Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännöllisestä käytöstä unionitavaran tuonnissa Ahvenanmaalle

25.8.2016 9.10
Tiedote

25/2016

Nro 25/2016 Antopäivä
25.8.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 166 ja 167 artikla
Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446, 145 artikla
Delegoitu asetus (EU) 2016/341 unionin tullikoodeksin täydentämisestä siirtymäsäännöksillä ja unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta 16 artikla
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1966) 18 §
Arvonlisäverolaki 101 § 2 momentti (877/2012)

Voimassaoloaika
1.9.2016 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Maarianhaminan tulli

Tätä määräystä sovelletaan yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännölliseen käyttöön unionitavaran tuonnissa Ahvenanmaalle muualta Euroopan unionin veroalueelta kuin Manner-Suomesta ja unionitavaran tuonnissa Ahvenanmaalle Euroopan unionin veroalueeseen kuulumattomalta alueelta.

Ilmoittajalla tai hänen asiamiehellään, jolle Tulli on myöntänyt luvan käyttää maksunlykkäystä, on oikeus asettaa unionitavarat säännöllisesti tullimenettelyyn yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella. Tämä oikeus koskee unionitavaroiden asettamista vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn, mutta ei muihin tullimenettelyihin.

Ilmoittajan tai hänen asiamiehensä, jolle Tulli on myöntänyt luvan käyttää maksunlykkäystä, tulee asettaessaan tavarat vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella noudattaa Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen tietovaatimusten lisäksi Tullinjulkaisemia kansallisia tietovaatimuksia sekä käyttää Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen koodien lisäksi Tullinjulkaisemia kansallisia koodeja sekä tämän määräyksen tietosisältövaatimuksia.

Yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena käytettävän kaupallisen tai hallinnollisen asiakirjan, kuten kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan, tulee sisältää seuraavat tiedot ja merkinnät:

  • lähettäjä;
  • vastaanottaja;
  • tavarankuvaus;
  • määrä;
  • arvo;
  • asiakirjan tunnistenumero;
  • ilmoittajan tai asiamiehen Y-tunnus ja siihen liittyvä Tullin antama jatko-osa;
  • merkintä ”Luovutus vapaaseen liikkeeseen, Tullin määräys 25/2016”, jota pidetään hakemuksena tavaroiden asettamiseksi vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn.

Jos ilmoitus annetaan ennen tavaran saapumista, asiakirjaan on lisäksi merkittävä aluksen tai lennon saapumisaika ja -paikka sekä aluksen nimi tai lennon numero. Aluksen saapumisajan ja -paikan sekä aluksen nimen asemesta asiakirjaan voidaan merkitä aluksen Portnet-numero.

Täydentävänä tulli-ilmoituksena annetaan hallinnollinen yhtenäisasiakirja (SAD-lomake) tai sähköinen sanoma kymmenen (10) päivän kuluessa tavaran luovutuksesta.

Tulli kumoaa oikeuden asettaa tavarat säännöllisesti vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella, jos unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 145 artiklassa tarkoitetut edellytykset eivät enää täyty.

Pääjohtaja
Antti Hartikainen  

Päälakimies
Arto Lillman

Määräykset