Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import av unionsvaror till Åland

25.8.2016 9.10 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.20
Pressmeddelande

25/2016

Nr
25/2016
Datum
25.8.2016

Författningsgrund
Tullagen (304/2016), 52 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 166 och 167
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen, artikel 145
Delegerad förordning (EU) nr 2016/341 om komplettering av tullkodexen vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser och om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 2015/2446, artikel 16
Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1966), 18 §
Mervärdesskattelagen, 101 § 2 mom. (877/2012)

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.9.2016 tills vidare

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Mariehamns tull

Denna föreskrift ska tillämpas vid regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import av unionsvaror till Åland från ett annat område inom Europeiska unionens skatteområde än Fastlandsfinland och vid import av unionsvaror till Åland från ett område utanför Europeiska unionens skatteområde.

Deklaranter eller deras ombud som av Tullen beviljats tillstånd till anstånd med betalning har rätt att regelbundet hänföra unionsvaror till ett tullförfarande med en förenklad tulldeklaration. Denna rätt gäller hänförande av unionsvaror till tullförfarandet för övergång (överlåtelse) till fri omsättning, men inte till andra tullförfaranden.

Deklaranten eller dennes ombud som av Tullen beviljats tillstånd till anstånd med betalning ska vid hänförande av varor till tullförfarandet för övergång till fri omsättning med en förenklad deklaration utöver uppgiftskraven enligt Europeiska unionens lagstiftning också iaktta Tullens nationella uppgiftskrav och uppgiftskraven enligt denna föreskrift samt använda både koderna enligt Europeiska unionens lagstiftning och de nationella koder som Tullen publicerat.

Det kommersiella eller administrativa dokument som används som förenklad tulldeklaration, t.ex. faktura eller transportdokument, ska innehålla följande uppgifter och anteckningar:

  • avsändare,
  • mottagare,
  • varubeskrivning,
  • mängd,
  • värde,
  • dokumentets nummer,
  • deklarantens eller ombudets FO-nummer och den därtill hörande tilläggsdel som tilldelats av Tullen,
  • anteckningen ”Övergång till fri omsättning, Tullens föreskrift 25/2016”, som anses utgöra ansökan om att hänföra varorna till tullförfarandet för övergång till fri omsättning.

Om deklarationen inges innan varorna anländer ska dokumentet också förses med uppgift om fartygets eller flygplanets ankomsttid och -plats samt fartygets namn eller flygets nummer. I stället för fartygets ankomsttid och -plats samt fartygets namn kan man i dokumentet ange fartygets Portnet-nummer.

Den kompletterande tulldeklarationen ska inges med ett administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) eller elektroniskt meddelande inom tio (10) dagar efter överlåtelsen av varorna.

Tullen upphäver rätten att regelbundet hänföra varor till tullförfarandet för övergång till fri omsättning med en förenklad tulldeklaration, om villkoren enligt artikel 145 i den delegerade förordningen (EU) nr 2015/2446 inte längre uppfylls.

Generaldirektör                                                    
Antti Hartikainen 

Chefsjurist                                                            
Arto Lillman

Föreskrift