Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om tullklareringsformaliteter vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland

27.2.2019 9.06
Pressmeddelande

1/2019

Denna föreskrift har upphävts genom Tullens föreskrift 2/2021.

Datum för utfärdande
15.2.2019

Författningsgrund
Tullagen (304/2016) 52 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 1
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen, artiklarna 114 och 134
Mervärdesskattelagen 101 §
Punktskattelagen 3 §
Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen 18 §, 22 § och 27 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.3.2019 tills vidare.

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Mariehamns tull

Denna föreskrift gäller leveranser av unionsvaror mellan landskapet Åland och övriga Finland, m.a.o. när varorna överskrider gränsen för EU:s skatteområde. Varorna ska anmälas till Tullen och en tulldeklaration och övriga separata deklarationer gällande skatter ska inges till Tullen på det sätt som beskrivs i denna föreskrift. Föreskriften tillämpas inte på varor som resenärer för med sig.

1. Uppvisande för Tullen och datainnehåll i anmälan om varors ankomst

Enligt tullagstiftningen ska en vara som ankommer till och avgår från landet anmälas till och eventuellt uppvisas för Tullen. I trafiken mellan landskapet Åland och övriga Finland ska varor anmälas till Tullen med en anmälan om varans ankomst, i vilken information ges till Tullen gällande varor som ankommer till Åland eller varor som avgår från Åland samt information om den plats där de anmälda varorna befinner sig, dvs. den plats där de kan granskas av Tullen.

Godkända platser på Åland för uppvisande av varor är: flygplatser och hamnar godkända av Transport- och kommunikationsverket; gällande posttransporter – Åland Post Ab:s terminal i Mariehamn, samt färjetrafikens ankomst- och avgångsplatser på Åland beträffande skärgårdsfärjetrafiken och annan färjetrafik.

Anmälan gällande varan ska innehålla följande uppgifter:

 • transportmedlet med vilket varan transporteras över skattegränsen
 • transportmedlet till vilket varan har lastats
 • varubeskrivning
 • varans vikt
 • transportföretaget som ansvarar för anmälan eller uppvisande av varan
 • platsen där varan anmäls och eventuellt uppvisas (dvs. platsen dit varan ankommer eller varifrån den avgår)

En anmälan om varornas ankomst ska lämnas in senast en timme innan varorna ankommer till den plats där de uppvisas.

Anmälan om varans ankomst gällande varor som transporteras med skärgårdsfärja från övriga Finland till landskapet Åland, ska inges minst en timme innan färjetransporten påbörjas.

För postförsändelser behövs ingen separat anmälan om varans ankomst.

2. Tulldeklaration och dess datainnehåll

Ett transportdokument eller en faktura med alla uppgifter som Tullen kräver, kan användas som tulldeklaration för varan. Tulldeklarationen kan inges med ett enda dokument, vilket samtidigt är en anmälan som gäller både sändning och import.

Som tulldeklaration kan man använda ett transportdokument, om den skattskyldige (senare ’importör’) vid import över skattegränsen är ett finländskt momsregistrerat företag, eller om tulldeklarationen inges av en skattegränskund som godkänts av Tullen och som använder sitt skattegränsnummer. Då ska tulldeklarationen innehålla följande uppgifter:

 • varubeskrivning
 • varans vikt (kg)
 • varans avsändare
 • varans importör
 • deklarant
 • skattegränskundens eventuella skattegränsnummer när denne är deklarant
 • platsen där varan anmäls eller uppvisas

Skattegränsnummer får inte användas om det är fråga om ett momsregistrerat företags import.

I andra än det ovan nämnda fallet ska en faktura användas som tulldeklaration. Då ska tulldeklarationen innehålla följande uppgifter:

 • säljarens namn och adress
 • köparens namn och adress
 • fakturans/ handelsavtalets datum
 • varubeskrivning
 • varans vikt (kg)
 • pris
 • belopp av och grund för eventuella rabatter
 • leverans- och betalningsvillkor
 • deklarant
 • importörens eventuella momsnummer
 • skattegränskundens eventuella skattegränsnummer när denne är deklarant

Tulldeklarationen anses vara godkänd enligt tullagstiftningen när de deklarerade varorna har anmälts till eller uppvisats för Tullen.

Varorna får inte skickas från Åland om man inte lämnat in en tulldeklaration som godkänts av Tullen. Varor, för vilka man inte ingett en av Tullen godkänd tulldeklaration vid import till Åland, ska transporteras till en anläggning för tillfällig lagring. Varorna deklareras med transportdokumentet till en anläggning för tillfällig lagring. På varor, för vilka en tulldeklaration inges med tillståndspliktig registrering i deklarantens bokföring, tillämpas anvisningar som finns i tillståndsdokumentet gällande dokument och förfaranden som ska användas

3. Inlämnande av anmälan av varors ankomst och tulldeklaration

Fraktförsändelser

Med fraktförsändelser menas här andra än postförsändelser.

