Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 6.4.2016 14.41 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 14.14
Pressmeddelande

27/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 31 mars 2016 förordningarna (EU) 2016/533 och (EU) 2016/534 (EUT L 89, 6.4.2016, s. 4 - 5) om kompletterande anmärkningar till del två kapitlen 3, 4 och 22 i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 26 april 2016 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av dessa förordningar åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD