Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 26.3.2021 11.30 | Publicerad på svenska 26.3.2021 kl. 15.11
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 26 mars 2021 förordningarna (EU) 2021/530, (EU) 2021/531, och (EU) 2021/532 (EUT L 106, 26.3.2021) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 15 april 2021 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande