Hyppää sisältöön

Tullin määräys 2/2021 tavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa

Julkaisuajankohta 19.4.2021 8.51
Tiedote

2/2021

Tullin määräys 2/2022 unionitavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa (Tällä määräyksellä kumotaan Tullin määräys 2/2021. 
Tullin määräyksen 2/2021 mukaisia menettelyjä voidaan kuitenkin soveltaa vielä 28.2.2022 asti.)

Antopäivä
16.4.2021

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 1 artikla
Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446, 114 ja 134 artiklat
Arvonlisäverolaki 101 §
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädän-töön 18, 22 § ja 27 §

Voimassaoloaika
Tämä määräys tulee voimaan 19.4.2021 sillä hetkellä, kun Tullin uusi tullausjärjestelmä (UTU) on toimijoiden käytettävissä sähköisten ilmoitusten antamiseksi Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä liikenteessä. Määräys on voimassa toistaiseksi. 

Tällä määräyksellä kumotaan Tullin määräys 1/2019 sekä sen muutosmääräykset 4/2019 ja 1/2020.

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Maarianhaminan tulli
Verorajanumeroa käyttävät toimijat

Tämä määräys koskee unionitavaroiden toimituksia Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä, ts. tavaroiden ylittäessä EU:n veroalueen rajan. Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suo-men välisessä liikenteessä tavarat on esitettävä tullille ja niistä on annettava tulli-ilmoitus ja muut Tullin erilliset verotusta koskevat ilmoitukset siten kuin Tullin määräys 1/2021 sähköisesti annettavista ilmoituksista ja niiden varmentamisesta määrää. Poikkeukset määräykseen 1/2021 on kuvattu tämän määräyksen kohdassa 1. 

Hyväksyttyjä esittämispaikkoja ovat Ahvenanmaalla sijaitsevat Liikenne- ja viestintäviraston hy-väksymät lentokentät ja satamat, postikuljetusten osalta Åland Post Ab:n Maarianhaminassa sijait-seva terminaali sekä saaristolautta- ja muun lauttaliikenteen osalta Ahvenanmaalla sijaitsevat laut-taliikenteen saapumis- ja lähtöpaikat.

Tätä määräystä ei sovelleta matkustajien mukanaan kuljettamiin tavaroihin.

1. Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä unionitavaroiden kuljetuksissa sovel-lettavat poikkeukset Tullin määräykseen 1/2021 sähköisesti annettavista ilmoituksista ja niiden varmentamisesta

a) Verorajanumeroa käyttävä toimija

Verorajanumeroa käyttävällä toimijalla on rahtikuljetuksissa oikeus antaa tulli-ilmoitus tavaran esittämiseksi ja luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen joko yksi- tai kaksivaiheisesti. Postitse toimitettavissa lähetyksissä Ahvenanmaan postitoimija esittää tavarat Tullille tämän määräyksen d-kohdan mukaisesti.

Yksivaiheisessa ilmoitusmenettelyssä verorajanumeroa käyttävä toimija antaa tulli-ilmoituksen tavaroiden esittämiseksi ja vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi erityisellä sähköisellä menettelyllä viimeistään verorajan ylityksen yhteydessä.

Kaksivaiheisessa menettelyssä ensivaiheen tulli-ilmoituksena, joka annetaan Tullille viimeistään verorajan ylityksen yhteydessä, voi käyttää joko lähetyksen kauppalaskua tai kuljetusasiakirjaa, jossa on merkintä: ”Luovutus vapaaseen liikkeeseen, Tullin määräys 2/2021”. Tätä asiakirjaa pidetään hakemuksena tavaroiden asettamiseksi vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn. Toinen vaihe kaksivaiheisessa ilmoitusmenettelyssä on sähköisen tulli-ilmoituksen antaminen erityisellä sähköisellä menettelyllä.

Erityisellä sähköisen ilmoittamisen tulli-ilmoituksella on, sekä yksivaiheisessa että kaksivaiheisessa ilmoitusmenettelyssä tavaran esittämiseksi Tullille, ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • verorajanumero
 • ilmoittajan tiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • viejän/myyjän tiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • verorajanumero/manifestilupanumero
 • veronmääräytymispäivä: pp.kk.vvvv
 • liite, joka sisältää tiedon vastaanottajasta, tavarankuvauksen ja lähetyksen arvon, jos se on tiedossa
 • verorajanumeroa ei saa käyttää, jos kysymyksessä on arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidyn yrityksen tuonti. Tulli-ilmoitus katsotaan tullilainsäädännön mukaisesti hyväksytyksi, kun siinä ilmoitetut tavarat on esitetty Tullille.

Tavaroiden esittämistä koskeva ilmoitus on annettava viimeistään saavuttaessa Ahvenanmaan maakuntaan tai viimeistään ennen Ahvenanmaan maakunnasta poistumista. 

Veroraja-asiakkaan on erikseen annettava arvonlisäverotusta koskevat tiedot. Veroraja-asiakas antaa Tullille verotusta koskevat tiedot tuojittain veroilmoituksella, tullilomake nro 118 As. Tämän lisäksi veroraja-asiakkaan on annettava Tullille yhteenvetoilmoitus. Yhteenvetoilmoitus annetaan joko lomakkeella 118s tai se annetaan sähköisesti Tullille. Veroilmoitukset ja yhteenvetoilmoitukset on annettava viimeistään sen toisen kuukauden 12. päivänä, joka seuraa päivää, jolloin Tulli on hyväksynyt tavaroita koskevan tulli-ilmoituksen. Vero on myös maksettava tähän päivään mennessä.

b) Väliaikainen varastointi

Tavarat, joista ei ole annettu Tullin hyväksymää tulli-ilmoitusta niitä Ahvenanmaalle tuotaessa, on kuljetettava väliaikaiseen varastoon. Tavarat ilmoitetaan väliaikaiseen varastoon kuljetusasiakirjalla. Tulli-ilmoitus on tällöin annettava Maarianhaminan tulliin virka-aikana, jollei sen toimittamisesta ole sovittu muuta Maarianhaminan tullin kanssa. 

c) Kirjanpitoon tehtävä merkintä

Tavaroihin, joista tulli-ilmoitus annetaan luvanvaraisella kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä, sovelletaan käytettävien asiakirjojen ja menettelyiden osalta lupa-asiakirjassa olevia ohjeita.

d) Postitse kuljetettavat tavarat

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja voi ilmoittaa Ahvenanmaan maakunnan postioperaattorilta vastaanottamansa postilähetyksen kymmenen (10) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta Tullin määräyksen 1/2021 mukaisesti.

Postioperaattori voi luovuttaa tavarat kirjanpitoon tekemällään merkinnällä, kun tuoja on arvonlisäverorekisteröity. Postioperaattorin on tällöin annettava Tullille ilmoitus luovuttamastaan tavarasta. Tavaroiden luovutuspäivänä annetusta ilmoituksesta on käytävä ilmi kuljetusasiakirjalta vaadittavat tiedot sekä tieto tavaroiden luovutuspäivästä.

Postilähetyksestä pitää käydä ilmi lähettävän yrityksen y-tunnus ja merkintä, että yritys on arvonlisäverorekisterissä. 

Siirtymäaikana 19.4.2021–31.8.2021 postioperaattori voi luovuttaa arvonlisäverovelvolliselle tuojalle tavarat kirjanpitoon tekemällään merkinnällä ja ilmoittamalla tiedot luovuttamistaan tavaroista Tullille tavaroiden luovutuspäivää seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Jälkikäteen annettavan ilmoituksen tulee sisältää tiedot, jotka vaaditaan kuljetusasiakirjoissa, sekä tiedot tavaroiden luovutuspäivämäärästä.

Muun kuin arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneen tuojan on ilmoitettava tavara Tullille ennen kuin Ahvenanmaan maakunnan postioperaattori voi luovuttaa tavaran vastaanottajalle. 

