Hoppa till innehåll

Importerar du artiklar av gjutjärn med ursprung i Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

19.12.2019 7.22
Pressmeddelande

Kommissionen har återupptagit antidumpningsundersökningen beträffande import av vissa artiklar av gjutjärn med ursprung i Kina. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 7325 10 00 (Taric-nummer 7325 10 00 31) och ex 7325 99 90 (Taric-nummer 7325 99 90 80). Antidumpningstullen på artiklar av gjutjärn trädde i kraft år 2018. Undersökningen har inletts eftersom de kinesiska exportpriserna har minskat. Minskningen av de kinesiska exportpriserna förefaller ha undergrävt de gällande åtgärdernas avsedda positiva verkan. Återförsäljningspriserna har inte förändrats tillräckligt på unionsmarknaden. Dessutom har artiklar av gjutjärn fortsatt att importeras till unionen i betydande kvantiteter.

I EU:s officiella tidning nr C 425, 18.12.2019 beskrivs undersökningen i detalj. Undersökningen kommer att slutföras inom 9 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar