Hoppa till innehåll

Afrikansk svinpest sprids i Finlands närområden – bekämpning förutsätter myndighetssamarbete och aktsamhet av dem som korsar gränsen

Utgivningsdatum 28.9.2023 7.55
Pressmeddelande

Afrikansk svinpest förekommer i Finlands grannländer Ryssland och Estland, och nu även i Sverige. Afrikansk svinpest sprids från land till land via köttprodukter som människor har med sig. Sjukdomen har ofta spridits till nya områden som en följd av människors oaktsamma eller likgiltiga beteende. I fjol uppgick mängden animaliska livsmedel som resande frivilligt överlåtit och som Tullen omhändertagit till närapå 7 500 kilo.

Införseln av animaliska livsmedel från områden utanför EU är starkt begränsad på grund av risken för spridning av djursjukdomar. Tullen övervakar förbudet mot privatinförsel av kött- och mjölkprodukter vid EU:s yttre gränser. Dessutom övervakar Tullen vid sidan av djurhälsomyndigheterna att kraven för bekämpning av djursjukdomar efterlevs vid EU:s inre gränser.

Rekommendationer, restriktioner och förbud för medhavd matsäck och jagat villebråd – ta reda på vad som gäller!

Afrikansk svinpest sprids bland annat från svin och vildsvin, från köttprodukter som är råa eller otillräckligt upphettade och från föremål som kontaminerats med ASF-viruset och som människor tar med sig från ett land till ett annat. I EU-länder där afrikansk svinpest förekommer finns det restriktionszoner från vilka man endast i mycket begränsad utsträckning får medföra svin- eller vildsvinskött eller produkter som innehåller dessa. Om man har för avsikt att föra in livsmedel som innehåller kött av vildsvin till Finland ska man alltid ta reda på smittläget och vilka restriktioner som gäller för afrikansk svinpest. Livsmedelsverket rekommenderar att köttprodukter innehållande gris- eller vildsvinskött inte alls förs in som proviant eller gåvor från de EU-länder där afrikansk svinpest har konstaterats.

Det finns också restriktioner som gäller då man för in vilt och viltkött som man jagat själv från ett annat EU-land till Finland. Från restriktionszonerna för afrikansk svinpest får man inte alls föra in egenjagat vildsvin eller färskt vildsvinskött till Finland. För tillfället förekommer afrikansk svinpest i EU-länderna Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Italien, Tyskland, Tjeckien, Grekland och Kroatien.

- Den senaste bekymrande nyheten om spridning av afrikansk svinpest till Finlands närområden kom från trakten av Fagersta i Mellansverige, där viruset hittades i ett dött vildsvin i början av september. Man har hittat ytterligare smittade vildsvin i området, och därför har en smittzon inrättats runt fyndplatsen. Det här innebär att man inte får föra in egenjagat vildsvin till Finland från smittzonen i Fagersta, poängterar Tullens restriktionsexport Tiia Sulander-Seppänen. Vi på Tullen följer läget i Sverige kontinuerligt och är beredda att reagera snabbt om så skulle behövas.

Afrikansk svinpest bekämpas genom myndighetssamarbete

Afrikansk svinpest bekämpas och förebyggs genom myndighetssamarbete och genom att begränsa vildsvinsstammen. Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, Tullen och Gränsbevakningsväsendet har redan i flera års tid satsat på bekämpningsåtgärder, informerat om sjukdomen och utvecklat sitt samarbete.

- Ensam kan ingen myndighet hålla smittan utanför Finland. Det står klart för oss alla att en spridning av afrikansk svinpest till Finland skulle innebära stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin, bland annat för att djuren måste avlivas och den internationella handeln avstannar. Redan under ett antal år har vi fått se att vi genom gemensamma insatser och utveckling av verksamheten uppnår de bästa resultaten. Eftersom viruset sprids snabbt även med människor, måste var och en ta sitt ansvar för att hindra att sjukdomen sprids till Finland, berättar Sulander-Seppänen.

Tullens mathundar har en viktig roll i att hindra svinpestens spridning

Tullens mathundar Aino och Rico har en viktig roll i bekämpningen av djursjukdomar såsom afrikansk svinpest. Mathundarna känner igen kött- och mjölkprodukter i alla de former.

I fjol uppgick mängden animaliska livsmedel som resande frivilligt överlåtit och som Tullen omhändertagit till närapå 7 500 kilo. Mer än 1 600 kilo av den här mängden hade Rico och Aino hittat.

Mer information om afrikansk svinpest finns på Tullens webbplats på sidan https://tulli.fi/sv/privatpersoner/resande/afrikansk-svinpest-sprids-med-resande

Afrikansk svinpest är en blödarfebersjukdom som dödar svin, vildsvin, mikro- och minigrisar. Sjukdomen är dödlig för svin men den smittar inte till människor. Fastän den inte smittar till människor så sprider människor smittan bland annat då de för in livsmedel som innehåller kött från andra länder. Viruset kan också spridas t.ex. via skor, bildäck och bilunderreden eller via jaktutrustning. Viruset som orsakar afrikansk svinpest är mycket tåligt. Det kan överleva i icke upphettat kött, t.ex. rökt kött, i över ett år.

Mediemeddelande