Hoppa till innehåll

Beställde du bilreservdelar från ett land utanför EU? Har du redan tagit reda på om du ska rapportera utsläppsuppgifter till EU-kommissionen?

Utgivningsdatum 2.10.2023 7.55
Pressmeddelande

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna är EU:s nya verktyg för att förhindra att utsläpp styrs till länder utanför EU. Mekanismen började tillämpas den 1 oktober med en övergångsperiod. Importörer, även vanliga nätbeställare, måste få utsläppsuppgifterna för de ”CBAM-varor” som de importerat av varans tillverkare och rapportera dem till kommissionen.

Skyldigheterna med anknytning till mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) gäller alla företag och privatpersoner i EU som importerar så kallade CBAM-varor till EU-området till ett värde av mer än 150 euro. Med import avses all import från ett land utanför EU till EU, även t.ex. införsel av varor som beställts via nätet och införsel av varor från en resa. CBAM-varor är vissa varor av järn och stål samt produkter som tillverkats av dessa , t.ex. skruvar, muttrar och brickor. På listan finns också järnmalm, elektricitet, väte och vissa gödselmedel, aluminium- och cementprodukter. Närmare uppgifter om CBAM-varor och om några undantag finns på Tullens webbplats.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna införs stegvis. Under övergångsperioden 1.10.2023–31.12.2025 ska importörer, både företag och privatpersoner, kvartalsvis till kommissionen rapportera direkta och indirekta utsläpp från de CBAM-varor de importerar. Utsläppsuppgifterna måste fås från tillverkaren av varan. Rapporten kan också inges med ofullständiga uppgifter. Om rapporten inte kompletteras inom tidsfristen eller om rapporten saknas helt, kan det leda till en sanktion. 

Efter övergångsperioden kommer import av CBAM-varor att kräva tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2026, och man ska anskaffa avgiftsbelagda CBAM-certifikat. 

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna regleras av EU-lagstiftning. Förordningen som godkänts av Europaparlamentet och rådet trädde i kraft den 17 maj 2023. Varje medlemsstats behöriga myndighet har hand om kundrådgivningen och försäljningen av CBAM-certifikat. I Finland är det Tullen som kommer att vara den behöriga CBAM-myndigheten. På ministernivå styrs verksamheten av arbets- och närings-ministeriet.

Varför måste man rapportera?

Rapporteringen under övergångsperioden spelar indirekt en viktig roll vid bekämpningen av koldioxidläckage och utsläpp av växthusgaser. Med hjälp av rapporterna kan Europeiska kommissionen fastställa de standardvärden som kommer att användas vid beräkning av varornas inbäddade utsläpp när mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna införs fullt ut år 2026. Rapporterna ger också viktig information om hur mekanismen fungerar. 

- Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna kräver samarbete mellan importörer, tillverkare och myndigheter och medför nya skyldigheter för importörer. För att säkerställa en flexibel start börjar mekanismen med en övergångsperiod och rapporteringsskyldighet. Vid Tullen är vi medvetna om de utmaningar som importörerna, särskilt privatpersoner, ställs inför. Myndigheterna agerar dock flexibelt under övergångsperioden, lovar projektchef Sture Skinnar.

- Nu allra först lönar det sig att ta reda på om de varor som importeras finns med på listan över CBAM-varor och gå vidare utifrån det, fortsätter Skinnar.

Målet är att förhindra koldioxidläckage och minska utsläpp

Genom mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna förhindras koldioxidläckage, dvs. att utsläppen styrs till länder utanför EU. Med koldioxidläckage avses att produktionen av industriprodukter förflyttas av kostnadsskäl till länder med mindre strikt miljölagstiftning.

Målet med mekanismen är att priserna på varor som importeras till EU bättre ska återspegla de utsläpp som tillverkningen av dem ger upphov till. Importvarorna beläggs med en lika stor utsläppsbaserad avgift som EU-tillverkningen beläggs med till följd av utsläppshandeln. Samtidigt vill man uppmuntra tredjeländer, utländska tillverkare och importörer i EU att minska sina utsläpp. Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna är en del av 55 %-paketet i den europeiska gröna given.

Mekanismen ger också tillverkarna jämlika konkurrensförutsättningar på EU-marknaden.

Mera information om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna finns på Tullens webbsida

Mera information om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)

Mediemeddelande