Hoppa till innehåll

Ifjol hittades en utländsk arbetstagare utan rätt att arbeta i Finland på var femte inspekterad arbetsplats

Utgivningsdatum 12.4.2022 9.03
Pressmeddelande

Olaglig verksamhet som hänför sig till utländska arbetstagare oroar de myndigheter som övervakar grå ekonomi. I fjol gjorde ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken knappa 1 600 inspektioner på företag som använder utländsk arbetskraft. Vid var femte inspektion hittade de minst en person utan rätt att utföra arbetet i fråga i Finland.

Inom byggbranschen är läget ännu sämre: där hittades personer utan rätt att arbeta vid var tredje inspektion.

– Kriget i Ukraina kan öka detta oönskade fenomen ytterligare. Ju mer flyktingar det kommer till Finland, desto mer alerta måste också vi på myndigheterna vara, för att se till att alla arbetstagare har rätt att arbeta och får behörig ersättning för sitt arbete, och att både skatt och andra arbetsgivaravgifter betalas på lönen, berättar Janne Marttinen, direktör för enheten för utredning av grå ekonomi på Skatteförvaltningen.

Ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverken har som uppgift att övervaka att utländska arbetstagare har den rätt att arbeta som behövs och att minst minimilön med tillhörande tillägg betalas till arbetstagarna. När en utländsk person arbetar utan rätt att arbeta i Finland är arbetstagaren sårbar och kan bli utnyttjad av arbetsgivaren.

– På basis av våra övervakningsobservationer är den utbetalade lönen till de utländska personer som inte har rätt att arbeta ofta sådan lön som enligt finsk lag inte uppnår en tillräcklig nivå. Å andra sidan är det en utmaning under inspektionerna att klargöra vad det är som egentligen sker på arbetsplatsen och under vilka villkor arbetet utförs. Därför strävar vi efter att prata med de utländska arbetstagarna i samband med inspektionerna, berättar överinspektör Riku Rajamäki från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Skatteförvaltningen övervakar däremot att det betalas skatt på lönerna. I övervakningen av grå ekonomi avslöjade Skatteförvaltningen totalt 32 miljoner euro i svarta löner i fjol. En stor del av den svarta arbetskraften förblir ändå oidentifierad på individnivå vid skatterevisionerna.

I dag publiceras resultaten av övervakningen på den gemensamma webbplatsen för de myndigheter som bekämpar grå ekonomi & ekonomisk brottslighet: Bekämpningsstatistik - Harmaa talous & talousrikollisuus (vero.fi). Det är inte enbart regionförvaltningsverken som arbetar med övervakning utan övervakning i anslutning till grå ekonomi utför också Skatteförvaltningen, FPA, Tullen, polisen, Åklagarmyndigheten, konkursombudsmannen, Utsökningsverket, Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Sysselsättningsfonden, NTM-centralen, Valvira och Livsmedelsverket. 

Det är viktigt med övervakning ute på fältet: utöver övervakningen av taxibranschen ska myndigheterna tillsammans inleda nya inspektioner av andra branscher

Myndigheterna som bekämpar grå ekonomi hade oavsett coronan möjlighet att göra gemensamma inspektioner på byggarbetsplatser.

– Övervakningsbesöken har en betydande roll i att behärska den olagliga verksamheten. Även om särskilt analysen av data mellan myndigheterna utvecklades och inspektionsobjekten därmed kunde selekteras noggrannare, ersätter detta arbete inte den påverkan som övervakningsbesöken på plats har, berättar Marttinen på Skatteförvaltningen.

Till exempel den övervakning av taxin som polisen, Trafik- och kommunikationsverket Traficom, Skatteförvaltningen och ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverken gjorde, fick mycket synlighet under slutet av året.

– Speciellt de företag som agerar hederligt och rätt vinner på övervakningen. När de som bryter mot reglerna blir fast får vi leva i ett rättvisare samhälle. Samtidigt minskar också skattefelet, säger Marttinen.

Myndigheterna ska under ledning av polisen lansera en ny gemensam övervakningsmetod med vars hjälp de problem som anknyter till utnyttjande av utländsk arbetskraft avslöjas allt effektivare genom samarbete mellan olika myndigheteter. Syftet är att använda metoden inom branscher som har mycket utländsk arbetskraft, till exempel på stora byggarbetsplatser, på bärodlingar och inom städbranschen. Den nya verksamhetsmodellen har förverkligats inom ramen för åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi.

Fakta: Plock ur övervakningsresultaten av bekämpningen av grå ekonomi 2021

  • Polisen kom över vinning av brott till ett sammanlagt värde på 40 miljoner euro. Antalet fall i utredningen av ekonomisk brottslighet har hållit sig på samma nivå. Antalet fall av ekonomisk brottslighet som polisen utreder beror på hur många utredningsbegäranden andra myndigheter lämnar hos polisen.
  • Utifrån den övervakning inom bekämpningen av grå ekonomi som Skatteförvaltningen gjort påfördes 40 miljoner euro i moms och 11 miljoner euro i arbetsgivarprestationer att betala. Skatteförvaltningen hittade sammanlagt 147 miljoner euro i inkomster som inte hade deklarerats.
  • NTM-centralerna uppskattade förutsättningarna för de utländska personer som vill bli företagare, alltså om personen har förmåga att arbeta som företagare i Finland. En ansökan lämnades till NTM-centralen av 1123 personer som ville bli företagare. NTM-centralerna godkände 55 procent av ansökningarna. Den uppskattning som NTM-centralerna gjorde om förutsättningarna för företagsverksamhet är en del av det beslut om uppehållstillstånd som en utländsk företagare ansökt om.

De skatter som Tullen påfört som efteruppbörd på basis av företags- och handlingsgranskningar samt ekonomibrottslighetsutredningarnas effekt uppgick till totalt 26 miljoner euro.

Mer information till medier
Allmänt om åtgärdsprogrammet för bekämpningen av grå ekonomi och övervakningsresultaten: Janne Marttinen, direktör, Skatteförvaltningen, tfn 029 512 6066
E-postadresserna har formatet: fornamn.efternamn@vero.fi
De inspektioner som ansvarsområdet för arbetarskyddet vi Regionförvaltningsverket gjort:
Riku Rajamäki, överinspektör, tfn 029 501 6339
E-postadresserna har formatet: fornamn.efternamn@avi.fi

Webbnyhet