Hyppää sisältöön

Tullin määräys tavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa

Julkaisuajankohta 27.2.2019 9.06
Tiedote

1/2019

Tämä määräys on kumottu Tullin määräyksellä 2/2021.

Antopäivä
15.2.2019

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 1 artikla
Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446, 114 ja 134 artiklat
Arvonlisäverolaki 101 §
Valmisteverotuslaki 3 §
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön 18, 22 § ja 27 §

Voimassaoloaika

1.3.2019 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Maarianhaminan tulli

Tullin määräys tavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa

Tämä määräys koskee unionitavaroiden toimituksia Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä, ts. tavaroiden ylittäessä EU:n veroalueen rajan.  Tavarat on esitettävä tullille ja niistä on annettava tulli-ilmoitus ja muut Tullin erilliset verotusta koskevat ilmoitukset tässä määräyksessä kerrotulla tavalla. Määräystä ei sovelleta matkustajien mukanaan kuljettamiin tavaroihin.

1. Tavaroiden esittäminen Tullille ja esittämistä koskevan ilmoituksen tietosisältö

Tullilainsäädännön mukaan maahan saapuva tai maasta lähtevä tavara on esitettävä Tullille. Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä liikenteessä tavaran Tullille esittäminen on toimeenpantava Tullille annettavalla esittämisilmoituksella, jossa Tullille annetaan tietoa Ahvenanmaalle saapuvasta tai sieltä lähtevästä tavarasta sekä sen esittämispaikasta, eli paikasta, jossa tavara on Tullin tarkastettavissa.

Hyväksyttyjä esittämispaikkoja ovat Ahvenanmaalla sijaitsevat Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymät lentokentät ja satamat, postikuljetusten osalta Åland Post Ab yrityksen Maarianhaminassa sijaitseva terminaali sekä Ahvenanmaalla sijaitsevat lauttaliikenteen saapumis- ja lähtöpaikat saaristolauttaliikenteen ja muun lauttaliikenteen osalta.

Tavarasta on sen esittämistä varten ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • kuljetusväline, jolla tavara kuljetetaan verorajan yli
 • kuljetusväline, johon tavara on lastattu
 • tavaran kuvaus
 • tavaran paino
 • tavaran esittämisestä vastaava kuljetusliike
 • tavaran esittämispaikka (so. paikka johon tavara saapuu tai josta se lähtee)

Tavaroiden esittämistä koskeva ilmoitus on annettava viimeistään tuntia ennen tavaroiden saapumista niiden esittämispaikkaan.

Muualta Suomesta Ahvenanmaan maakunnan alueelle saaristolauttaliikenteessä kuljetettavista tavaroista esittämisilmoitus on annettava viimeistään tuntia ennen lauttakuljetuksen alkamista.

Postilähetysten osalta ei erillistä esittämistä koskevaa ilmoitusta vaadita.

2. Tulli-ilmoitus ja sen tietosisältö

Tavaran tulli-ilmoituksena voi käyttää kuljetusasiakirjaa tai kauppalaskua, jossa on Tullin vaatimat tiedot. Tulli-ilmoitus voidaan antaa yhdellä asiakirjalla, joka on samalla sekä lähetystä että tuontia koskeva ilmoitus.

Tulli-ilmoituksena voi käyttää kuljetusasiakirjaa, jos verovelvollinen verorajan ylittävästä tuonnista (jäljempänä ’tuoja’) on Suomessa alv-rekisteröity yritys tai jos tulli-ilmoituksen antaa Tullin hyväksymä verorajanumeroaan käyttävä veroraja-asiakas. Tulli-ilmoituksella on tällöin ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • tavaran kuvaus
 • tavaran paino (kg)
 • tavaran lähettäjä
 • tavaran tuoja
 • ilmoittaja
 • ilmoittajana olevan veroraja-asiakkaan mahdollinen verorajanumero
 • tavaran esittämispaikka

Verorajanumeroa ei saa käyttää, jos kyseessä on alv-rekisteröidyn yrityksen tuonti.

Muussa kuin edellä mainitussa tapauksessa tulli-ilmoituksena on käytettävä kauppalaskua. Tulli-ilmoituksella on tällöin ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • myyjän nimi ja osoite
 • ostajan nimi ja osoite
 • laskun/ kauppasopimuksen päivämäärä
 • tavaran kuvaus
 • tavaran paino (kg)
 • kauppahinta
 • mahdollisen alennuksen määrä ja peruste
 • toimitus- ja maksuehdot
 • ilmoittaja
 • tuojan mahdollinen alv-tunnus
 • ilmoittajana olevan veroraja-asiakkaan mahdollinen verorajanumero

Tulli-ilmoitus katsotaan tullilainsäädännön mukaisesti hyväksytyksi, kun siinä ilmoitetut tavarat on esitetty tullille.

Tavaroita ei saa lähettää Ahvenanmaalta, jollei niistä ole annettu Tullin hyväksymää tulli-ilmoitusta. Tavarat, joista ei ole annettu Tullin hyväksymää tulli-ilmoitusta niitä Ahvenanmaalle tuotaessa, on kuljetettava väliaikaiseen varastoon. Tavarat ilmoitetaan väliaikaiseen varastoon kuljetusasiakirjalla. Tavaroihin, joiden osalta tulli-ilmoitus annetaan luvanvaraisella kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä, sovelletaan käytettävien asiakirjojen ja menettelyiden osalta lupa-asiakirjassa olevia ohjeita.

3. Tavaroiden esittämistä koskevan ilmoituksen ja tulli-ilmoituksen antaminen

Rahtikuljetukset

Rahtikuljetuksilla tarkoitetaan tässä muita kuin postilähetyksiä.

Tavaroiden esittämistä koskeva ilmoitus annetaan rahtikuljetuksissa erityistä sähköisen ilmoittamisen menettelyä käyttäen. Ilmoitus on annettava Tullille viimeistään tuntia ennen kuin tavarat saapuvat niiden esittämispaikkaan.  Ilmoitukseen on liitettävä kuljetusasiakirja. Ko. menettely on ohjeistettu tarkemmin osoitteessa tulli.fi.

Tulli-ilmoitus annetaan rahtikuljetuksissa joko erityisellä sähköisen ilmoittamisen menettelyllä, kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla. Myös tämä sähköisen ilmoittamisen menettely on ohjeistettu osoitteessa tulli.fi.

Tulli-ilmoitus voidaan antaa em. sähköisen ilmoittamisen menettelyä käyttäen, kun tulli-ilmoituksena on mahdollista käyttää kuljetusasiakirjaa. Tulli-ilmoitus on annettava viimeistään tuntia ennen tavaroiden saapumista Ahvenanmaalle tai niiden lähtöä Ahvenanmaalta. Muualta Suomesta Ahvenanmaan maakunnan alueelle saaristolauttaliikenteessä kuljetettavista tavaroista tulli-ilmoitus on annettava viimeistään tuntia ennen lauttakuljetuksen alkamista.

Sähköiseen ilmoitukseen liitettynä kuljetusasiakirjana voi käyttää joko rahtikirjaa tai tavaraluetteloa. Tavaraluettelon käyttö vaatii Maarianhaminan tullin antaman luvan. Asia on ohjeistettu osoitteessa tulli.fi.

Kun on käytettävä kauppalaskua tulli-ilmoituksena tai kun käytetään kuljetusasiakirjaa tulli-ilmoituksena vasta tavaroiden saavuttua väliaikaiseen varastoon, em. sähköisen ilmoittamisen menettelyä ei voi käyttää. Tulli-ilmoitus on tällöin annettava Maarianhaminan tulliin virka-aikana, jollei sen toimittamisesta ole sovittu muuta Maarianhaminan tullin kanssa.

Postilähetykset

Postilähetysten tulli-ilmoittamiseen käytetään joko sähköistä menettelyä, kirjanpitoon tehtävää merkintää tai kirjallista menettelyä, joka edellyttää Tullissa tapahtuvaa asiointia.

Tuojan ollessa yksityishenkilö tai arvonlisäverorekisteriin merkitsemätön yritys Åland Post Ab antaa kauppalaskuun perustuvat tulli-ilmoitustiedot sähköisesti tuojan nimissä. Yksityishenkilö voi myös itse toimittaa tulli-ilmoituksen Maarianhaminan tullille.

Tuojan ollessa alv-rekisteriin merkitty yritys Åland Post Ab voi luovuttaa tavarat kirjanpitoon tekemällään merkinnällä ja ilmoittaa tiedot luovuttamistaan tavaroista Tullille tavaroiden luovutuspäivää seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Åland Post Ab:n on tällöin ilmoittajana. Jälkikäteen annetusta ilmoituksesta on käytävä ilmi kuljetusasiakirjalta vaadittavat tiedot sekä tieto tavaroiden luovutuspäivästä.

Tulli-ilmoitus postilähetyksestä on annettava Maarianhaminan tullille, jos tulli-ilmoituksessa käytetään verorajanumeroa. Sen on tällöin sisällettävä kuljetusasiakirjalta vaadittavat tiedot. Tulli-ilmoitus on tällöin annettava Maarianhaminan tulliin virka-aikana, jollei sen toimittamisesta ole sovittu muuta Maarianhaminan tullin kanssa.

4. Erilliset verotusta koskevat ilmoitukset

Veroraja-asiakkaan on erikseen annettava arvonlisäverotusta koskevat tiedot. Veroraja-asiakas antaa Tullille verotusta koskevat tiedot tuojittain veroilmoituksella, tullilomake nro 118 As. Tämän lisäksi veroraja-asiakkaan on annettava Tullille yhteenvetoilmoitus. Yhteenvetoilmoitus annetaan joko lomakkeella 118s tai se annetaan sähköisesti Tullille. Veroilmoitukset ja yhteenvetoilmoitukset on annettava viimeistään sen toisen kuukauden 12. päivänä, joka seuraa päivää, jolloin Tulli on hyväksynyt tavaroita koskevan tulli-ilmoituksen. Vero on myös maksettava tähän päivään mennessä.

5. Valmisteverotuslain perusteella verottomat tavarat

Jos tavaroita toimitetaan Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tuojalle, jolla ei ole valmisteverotuslaissa mainittua lupaa eikä tullikoodeksin 110 artiklassa tarkoitettua maksunlykkäystä, tavaroita koskeva tulli-ilmoitus, joko rahtikirja tai kauppalasku, on annettava Maarianhaminan tullille virka-aikana eikä em. sähköisen ilmoittamisen menettelyä tai postikuljetuksiin liittyvää sähköistä menettelyä voi käyttää.

6. EU:n tullilainsäädännön mukaisten erityismenettelyiden yksinkertaistaminen

Jos Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä toimituksissa on tarpeellista käyttää EU:n tulli-lainsäädännön mukaisia erityismenettelyitä, tulli-ilmoitus voidaan antaa yhdellä asiakirjalla, joka on samalla sekä lähetystä että tuontia koskeva ilmoitus. Tavaroita takaisin tuotaessa on tulli-ilmoitukseen (kuljetusasiakirja tai kauppalasku) liitettävä selvitys mainitun menettelyn käytöstä.

Yksityishenkilön tai alv-rekisteriin merkitsemättömän yrityksen tulli-ilmoituksina käytetään tullin lomakkeita 741 ja 742.

Alv-rekisteröidyn yrityksen tulli-ilmoituksena käytetään SAD –lomaketta, jota täydennetään lomakkeen 658 tiedoilla.

Ilmoitus mahdollisine liitteineen jätetään Maarianhaminan tulliin ennen tavaran lähettämistä Ahvenanmaalta tai niiden saavuttua Ahvenanmaalle.

7. Määräyksen voimaantulo ja soveltaminen

Tämä määräys tulee voimaan 1.3.2019 ja se on voimassa toistaiseksi.

Tarkemmat ohjeet sen ja sähköisen ilmoittamisen soveltamiseksi löytyvät osoitteesta tulli.fi. Osoitteessa on myös linkki sähköiseen ilmoittamiseen.

Pääjohtaja Antti Hartikainen

Päälakimies Antti Hästbacka

Määräykset