Hoppa till innehåll

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore träder i kraft den 21 november 2019

Utgivningsdatum 22.11.2019 14.40
Pressmeddelande

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore tillämpas fr.o.m. 21.11.2019 (EUT L 293, 14.11.2019). Avtalstexten har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 294, 14.11.2019.

EU–Singapore-avtalet är Europeiska unionens första bilaterala avtal med ett sydostasiatiskt land. Singapore är EU:s viktigaste handelspartner av medlemsländerna i Sydostasiatiska nationers förbund (ASEAN). I avtalet har leveranskedjorna för tillverkningsmaterial i Sydostasien beaktats genom att i avtalets ursprungsregler inkludera möjligheten att utnyttja ASEAN-kumulation. Detta förutsätter dock först att EU ingår frihandelsavtal även med andra ASEAN-länder.

Avskaffande av tullar

Vid import till unionen avskaffas tullarna på varor med ursprung i Singapore enligt avtalet genast då avtalet träder i kraft. Tullarna på övriga varor med ursprung i Singapore sänks eller avskaffas enligt kategori i enlighet med det som anges i unionens tullbindningslista i avtalets bilaga 2-A (s. 129). Unionens tullbindningslista med kategorier finns i tillägg 2-A-1 (s. 130–239).

Genast då avtalet träder i kraft kommer över 80 % av all import från Singapore till unionen att vara tullfri då avtalet tillämpas. Genast då avtalet träder i kraft avskaffas tullarna i unionen bl.a. för elektroniska produkter, farmaceutiska produkter, petrokemiska produkter och bearbetade jordbruksprodukter. EU avskaffar tullarna på övriga varor med ursprung i Singapore antingen inom tre eller fem år beroende på varans produktkategori. För vissa textilier och mattor avskaffas tullarna inom tre år. Tullarna på cyklar, frukter, spannmål och sportskor avskaffas inom fem år. Beloppet av förmånstullen som tillämpas ska dock alltid kontrolleras per varukod i Taric-databasen.

Singapores tullbindningslista finns i tillägg 2-A-2 (s. 240). Enligt den avskaffar Singapore tullarna på alla varor med ursprung i unionen från och med den dag då detta avtal träder i kraft. Singapore uppbär även annars tullar endast på ett begränsat antal produkter. Dylika produkter är bl.a. alkohol- och tobaksprodukter, motorfordon samt bränslen. Singapore avskaffar dessa återstående tullar på varor med ursprung i EU. 

Riktgivande lista över produkter som omfattas av importtull i Singapore

Avtalets ursprungsregler

Ursprungsreglerna finns i avtalets protokoll 1 (s. 659–749).

I ursprungsreglerna ingår bilateral kumulation samt under vissa förutsättningar även möjlighet att utnyttja material med ursprung i andra ASEAN-länder för erhållande av ursprungsstatus för produkten i fråga. Denna möjlighet gäller material med ursprung i sådana ASEAN-länder som ingår ett avtal om förmånsbehandling med unionen. Tillämpandet av kumulationen förutsätter alltid att materialet med ursprung i den andra avtalsparten har i den parten genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 6 (Otillräcklig bearbetning eller behandling).

Den s.k. allmänna toleransen i ursprungsreglerna är 10 %.

Bestämmelsen om bokföringsmässig uppdelning av material finns i artikel 11 i ursprungsreglerna.

Ursprungsprodukterna ska förbli i oförändrat skick under transporten (artikel 13).

Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av ursprungsprodukter omfattas av förbud mot tullrestitution. Dylika icke-ursprungsmaterial får inte bli föremål för restitution av tullar, om en ursprungsdeklaration upprättas för den tillverkade ursprungsprodukten vid export (artikel 15).

Produkter med ursprung i unionen som importeras till Singapore och produkter med ursprung i Singapore som importeras till unionen är berättigade till förmånsbehandling i enlighet med avtalet mot uppvisande av en ursprungsdeklaration. Ursprungsdeklarationen lämnas på en faktura eller någon annan kommersiell handling som beskriver ursprungsprodukten tillräckligt detaljerat för att göra det möjligt att identifiera den (artikel 16). Texten för ursprungsdeklaration, med ifyllningsanvisningar, finns i bilaga E till protokollet (s. 746–748). Om ursprungsdeklarationen avser produkter med ursprung i unionen ska exportören använda beteckningen "EU" för produkternas ursprung.

Godkänd exportör i unionen

Exportörer i unionen ska vara godkända exportörer för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sådana sändningar som består av ursprungsprodukter vars värde överstiger 6 000 euro (artikel 17). Godkända exportörer ska ha ett av Tullen tilldelat tillståndsnummer som ska anges i ursprungsdeklarationen. Sådana tillstånd att verka som godkänd exportör som redan är giltiga i Finland berättigar också till upprättande av en ursprungsdeklaration vid export till Singapore. När sändningen består av ursprungsprodukter vars värde inte överstiger 6 000 euro, behöver exportören inte vara en godkänd exportör.

