Hoppa till innehåll

Ansökan om status som TIR-duglighetsexpert

Utgivningsdatum 10.2.2021 9.11
Pressmeddelande

Endast av Tullen registrerade besiktningsmän med rätt att besiktiga tunga fordon, dvs. TIR-duglighetsexperter, får ge utlåtanden om transportenheters TIR-duglighet. Detta har varit praxis sedan år 2013. TIR-duglighetsexperternas utlåtanderätt som beviljats år 2018 upphör att gälla 31.12.2021. Om du har blivit godkänd som TIR-duglighetsexpert år 2018, ska du under år 2021 avlägga en omtentamen för att förlänga utlåtanderätten.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert om

  • du bevisligen har rätt att genomföra registreringsbesiktningar av tunga fordon och
  • du inte har gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

För att bli godkänd som TIR-duglighetsexpert krävs det att du med godkänt resultat avlägger en tentamen som Tullen ordnar om tekniska bestämmelser gällande transportenheter som används vid TIR-transporter. Tullen kallar dig till tentamen cirka två veckor innan tentamen ordnas.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert genom att skicka en formbunden ansökan till Tullens tillståndscentral per e-post (lupakeskus(at)tulli.fi) eller per post till adressen Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg.

År 2021 ordnas tentamen i september. Den närmare tidpunkten för tentamen och tentamensplatsen anges i kallelsen till tentamen. Ansökningstid 15.2–14.5.2021.

Tullen anger tentamensplatsen i kallelsen till tentamen. Det kan hända att tentamen inte kan ordnas på den plats där du önskar. Möjliga tentamensplatser är Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Torneå.

Tentamen testar sökandens kännedom om tekniska bestämmelser (TIR-duglighetskrav) gällande transportenheter som används vid TIR-transporter, och den består av frågor om TIR-handboken och dess bilagor. Man får ha med sig sitt studiematerial på tentamen.

Mera information:
Om ansökan: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
Om tentamen: tulli.koulutus(at)tulli.fi

Kundmeddelande