Hoppa till innehåll

Angivande av ingångsprissystemet för frukt och grönsaker i Tullklareringstjänsten

Utgivningsdatum 7.5.2021 10.00
Pressmeddelande

I de tulldeklarationer som inges i den nya Tullklareringstjänsten ska koder enligt unionstullkodexen användas. I tulldeklarationer för övergång till fri omsättning ska man uppge ingångsprissystemet, dvs. hur varornas tullvärde beräknas. Tullvärdet på frukt och grönsaker fastställs i första hand på basis av transaktionsvärdet. Om varorna importeras i konsignation och de inte har sålts vid tidpunkten för importen till unionen, kan tullvärdet fastställas direkt med en deduktiv metod. I tulldeklarationen kan man också använda ett schablonimportvärde som fastställts av kommissionen och som finns angivet i Taric-databasen.  Detta schablonimportvärde är dock inte alltid det förmånligaste för importören.

Ingångspris baserat på faktura

När tullvärdet fastställs enligt det transaktionsvärde som avses i artikel 70 i tullkodexen ska importören ange det pris som faktiskt har betalats för varorna i tulldeklarationen som pris. Som kod för ytterligare förfarande ska man då ange ”999 –  inget ytterligare förfarande”. Tullens system räknar automatiskt ut tullarna och skatterna på basis av transaktionsvärdet.  I nya tulldeklarationer behöver de villkorskoder som börjar på V och som syns i Fintaric-varukodstjänsten inte anges.

Om tullvärdet på vissa frukter och grönsaker fastställs enligt transaktionsvärdet och tullvärdet är mer än 8 % högre än schablonimportvärdet vid den tidpunkt då tulldeklarationen upprättas, kan importören bli tvungen att ställa en garanti. Dessa produkter förtecknas i bilaga VII till kommissionens delegerade förordning (EG) nr 2017/891. Då kan det slutliga importtullbeloppet för produkterna vara lika stort som den tull som importören skulle ha betalat om tullvärdet hade räknats ut på grundval av schablonimportvärdet. För frisläppande av garantin ska importören inom utsatt tid bevisa korrektheten av det ingångspris som använts (art. 75.5 i EU 2017/891). Ingen garanti behöver dock reserveras om schablonimportvärdet är högre än de ingångspriser som förtecknas i den gemensamma tulltariffen och om importören begär att det tullbelopp som slutligen kan tas ut för varorna omedelbart bokförs. 

Schablonimportvärde 

När importören vill använda schablonimportvärdet för fastställande av tullvärdet för frukter och grönsaker ska de schablonimportvärden som kommissionen fastställt användas i tulldeklarationen. Schablonimportvärden som tillämpas inom systemet med ingångspriser fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892. I tulldeklarationer som inges i den nya Tullklareringstjänsten ska följande uppgifter anges:

 • fakturavärdet som fakturerat totalbelopp på deklarationspartiet
 • ”E02 Schablonimportvärde” som kod för ytterligare förfarande
 • värdet enligt schablonimportvärdet som pris på varupostnivå
 • statistiskt värde enligt allmänna regler för statistiskt värde
 • ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor” som värderingsmetod 
 • fakturavärdet med koden för ytterligare uppgifter FIXXX på varupostnivå, om det finns flera varuposter i deklarationen.

Under de perioder då produkten tidsmässigt omfattas av ingångsprissystemet och det fastställs ett schablonimportvärde för produkten, ska det pris per enhet som avses i artikel 142 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 inte tillämpas. Schablonimportvärdet ersätter då priset per enhet.

Angivande av priset per enhet

Tullvärdet på vissa lättförstörbara varor (bilaga 23-02 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447) som importeras i konsignation får fastställas direkt med en deduktiv metod. Kommissionen publicerar i Taric de priser per enhet som  vissa medlemsstater anmält till kommissionen. Dessa priser per enhet kan användas för att fastställa tullvärdet för importerade varor för 14-dagarsperioder. Varje period börjar på en fredag.

I tulldeklarationer som inges i den nya Tullklareringstjänsten ska följande uppgifter anges:

 • fakturavärdet som fakturerat totalbelopp på deklarationspartiet
 • ”E01 Enhetspris” som kod för ytterligare förfarande
 • värdet enligt priset per enhet som pris på varupostnivå
 • statistiskt värde enligt allmänna regler för statistiskt värde
 • ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor” som värderingsmetod 
 • fakturavärdet med koden för ytterligare uppgifter FIXXX på varupostnivå, om det finns flera varuposter i deklarationen.

Mera information:
Ingångsprissystem för frukt och grönsaker samt tilläggsimporttullar (7.6.2017) 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering