Hoppa till innehåll

Importören har ett särskilt ansvar när ansökan om förmånlig tullbehandling för produkter med ursprung i Storbritannien baserar sig på importörens kunskap

Utgivningsdatum 13.1.2021 11.48
Pressmeddelande

Produkter med ursprung i Storbritannien kan med stöd av det provisoriska frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien (EUT L 444, 31.12.2020) få förmånlig tullbehandling vid import till EU. Den förmånliga tullbehandlingen förutsätter att importören styrker varornas ursprung i samband med tullklareringen. Godtagbara sätt att styrka varornas ursprung är en av exportören upprättad ursprungsförsäkran och s.k. importörens kunskap (importer’s knowledge), med vilken avses importörens egen anmälan om produktens ursprung. När importörens kunskap åberopas behövs ingen ursprungsförsäkran från exportören. 

När importören ansöker om förmånlig tullbehandling för ursprungsprodukter på basis av importörens kunskap har importören ett särskilt ansvar för de uppgifter som denna kunskap baserar sig på. Ansökan om förmånlig tullbehandling ska alltid grunda sig på sådana uppgifter som importören har redan innan ansökan görs. Med dessa uppgifter ska importören vid behov kunna bevisa för Tullen att varorna har sitt ursprung i Storbritannien på det sätt som avses i avtalets ursprungsregler. Om Tullen  kontrollerar varornas ursprung i efterhand, riktas efterkontrollen endast mot importören och den dokumentation som denna innehar. Exportören eller exportlandets myndigheter har ingen skyldighet att delta i efterkontrollprocessen. 

Vilka uppgifter kan Tullen begära från importören?

Om förmånlig tullbehandling beviljats på basis av importörens kunskap kan Tullen vid en efterkontroll kräva information om hur produkterna tillverkats, till vilka priser materialen anskaffats och från vilka länder materialen anskaffats. De uppgifter som Tullen kan kräva räknas upp i artikel 24 (Kontroll) i handelsavtalet. Dessa uppgifter är ofta sådana som tillverkarna klassificerar som konfidentiella och som exportörerna inte vill förmedla till importören. Därför ska importören försäkra sig om att ha dessa uppgifter redan vid ansökan om förmånlig tullbehandling.  

Om Tullen begär uppgifter ska de lämnas inom tre månader från den dag då de begärts. Om Tullen därefter ännu begär ytterligare uppgifter från importören, ska också dessa uppgifter lämnas inom tre månader. Om importören inte svarar på Tullens begäran om uppgifter inom tidsfristen eller om uppgifterna inte räcker till för att bekräfta att produkten har ursprungsstatus, kan tullmyndigheten vägra att bevilja förmånsbehandling enligt artikel 26 i avtalet. Förmånlig tullbehandling som yrkats på basis av importörens kunskap kan inte heller sökas på nytt med en ursprungsförsäkran, även om exportören skulle upprätta en sådan för importören.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Brexit