Anmälan av varors ankomst inges för fraktförsändelser genom användning av ett särskilt elektroniskt deklarationsförfarande. Anmälan ska lämnas till Tullen senast en timme innan varorna anländer till den plats där de uppvisas för Tullen. Till anmälan bifogas transportdokumentet. Närmare anvisningar för det ifrågavarande förfarandet finns på adressen tulli.fi.

Tulldeklaration inges för fraktförsändelser antingen genom användning av ett särskilt elektroniskt deklarationsförfarande, en faktura eller ett transportdokument. Också för detta elektroniska deklarationsförfarande finns anvisningar på adressen tulli.fi.

Tulldeklarationen kan inges via det ovan nämnda elektroniska deklarationsförfarandet när transportdokumentet kan användas som tulldeklaration. tulldeklarationen ska inges senast en timme innan varorna anländer till Åland eller avgår från Åland. För varor som ankommer med skärgårdsfärja från övriga Finland till landskapet Åland, ska en tulldeklaration inges minst en timme innan färjetransporten påbörjas.

Antingen fraktsedeln eller godslistan kan användas som transportdokument som bifogas till den elektroniska deklarationen. Användning av en godslista kräver tillstånd av Mariehamns tull. Närmare anvisningar i ärendet finns på adressen tulli.fi.

När en faktura ska användas som tulldeklaration eller om man använder ett transportdokument som tulldeklaration först efter att varorna ankommit till en anläggning för tillfällig lagring, kan ett elektroniskt deklarationsförfarande inte användas. Tulldeklarationen ska då inges till Mariehamns tull under tjänstetid, om inget annat överenskommits med Mariehamns tull.

Postförsändelser

För tulldeklarering av postförsändelser används antingen elektroniskt förfarande, registrering i deklarantens bokföring eller skriftligt förfarande, som kräver ett besök hos Tullen.

När importören är en privatperson eller ett företag som inte registrerats i momsregistret, inger Åland Post Ab i importörens namn en elektronisk tulldeklaration baserad på faktura. En privatperson kan också själv lämna in tulldeklarationen till Mariehamns tull.

När importören är ett momsregistrerat företag, kan Åland Post Ab överlämna varorna med en registrering i deklarantens bokföring och meddela Tullen att varorna överlämnats inom den påföljande månaden från överlåtelsedagen. Då är deklaranten Åland Post Ab. En deklaration som lämnas i efterhand ska innehålla de uppgifter som krävs i ett transportdokument samt uppgifter om varornas överlåtelsedag.

En tulldeklaration gällande en postförsändelse ska lämnas till Mariehamns tull, om ett skattegränsnummer används i deklarationen. Den ska då innehålla de uppgifter som krävs i ett transportdokument. Tulldeklarationen ska då lämnas till Mariehamns tull under tjänstetid, om inget annat överenskommits med Mariehamns tull.

4. Separata deklarationer som gäller skatter

En skattegränskund ska separat lämna in uppgifter gällande mervärdesbeskattningen. Skattegränskunden lämnar uppgifter gällande beskattningen per importör till Tullen med tullblankett nr 118 Ar. Dessutom ska skattegränskunden lämna in en sammandragsdeklaration till Tullen. Sammandragsdeklarationen lämnas antingen in med blankett 118r eller inges elektroniskt till Tullen. Skattedeklarationerna och sammandragsdeklarationerna ska lämnas in senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen har godkänt tulldeklarationen för varorna. Skatten ska också betalas före den dagen.

5. Skattefria varor på basis av punktskattelagen

Om varor levereras under uppskovsförfarande mellan landskapet Åland och övriga Finland till en importör som inte har det tillstånd som omnämns i punktskattelagen eller betalningsanstånd enligt artikel 110 i tullkodexen, ska tulldeklarationen gällande varorna, antingen fraktsedeln eller fakturan, lämnas till Mariehamns tull under tjänstetid. Det innebär att ett elektroniskt deklarationsförfarande eller ett elektroniskt förfarande som anknyter till posttransporter inte kan användas.

6. Förenkling av särskilda förfaranden enligt EU:s tullagstiftning

Om särskilda förfaranden enligt EU:s tullagstiftning behöver användas för leveranser mellan landskapet Åland och övriga Finland, kan tulldeklarationen inges med ett dokument som samtidigt är en deklaration för både utförsel och införsel. När varor förs in på nytt, ska tulldeklarationen (transportdokumentet eller fakturan) innehålla en redogörelse över det omnämnda förfarandet.

Blanketterna 740 och 742 används som tulldeklarationer för privatpersoner eller företag som inte finns upptagna i momsregistret.

Momsregistrerade företag använder som tulldeklaration en SAD-blankett, som kompletteras med uppgifter i blankett 658.

Deklarationen med eventuella bilagor lämnas till Mariehamns tull innan varor skickas från Åland eller ankommer till Åland.

7. Föreskriftens ikraftträdande och tillämpning

Denna föreskrift träder i kraft 1.3.2019 och gäller tills vidare.

Närmare anvisningar gällande tillämpningen av föreskriften och det elektroniska deklarationsförfarandet finns på adressen www.tulli.fi. På adressen finns också en länk till den elektroniska deklareringen.

Generaldirektör Antti Hartikainen

Chefsjurist Antti Hästbacka

Föreskrift