Ursprungsdeklarationen ska undertecknas för hand av exportören. Godkända exportörer behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han påtar sig fullt ansvar för varje ursprungsdeklaration där han identifieras, som om den hade undertecknats av honom för hand (artikel 17.5).

Registrerad exportör i Singapore

I Singapore ska exportörerna vara registrerade hos den behöriga myndigheten (artikel 17.1 b). Då har de också fått ett unikt enhetsnummer (Unique Entity Number). I Singapore anger exportörerna detta nummer i ursprungsdeklarationen oberoende av värdet på varorna med ursprung i Singapore som ingår i sändningen.

En ursprungsdeklaration ska upprättas av exportören genom att deklarationen maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling som hänför sig till varorna i sändningen. Om deklarationen skrivs för hand, ska den skrivas med bläck och versaler. Vid export från Singapore ska ursprungsdeklarationen upprättas på engelska. Vid export från unionen får ursprungsdeklarationen upprättas t.ex. på engelska.

Ursprungsdeklarationen får i undantagsfall upprättas efter exporten (försäkran i efterhand), på villkor att den uppvisas i den importerande parten senast två år för unionens vidkommande och senast ett år för Singapores vidkommande efter att varorna förts in på territoriet.

Ursprungsdeklarationens giltighet

Ursprungsdeklarationen gäller i 12 månader från dagen för utfärdandet i den exporterande parten (artikel 19). Förmånsbehandling ska begäras hos tullmyndigheterna i den importerande parten inom den tiden.

Undantag från krav på ursprungsdeklaration (artikel 22)

Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage ska godtas som ursprungsprodukter utan att en ursprungsdeklaration behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär. Dessa produkters sammanlagda värde får inte överstiga 500 euro för småpaket eller 1 200 euro för produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Kontroll av ursprungsdeklarationer (artikel 28)

Efterkontroll av ursprungsdeklarationer ska göras stickprovsvis eller när tullmyndigheterna i den importerande parten har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

Kontrollen ska göras av den exporterande partens tullmyndigheter. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att den begärande tullmyndigheten ska kunna fastställa handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung, ska de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager (artikel 35)

Avtalet får tillämpas på varor som uppfyller villkoren enligt ursprungsreglerna och som på dagen för detta avtals ikraftträdande antingen befinner sig under transitering i parterna, i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner. Förutsättningen är att en ursprungsdeklaration, utfärdad i efterhand, inom 12 månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för den importerande partens tullmyndigheter, och om så begärs tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 (Oförändrat skick).

De inledande anmärkningarna gällande de varukodsspecifika ursprungsreglerna finns i bilaga A till protokoll 1 (s. 675–680).

De varukodsspecifika ursprungsreglerna finns i bilaga B till protokoll 1 (s. 681–738). I dessa ursprungsregler anges den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus.

Alternativa varukodsspecifika ursprungsregler för kvoterade mängder av vissa produkter med ursprung i Singapore finns i bilaga B(a) till protokoll 1 (s. 739–740). En ursprungsdeklaration som upprättats enligt denna bilaga ska innehålla följande förklaring på engelska:

"Derogation – Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ’originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA".

Kommissionens genomförandeförordning 2019/1927 gällande kvoter har publicerats i EUT L 299, 20.11.2019. I förordningen anges de villkor som ska uppfyllas för att kvoter ska få utnyttjas. I bilagan till förordningen finns en förteckning över löpnumren för kvoterna, produkterna enligt varukod, kvotperioderna och kvoterna per kvotperiod. Förordningen träder i kraft och tillämpas från 21.11.2019.

I bilaga C till protokoll 1 (s. 741–742) anges materialen som inte omfattas av kumulation enligt punkt 2 i artikel 3.

I bilaga D till protokoll 1 (s. 743–745) anges produkterna som avses i punkt 9 i artikel 3 i ursprungsreglerna för vilka material med ursprung i ett ASEAN-land ska anses vara material som har ursprung i en part.

Malltext för ursprungsdeklaration

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(2).

…………………………………………………………….................................................(3)

(Ort och datum)

...……………………………………………………………………..................................(4)

(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

________________

(1)      Om ursprungsdeklarationen upprättas i unionen av en godkänd exportör måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.

Om ursprungsdeklarationen upprättas av en exportör i Singapore måste det unika enhetsnumret anges i detta utrymme.

(2)      Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen avser produkter med ursprung i unionen ska exportören använda beteckningen "EU". Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla, måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen "CM".

(3)      Dessa uppgifter kan utelämnas om upplysningen finns i själva dokumentet.

(4)      I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.

Meddelanden om förmånsbehandling