Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 4.7.2022 9.42
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 28 juni 2022 förordning (EU) nr 2022/1103 (EUT L 177, 4.7.2022) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. 

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 24 juli 2022 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder