Hyppää sisältöön

Tullin määräys 2/2022 unionitavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa

Julkaisuajankohta 17.1.2022 15.11
Tiedote

2/2022

Antopäivä
12.1.2022

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 1 artikla
Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446, 114 ja 134 artiklat
Arvonlisäverolaki 101 §
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön 18 §, 22 § ja 27 §

Voimassaoloaika
Tämä määräys tulee voimaan 1.2.2022. 
Tällä määräyksellä kumotaan Tullin määräys 2/2021. 
Tullin määräyksen 2/2021 mukaisia menettelyjä voidaan kuitenkin soveltaa vielä 28.2.2022 asti.
Määräys on voimassa toistaiseksi. 

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Maarianhaminan tulli
Verorajanumeroa käyttävät toimijat

Tämä määräys koskee ilmoitusmuodollisuuksia toimitettaessa unionitavaroita Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä. 

Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä liikenteessä tavarat on esitettävä tullille ja niistä on annettava tulli-ilmoitus tämän määräyksen mukaisesti. Kyseinen tulli-ilmoitus on samalla delegoidun asetuksen EU (2015/2446) 134 artiklan kohdassa 2 tarkoitettu yhdistetty lähetysilmoitus ja tuontia koskeva ilmoitus.

1. Tavaran esittäminen Tullille 

Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus ((EU) 2015/2446) 114 artikla määrää unionitavarat esitettäväksi tullille. 

Henkilö, joka tuo tavarat verorajan yli on velvollinen esittämään saapuvat tavarat Tullille esittämisilmoituksella, joka on annettava joko sähköpostilla, Tullin erityisellä sähköisellä ilmoitusmenettelyllä tai erillisen esittämisilmoituksen sijasta tulli-ilmoituksella, jolloin erillistä esittämisilmoitusta ei edellytetä.

Esittämisilmoitus on annettava viimeistään tavaran saavuttua hyväksyttyyn   esittämispaikkaan. Esittämis- tai tulli-ilmoituksen antaminen on edellytys tavaran jatkokuljettamiseksi pois esittämispaikasta.
 
Esittämisilmoitus katsotaan hyväksytyksi, kun vaaditut tiedot on ilmoitettu Tullille ja tämä on hyväksynyt ilmoituksen. Tavara voidaan kuljettaa ja sen hallinta voidaan luovuttaa tämän määräyksen kohdan 2.1.1, 2.1.2 tai 2.2 mukaisesti vastaanottajalle, ellei Tulli ole ilmoittanut aikeestaan tarkastaa tavara 30 minuutin kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. 

Postioperaattorin luovuttaessa tavaran hallinnan arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidylle vastaanottajalle hallinnan luovutuksesta on tehtävä merkintä postioperaattorin Tullia varten pitämään kirjanpitoon. Postioperaattorin on pyydettäessä esitettävä Tullille lista luovuttamistaan tavaroista. Kirjanpidosta on käytävä ilmi kuljetusasiakirjalta vaadittavat tiedot sekä tieto tavaroiden hallinnanluovutuspäivästä. 

Paikkoja, joissa esittämisilmoituksen tarkoittamat tavarat voi esittää Tullille, ovat Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymät lentokentät ja satamat, postioperaattoreiden terminaalit sekä saaristolauttaliikenteen saapumis- ja lähtöpaikat.

2. Tulli-ilmoitusmenettelyt

2.1     Unionitavaroiden luovutus kulutukseen

2.1.1 Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity tuoja

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja voi ilmoittaa verorajan ylittävät unionitavarat joko yksivaiheisesti tai kaksivaiheista kausi-ilmoitusmenettelyä hyödyntäen.

Yksivaiheinen ilmoitusmenettely

Yksivaiheisessa ilmoittamisessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja antaa tavaroista sähköisen tulli-ilmoituksen viimeistään tavaran vastaanottamisen yhteydessä.

Kaksivaiheinen kausi-ilmoitusmenettely

Kausi-ilmoitukseen perustuva ilmoitusmenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja kirjaa tavaran saapuneeksi varastokirjanpitoonsa esittämisvaiheessa ilmoitetun kuljetusasiakirjan tai kauppalaskun tunnistetiedolla. Toisessa vaiheessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja antaa viimeistään tuontikuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä kausi-ilmoituksen.

