Hoppa till innehåll

Från juli ska tidningar som levereras från länder utanför EU förtullas – förändringen gäller även tidningar som införs från EU-området till Åland

Utgivningsdatum 10.6.2021 9.05
Pressmeddelande

Momsreformen av näthandeln gäller också tidningar som införs från områden utanför EU, och framöver ska dessa förtullas och moms betalas för dem. På Åland, som inte hör till EU:s skatteområde, kommer reformen att ha en särskilt stor inverkan då största delen av landskapets tidningsleveranser sker över skattegränsen. Framöver ska även de tidningar som privatpersoner beställer från områden utanför EU förtullas.

Reformen, som träder i kraft inom hela EU-området den 1 juli 2021, kommer förutom nätköp att även omfatta tidningar som införs från områden utanför EU. Dessutom ska moms betalas framöver för tidningar som skickas över EU:s skattegräns, t.ex. från Sverige till Åland, och de ska även förtullas. Hittills har det inte funnits något krav på att förtulla tidningar om värdet på tidningarna i en försändelse inte har överstigit 22 euro. 

Syftet med reformen är att skapa ett mer likvärdigt konkurrensläge för inhemska och andra EU-länders företag. Hittills har momsfriheten skapat konkurrensfördelar för den nätförsäljning som sker från länder utanför EU.

Tidningshusen kan sköta tidningsleveranser som införs i stora partier smidigt genom fraktförtullning

Förändringen är betydande för tidningshus och tidningsprenumeranter. En del av de inhemska veckotidningarna importeras från länder utanför EU, och då måste förtullningsformaliteterna skötas. Tidningshusen kan sköta förtullningen av tidningar som anländer som frakt med en enda deklaration och på så sätt försäkra sig om att tidningarna kommer smidigt fram till kunderna även framöver.

- För kunderna skulle det vara smidigast om förtullningen sköts med en deklaration av tidningshusen själva, säger specialsakkunnig Antti Hästbacka.

- Tidningshusen kan även anlita ett ombud för att förtulla tidningarna som frakt, om de inte vill förtulla lasterna i eget namn. I varje fall vore det önskvärt att man inte förtullar enskilda tidningar, fortsätter Hästbacka.

Privatpersoner ska förtulla de tidningar som de beställt som separata postförsändelser var för sig

Tidningar som anländer som individuella försändelser ska förtullas individuellt. Prenumeranten är i dessa fall importör. Prenumeranter som vill undvika att göra tulldeklarationen själva kan anlita ett ombud. Momsen ska betalas senast i samband med importen då tidningarna förtullas. Prenumeranten kan dock redan ha betalat skatten till säljaren i samband med beställningen om säljaren möjliggjort detta.

- Kravet på att förtulla tidningar som skickas från länder utanför EU är en överraskande förändring för många prenumeranter och ett förargligt extra besvär. Om man kan betala momsen på förhand i samband med prenumerationsfakturan och förtullningen sköts av ett ombud, dvs. smidigast av den transportfirma som levererar tidningen, så behövs inga tilläggsåtgärder, säger Hästbacka.

Förenklade lösningar på kommande för tidningar som skickas till Åland

Största delen av tidningarna man läser på Åland skickas över skattegränsen – från Fastlandfinland, Sverige eller längre ifrån. På Åland behöver prenumeranter inte inge en tulldeklaration för varje tidning var för sig, om tidningen skickas till Åland från övriga Finland och det avsändande företaget har ett skattegränsnummer. Företaget med skattegränsnumret sköter deklarationsformaliteterna och redovisningen av skatter enligt en förenklad modell.

Om det avsändande företaget inte har ett skattegränsnummer är det prenumerantens sak att sköta förtullningen. Arbete pågår dock för att ta fram förenklade lösningar. Tullen kommer att ge anvisningar om detta så snart som möjligt.

Tullen strävar också efter att hitta förenklade förfaringssätt för de tidningar som skickas till Åland från Sverige och från andra EU-länder. 

Allt ska förtullas Mediemeddelande Åland