Hoppa till innehåll

Komission täytäntöönpanoasetuksia tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 26.3.2021 11.30
Tiedote

Komissio on antanut 26. päivänä maaliskuuta 2021 asetukset (EU) N:o 2021/530, (EU) N:o 2021/531 ja (EU) N:o 2021/532 (EUVL L 106, 26.3.2021) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetukset tulevat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. niitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 15.4.2021 tai sen jälkeen. 

Sitovia tariffitietopäätöksiä, jotka eivät ole näiden asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää vielä kolmen kuukauden ajan asetuksen voimaantulosta jos asetuksen (ETY) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan ehdot täyttyvät.

Lisätietoja: 
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet