Hoppa till innehåll

Ursprungsregler i frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien

Utgivningsdatum 9.2.2021 10.36
Pressmeddelande

EU och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ingick den 24 december 2020 ett provisoriskt handelsavtal som tillämpas tills det slutliga avtalet ratificeras. Det provisoriska handelsavtalet innehåller bestämmelser om ömsesidig förmånsbehandling av varor med ursprung i EU och Storbritannien. Om varorna kan anses som ursprungsprodukter enligt avtalet tas inga tullar ut.

Ursprungsprodukter enligt avtalet

För att beviljas förmånlig tullbehandling vid import till EU eller Storbritannien, ska produkten i enlighet med avtalet vara en produkt med ursprung i den andra parten. Ursprunget bevisas för Tullen med ett ursprungsintyg. Innan ett ursprungsintyg kan utfärdas för produkterna, ska produkternas rätt till förmånsbehandling alltid kontrolleras i avtalets produktspecifika ursprungsregler. I dem fastställs villkoren för att en produkt ska kunna anses vara en ursprungsprodukt.

De produktspecifika ursprungsreglerna finns i bilaga ORIG-2 (s. 439–488) i avtalets ursprungsregler och de inledande anmärkningarna gällande tillämpningen av dem finns i bilaga ORIG-1 (s. 431–438). I de inledande anmärkningarna finns definitioner av de förkortningar, termer och processer som används i de produktspecifika ursprungsreglerna. I dem beskrivs också närmare hur man beräknar maximala värden för icke-ursprungsmaterial.

Ursprungsregler för elektriska ackumulatorer och elfordon

I det provisoriska avtalet har man underlättat de produktspecifika ursprungsreglerna för elektriska ackumulatorer och elfordon. De finns förtecknade i bilaga ORIG-2B och är i kraft beroende på produktens varukod till slutet av år 2023 eller 2026. 

Kvoter för fiskeri- och aluminiumprodukter med lindrigare ursprungsregler 

I bilaga ORIG-2A (s. 511–513) i ursprungsreglerna finns produktspecifika förteckningar på tidsbegränsade årliga kvoter för vissa fiskprodukter samt vissa aluminiumprodukter, för vilka lindrigare ursprungsregler tillämpas. Om det har tillämpats lindrigare ursprungsregler vid tillverkningen av produkterna, ska det anges i ursprungsförsäkran med följande text: "Origin quotas – Product originating in accordance with Annex ORIG-2A”. 

Ursprungsintyg

Att produkterna är berättigade till förmånsbehandling ska bevisas med ett ursprungsintyg som importören ska visa upp i importlandet i samband med tulldeklareringen. Enligt avtalet mellan EU och Storbritannien är godkända ursprungsintyg exportörens ursprungsförsäkran (statement on origin) eller importörens kunskap (importer’s knowledge).

Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran upprättad av exportören är formbunden och dess form är definierad i bilagan ORIG-4 till avtalets ursprungsregler. Ursprungsförsäkran kan anges på en faktura eller någon annan kommersiell handling som beskriver ursprungsprodukten tillräckligt noggrant för att den ska kunna identifieras av tullen. Ursprungsförsäkran kan gälla bara en sändning eller flera sändningar med identiska ursprungsprodukter.

Alla EU-exportörer kan inge en ursprungsförsäkran för sändningar som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro. Om sändningen överskrider detta värde, kan bara företag som är registrerade i REX-systemet inge en ursprungsförsäkran. Då ska företaget i ursprungsförsäkran ange sitt FIREX-nummer som företaget fått av Tullen i samband med registreringen i REX-systemet. Om en finsk exportör har fått ett FIREX nummer genom att registrera sig hos Tullen som exportör av produkter med ursprung i EU till t.ex. Japan, Kanada eller till ett GSP-förmånsland, så används samma FIREX-nummer även i ursprungsförsäkringarna när produkter med ursprung i EU exporteras till Storbritannien. De brittiska exportörerna anger i sin tur sitt EORI-nummer i ursprungsförsäkrans punkt för REX-numret oberoende av sändningens värde.

Om exportören levererar samma produkter regelbundet till sin kund, kan ursprungsförsäkran också upprättas i en enda handling för en längre period för sändningar som innehåller identiska ursprungsprodukter. En ursprungsförsäkran kan inges för högst 12 månader åt gången, och giltighetstiden ska anges i den. När en ursprungsförsäkran används för en längre period, ska beskrivningen av ursprungsprodukten vara särskilt noggrann. Om värdet på ursprungsprodukterna i alla olika sändningar i en ursprungsförsäkran för en längre period uppgår till högst 6 000 euro, behöver exportören inte vara REX-registrerad för att själv kunna upprätta en ursprungsförsäkran för en längre period.
 
Mall för ursprungsförsäkran:
(Period: from…………… to …………(1) )

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………(3) preferential origin.

…………………………………………………………….......................................(4) 
(Place and date)
...…………………………………………………………………….............................. 
(Name of the exporter)

I punkt 2 anger EU-exportörerna sitt REX-nummer och de brittiska exportörerna sitt EORI-nummer. I punkt 3 anges ”the United Kingdom” eller ”the Union” som produkternas ursprung. Ort och datum i punkt 4 behöver inte fyllas i om uppgifterna har angetts redan i själva handlingen med ursprungsförsäkran. Om ursprungsförsäkran gäller flera sändningar med identiska ursprungsprodukter måste punkt 1 förses med ursprungsförsäkrans giltighetstid, som kan vara högst 12 månader. 

