddelandedeklaranten skickar till kommissionens CR-system.  För summariska införseldeklarationer för t.ex. flygfrakt används numren IE3F20−IE3F29. Tullen publicerar senare på sin webbplats mera information om numreringen av meddelanden.

Under våren 2022 har man i beskrivningarna också lagt till datainnehållen för summariska införseldeklarationer som inges för varor som anländer på något annat sätt än med flyg. I beskrivningarna har man också uppdaterat deklarationernas datainnehåll och meddelandenas tekniska specifikationer när det gäller flygtrafik.

Ta del av de nya och uppdaterade meddelandebeskrivningarna på EU:s Circabc-webbsida. Beskrivningarna av meddelandenas datainnehåll kan laddas ner från mappen ”ICS2 Common Functional System Specifications”.

Meddelandedeklaranter ska testa de nya meddelandena

Meddelandedeklaranterna ska testa de deklarationer som skickas till kommissionen. Testningen sker med kommissionens testfall i kommissionens CR-system. Vid testningen får man hjälp av Tullen i den medlemsstat som beviljat EORI-numret. Deklarationerna testas bara en gång fastän försändelser skulle anlända till flera medlemsstater. I finska tullens system testas bara anmälan av varors ankomst (FI3324). Tullen har publicerat meddelandebeskrivningarna för anmälan av varors ankomst på sidan Meddelandebeskrivningar – ankomst 1+”.

Deklaration för tillfällig lagring i stället för summarisk deklaration för varor från EU-länder fr.o.m. 5.11.2022

För varusändningar som anländer från EU-flygplatser och -hamnar ska man inge en deklaration för tillfällig lagring till Finska tullen fr.o.m. den 5 november 2022. I praktiken måste vissa transportfirmor förbereda sig på att inge deklarationer till två av Tullens system, både till Tullklareringssystemet (UTU) och Deklarationssystemet för införsel och utförsel (AREX).

Mera information:

Meddelandet har uppdaterats 22.6.2022 – datumet för införandet av den nya deklarationsmallen för flygfrakt har korrigerats till 1.3.2023

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering