Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift 2/2022 om tullklareringsformaliteter för unionsvaror vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland

Utgivningsdatum 17.1.2022 15.11
Pressmeddelande

2/2022

Denna föreskrift har upphävts genom Tullens föreskrift 10/2022.

Datum
12.1.2022

Rättsgrund
Tullagen (304/2016), 52 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 1
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen, artiklarna 114 och 134
Mervärdesskattelagen, 101 §
Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen, 18 §, 22 § och 27 §

Giltighetstid
Denna föreskrift träder i kraft 1.2.2022. 
Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift 2/2021.
Förfarandena enligt Tullens föreskrift 2/2021 kan dock tillämpas till 28.2.2022.
Föreskriften gäller tills vidare. 

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Mariehamns tull
Aktörer som använder skattegränsnummer

Denna föreskrift gäller deklarationsformaliteter vid leverans av unionsvaror mellan landskapet Åland och övriga Finland.

I varutrafiken mellan landskapet Åland och övriga Finland ska varornas ankomst anmälas till Tullen och en tulldeklaration inges för dem i enlighet med denna föreskrift. Tulldeklarationen i fråga utgör samtidigt den kombinerade deklaration för avsändning och införsel som avses i artikel 134.2 i den delegerade förordningen (EU) 2015/2446. 

1.  Anmälan till Tullen av varors ankomst

Enligt artikel 114 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen ska unionsvaror anmälas till tullen.

Personen som för in varorna över skattegränsen ska anmäla de ankommande varorna till Tullen med en anmälan av varors ankomst, som ska lämnas in antingen per e-post, genom Tullens särskilda elektroniska deklarationsförfarande eller, i stället för en separat anmälan av varors ankomst, med en tulldeklaration, då ingen separat anmälan av varors ankomst förutsätts. 

Anmälan av varors ankomst ska lämnas in senast när varan anlänt till en godtagen anmälningsplats. Inlämnandet av anmälan eller tulldeklarationen är en förutsättning för att varan ska kunna transporteras vidare från anmälningsplatsen.
 
Anmälan av varors ankomst anses vara godkänd, när de krävda uppgifterna anmälts till Tullen och Tullen har godkänt anmälan. Varorna kan transporteras eller besittningen av dem kan överlåtas till mottagaren enligt punkterna 2.1.1, 2.1.2 eller 2.2 nedan, om Tullen inte meddelat om sin avsikt att granska varorna inom 30 minuter efter att anmälan tagits emot.

När en postoperatör överlåter besittningen av varorna till en momsregistrerad mottagare, ska en registrering om överlåtelsen av besittningen göras i postoperatörens bokföring som hålls för Tullen. Postoperatören ska på begäran visa upp en lista för Tullen över de varor som överlåtits. Av bokföringen ska framgå de uppgifter som krävs i ett transportdokument samt den dag då besittningen av varorna överlåtits. 

Platser där de varor som avses i en anmälan av varors ankomst kan anmälas till Tullen är de flygplatser och hamnar som godkänts av Transport- och kommunikationsverket,  postoperatörers terminaler samt skärgårdsfärjetrafikens ankomst- och avgångsplatser.

2. Tulldeklarationsförfaranden

2.1    Övergång till fri konsumtion av unionsvaror

2.1.1 Momsregistrerad importör

Momsregistrerade importörer kan deklarera unionsvaror som passerar skattegränsen antingen i ett steg eller i två steg genom ett förfarande med periodisk deklaration.

Deklarationsförfarande i ett steg

Vid deklarering i ett steg inger den momsregistrerade importören en elektronisk tulldeklaration för varorna senast när varorna tas emot.

Deklarationsförfarande i två steg

Deklarationsförfarandet med periodisk deklaration har två steg. I det första steget registrerar den momsregistrerade importören varorna som ankomna i sin lagerbokföring med identifieringsuppgiften för det transportdokument eller den faktura som uppgetts i anmälan om varors ankomst. I det andra steget inger den momsregistrerade importören en periodisk deklaration senast den sista dagen i månaden efter importmånaden.