Kausi-ilmoituksella ilmoitetaan kalenterikuukauden aikana yhdeltä myyjältä vastaanotettujen tavaroiden tiedot. Sillä ei kuitenkaan ilmoiteta sellaisten tavaroiden tietoja, joista on jo annettu lähetyskohtainen tulli-ilmoitus.

2.1.2 Muu kuin arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity tuoja 

Muu kuin arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity tuoja antaa tavarasta tulli-ilmoituksen ja maksaa tavaraan kohdistuvan veron ennen kuin tavara luovutetaan tuojalle. 

Tavara on asetettava Tullin hyväksymällä tavalla varastoiduksi tai se on palautettava erityiseltä veroalueelta unionin tullialueelle, jos tuonnin perusteella tavarasta kannettavaa veroa ei ole maksettu. 

Verorajanumeroa käyttävän myyjän lähettämän tavaran hallinnan voi luovuttaa kuljetuksesta vastaavan toimesta yksityishenkilölle esittämisilmoituksen antamisen jälkeen. 

Postilähetyksissä postioperaattori voi luovuttaa verorajanumeroa käyttävän myyjän lähettämän tavaran hallinnan yksityishenkilölle merkittyään luovutuksen kirjanpitoonsa.

2.2 Unionitavaran asettaminen EU:n tullilainsäädännön mukaiseen erityismenettelyyn

Jos Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä toimituksissa on tarpeellista käyttää EU:n tullilainsäädännön mukaisia erityismenettelyitä, tulli-ilmoitus menettelyyn asettamiseksi voidaan antaa SAD-lomakkeella, jota täydennetään tarvittaessa tullilomakkeella 658, 741 tai 742.

Tulli-ilmoitus mahdollisine liitteineen on annettava ennen kuin tavara luovutetaan tuojalle.

3. Ilmoituksilla vaadittavat tietosisällöt

Ilmoitusten ja kirjanpitomerkintöjen tietosisällöt ovat tämän määräyksen liitteessä 1.

4.  Määräyksen soveltaminen

Tarkemmat ohjeet määräyksen ja sähköisen ilmoittamisen soveltamiseksi löytyvät osoitteesta https://tulli.fi/.

Osoitteessa Tullin asiointipalvelu on linkki sähköiseen ilmoittamiseen.

pääjohtaja Hannu Mäkinen

vt. päälakimies Jarmo Nieminen

 

Liite 1 Ilmoitusten tietosisällöt 

a)    Esittämisilmoituksen tietosisältö  

 • Ilmoituksen antajan tiedot, nimi, y-tunnus
 • Rahtikirjan tai kauppalaskun tai muun asiakirjan, josta selviää tavaran vastaanottaja, viitenumero
 • Verorajanumero, kun tavaran lähettäjä käyttää verorajanumeroa ja kerää ostajalta arvolisäveron myynnin yhteydessä

b)    Yksivaiheinen tulli-ilmoitus on annettava Tullin määräyksen 1/2022 (Tullin määräys sähköisesti annettavista ilmoituksista ja niiden varmentamisesta) mukaisesti

c)    Kaksivaiheinen ilmoittaminen
Ensimmäinen vaihe
Kirjanpitomerkinnältä edellytettävät vähimmäisvaatimukset:

 • Esittämisilmoituksen tunnistetieto (kuljetusasiakirjan tai kauppalaskun tunniste), joka voi olla:
  • Kuljetusasiakirjan numero,
  • Jos kuljetusasiakirjaa ei ole laadittu, on käytettävä kauppalaskun numeroa.
  • Jos tavaralle ei ole laadittu kuljetusasiakirjaa eikä kauppalaskua, kirjanpitoon on merkittävä tieto, jolla esittämisilmoitus on löydettävissä Tullin järjestelmästä, esim. ilmoituksen antotapa, ajankohta, esittämisilmoituksen antaja
 • Juokseva numerointi
 • Saapumispäivä varastoon

Toinen vaihe

 • Sähköinen kausi-ilmoitus on annettava Tullin määräyksen 1/2022 (Tullin määräys sähköisesti annettavista ilmoituksista ja niiden varmentamisesta) mukaisesti
Määräykset