Lähettäjän ollessa verorajanumeroa käyttävä toimija ja vastaanottajan ollessa yksityishenkilö postioperaattori voi luovuttaa tavarat kirjanpitoon tekemällään merkinnällä ja ilmoittaa tiedot luovuttamistaan tavaroista Tullille tavaroiden luovutuspäivänä. Tavaroiden luovutuspäivänä annetusta ilmoituksesta on käytävä ilmi kuljetusasiakirjalta vaadittavat tiedot sekä tieto tavaroiden luovutuspäivästä.

e) Rahtikuljetukset 

Rahtikuljetuksilla tarkoitetaan tässä muita kuin postilähetyksiä.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityllä on oikeus asettaa unionitavarat tullimenettelyyn kaksivaiheisella ilmoitusmenettelyllä. Tämä oikeus koskee unionitavaroiden asettamista vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn, mutta ei muihin tullimenettelyihin.

Kun arvonlisäverorekisteröity ilmoittaja asettaa tavarat vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn kaksivaiheisella ilmoitusmenettelyllä, on noudatettava Tullin julkaisemia kansallisia tietovaatimuksia sekä käyttää Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen koodien lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia koodeja ja tämän määräyksen tietosisältövaatimuksia.

Kaksivaiheisen ilmoitusmenettelyn ensimmäisen vaiheen tulli-ilmoituksena käytettävän kaupallisen tai hallinnollisen asiakirjan, kuten kauppalaskun tai kuljetusasiakir-jan, tulee sisältää seuraavat tiedot ja merkinnät:

 • päivämäärä, jolloin tavara ylittää verorajan
 • lähettäjä
 • vastaanottaja
 • arvo, jos se on tiedossa
 • asiakirjan tunnistenumero, joka ilmoitetaan myös tuojan kirjanpidossa
 • ilmoittajan tai asiamiehen Y-tunnus 
 • merkintä ”Luovutus vapaaseen liikkeeseen, Tullin määräys 2/2021”, jota pidetään hakemuksena tavaroiden asettamiseksi vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn.

Toisen vaiheen täydentävänä tulli-ilmoituksena annetaan Tullin määräyksen 1/2021 mukainen sähköinen ilmoitus kymmenen (10) päivän kuluessa tavaran luovutuksesta.

Oikeutta asettaa tavarat säännöllisesti vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyyn yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella ei sallita, jos Verohallinto siirtää arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn ilmoittajan arvonlisäverotuksen erityismenettelyn piiriin.

Siirtymäaikana 19.4.2021-31.8.2021 arvonlisäverorekisteröity tuoja voi antaa toisen vaiheen täydentävänä ilmoituksena sähköisen tulli-ilmoituksen erityisellä sähköisellä menettelyllä. Erityisellä sähköisen ilmoittamisen tulli-ilmoituksella on tavaran esit-tämiseksi Tullille ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • ilmoittajan tiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • viejän/myyjän tiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • verorajanumero/manifestilupanumero
 • veronmääräytymispäivä: pp.kk.vvvv
 • liite, joka sisältää tiedon vastaanottajasta, tavarankuvauksen ja lähetyksen arvon, jos se on tiedossa

f)  EU:n tullilainsäädännön mukaisten erityismenettelyiden yksinkertaistaminen

Jos Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä toimituksissa on tarpeellista käyttää EU:n tullilainsäädännön mukaisia erityismenettelyitä, tulli-ilmoitus menettelyyn asettamiseksi voidaan antaa yhdellä asiakirjalla, joka on samalla sekä lähetystä että tuontia koskeva ilmoitus. 

Yksityishenkilön tai alv-rekisteriin merkitsemättömän yrityksen tulli-ilmoituksina käytetään tullin lomakkeita 741 ja 742. 

Alv-rekisteröidyn yrityksen tulli-ilmoituksena käytetään SAD–lomaketta, jota täydennetään lomakkeen 658 tiedoilla.

Tulli-ilmoitus mahdollisine liitteineen jätetään Maarianhaminan tulliin ennen tavaran lähettämistä Ahvenanmaalta tai niiden saavuttua Ahvenanmaalle.

2. Määräyksen soveltaminen

Tarkemmat ohjeet sen ja sähköisen ilmoittamisen soveltamiseksi löytyvät osoitteesta tulli.fi. Osoitteessa on myös linkki sähköiseen ilmoittamiseen.

pääjohtaja Hannu Mäkinen

vt. päälakimies Jarmo Nieminen

Määräykset