Med den periodiska deklarationen lämnas uppgifterna om de varor som under en kalendermånad mottagits från en enda säljare. Med den periodiska deklarationen lämnas dock inte uppgifter om sådana varor för vilka en försändelsespecifik tulldeklaration redan ingetts.

2.1.2  Annan än momsregistrerad importör

Andra än momsregistrerade importörer ska inge en tulldeklaration och betala den skatt som hänför sig till varan innan varan lämnas ut till importören.  

Varan ska hänföras till lagring på ett sätt som godkänts av Tullen eller skickas tillbaka från det särskilda skatteområdet till unionens skatteområde, om den skatt som ska tas ut för varan med anledning av importen inte betalats. 

Besittningen av varor som skickats av en säljare med skattegränsnummer kan efter att anmälan av varors ankomst lämnats in överlåtas till en privatperson av den som svarar för transporten. 

I fråga om postförsändelser kan postoperatören till en privatperson överlåta besittningen av varor som skickats av en säljare med skattegränsnummer, när operatören registrerat överlåtelsen i sin bokföring.

2.2 Hänförande av unionsvaror till ett särskilt förfarande enligt EU:s tullagstiftning

Om särskilda förfaranden enligt EU:s tullagstiftning behöver användas vid leveranser mellan landskapet Åland och övriga Finland, kan tulldeklarationen för hänförandet till förfarandet inges med en SAD-blankett, som vid behov kompletteras med tullblankett 658, 741 eller 742.

Tulldeklarationen med eventuella bilagor ska lämnas in innan varorna lämnas ut till importören.

3.  Uppgifter som ska anges i deklarationerna

Uppgiftskraven för ovannämnda deklarationer, anmälningar och bokföringsanteckningar presenteras i bilaga 1 nedan.

4.  Tillämpning av föreskriften 

Närmare anvisningar för tillämpningen av denna föreskrift och det elektroniska deklarationsförfarandet finns på adressen tulli.fi

På sidan Tullens e-tjänster finns en länk till den elektroniska deklareringen.

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Tf chefsjurist Jarmo Nieminen


Bilaga 1 Uppgiftskrav för deklarationer och anmälningar 

a)    Uppgiftskrav för anmälan av varors ankomst  

 • Uppgifter om anmälaren, namn, FO-nummer
 • Referensnummer till den fraktsedel, faktura eller annan handling där varans mottagare finns angiven 
 • Skattegränsnummer, när avsändaren av varorna har ett skattegränsnummer och uppbär momsen av köparen i samband med försäljningen.

b)    Vid förfarandet i ett steg ska tulldeklarationen inges enligt Tullens föreskrift 1/2022 (Tullens föreskrift om deklarationer som lämnas in elektroniskt och om certifiering av dessa deklarationer)

c)    Deklarering i två steg
Steg 1
Minimikrav som krävs av bokföringsanteckningar:

 • Identifieringsuppgift för anmälan av varors ankomst (transportdokumentets eller fakturans identifieringsuppgift), som kan vara:
  • Transportdokumentets nummer,
  • Om inget transportdokument har upprättats ska fakturans nummer användas.
  • Om inget transportdokument eller ingen faktura har upprättats för varan, ska man i bokföringen ange en uppgift med vilken anmälan av varors ankomst går att hitta i Tullens system, t.ex. inlämningssätt och tidpunkt för anmälan, den som lämnat in anmälan.
 • Löpande numrering
 • Datum för ankomst till lagret

Steg 2

 • Den elektroniska periodiska deklarationen ska inges enligt Tullens föreskrift 1/2022 (Tullens föreskrift om deklarationer som lämnas in elektroniskt och om certifiering av dessa deklarationer)
Föreskrift