Obs! Tullen uppmanar att man tills vidare inger ursprungsförsäkran med en kommersiell handling, om möjligt, eftersom det fortfarande är oklart hurudana dokument Storbritannien godkänner. Detta specificeras senare. 

Importörens kunskap

Importören kan också yrka på förmånlig tullbehandling för ursprungsprodukter genom att åberopa importörens kunskap. Då behöver importören inte uppvisa något ursprungsintyg med formbunden text och behöver inte heller vara registrerad i EU:s REX-system. Ansökan om förmånlig tullbehandling ska dock alltid basera sig på sådana uppgifter som importören erhållit från exportören och dokumentbevis, med vilka importören vid behov kan påvisa för Tullen att produkten uppfyller villkoren i ursprungsreglerna. Sådana uppgifter innefattar ofta affärshemligheter som exportören eller tillverkaren endast kan överlåta till importören genom ett sekretessavtal eller ifall importören hör till samma företagskoncern. 

Obs! När ursprungsintyget baserar sig på importörens kunskap är bevisningen av ursprung helt på importörens ansvar. Också en eventuell efterkontroll av produktens ursprungsstatus riktas då endast mot importörens uppvisade dokumentation. Exportören behöver inte delta i efterkontrollen, och Tullen kan inte ha administrativt samarbete med exportlandets myndighet för att kontrollera uppgifter. Därför ska importören säkerställa redan före importen, att hen har tillräckliga uppgifter från exportören och dokument som bevisar produkternas ursprung. Om det i samband med efterkontrollen visar sig att importören inte har tillräckliga uppgifter om produkternas ursprung, kan grunden för yrkandet inte ändras till ursprungsförsäkran, fastän importören skulle få ursprungsförsäkran av exportören.

Dokumentkoderna för förmånsbehandling i tulldeklarationen

När man yrkar på förmånsbehandling för produkter med ursprung i Storbritannien, ska man i importdeklarationen ange koden 300 för förmånsbehandling. Dessutom ska man i importdeklarationen ange dokumentkoden för den form av ursprungsintyg på basis av vilket importören yrkar på förmånsbehandling. En enskild sändnings dokumentkod i ursprungsförsäkran är U116 och för en ursprungsförsäkran som omfattar flera sändningar är dokumentkoden U118. Som identifierare för dokumentet anges numret och datumet för dokumentet i vilken ursprungsförsäkran har ingetts. När yrkandet på förmånsbehandling baserar sig på importörens kunskap ska dokumentkod U117 användas. Som identifierare för dokumentet anges numret och datumet för en faktura eller annat handelsdokument, så att produkterna går att identifiera.

Yrkan på förmånsbehandling i efterhand

Enligt avtalet mellan EU och Storbritannien ska en ursprungsförsäkran gälla i 12 månader räknat från den dag då den upprättades, eller för en längre period enligt vad som föreskrivs av den importerande parten, dock högst 24 månader. Förmånlig tullbehandling ska ansökas innan giltighetstiden för ursprungsförsäkran går ut.

Enligt avtalet kan man yrka på förmånsbehandling också i efterhand inom tre år från dagen för import. En ursprungsförsäkran för en sändning kan alltså upprättas också i efterhand inom tre år från dagen för import. Med en ursprungsförsäkran för en lång period kan man dock begära om förmånlig tullbehandling i efterhand endast om ursprungsförsäkran har upprättats före sändningens importdag.

En yrkan på förmånsbehandling baserad på importörens kunskap ska också ansökas inom tre år från dagen för import.

Kumulation vid fastställande av ursprung 

I avtalets ursprungsregler, artikel 4, föreskrivs om bilateral full kumulation. Detta innebär att avtalsparten vid fastställandet av slutproduktens ursprung kan, utöver förmånsberättigade ursprungsmaterial med ursprung i EU eller Storbritannien, även beakta förädlingsåtgärder som genomförts på icke-ursprungsmaterial i den andra partens territorium. Då ska produktionsåtgärder dessutom genomföras på produkten på den andra partens territorium. Dessa åtgärder ska överskrida de otillräckliga åtgärder som avses i artikel 7 i avtalets ursprungsregler.

Om EU-exportören vill utnyttja förädlingsåtgärder som vidtagits på icke-ursprungsmaterial i Storbritannien, måste exportören få en leverantörsdeklaration som definieras i bilaga ORIG-3 till avtalets ursprungsregler. Leverantörsdeklarationen kan utfärdas till en enskild sändning antingen med en faktura eller med vilket som helst annat dokument där produkterna beskrivs tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras. Mallen för leverantörsdeklarationen för en enskild sändning finns i tillägg 1 till bilaga ORIG-3 till avtalets ursprungsregler. Leverantörsdeklarationen kan också utfärdas som en deklaration för längre tid i fall där leverantören regelbundet levererar till exportören sådana produkter vars väsentliga egenskaper med tanke på fastställande av ett förmånsberättigat ursprung förblir oförändrade. Formen för deklarationen för längre tid har definierats i tillägg 2 till bilaga ORIG-3 till avtalets ursprungsregler. 

Om leverantören upprättar en deklaration, ska hen på begäran av tullen tillställa alla relevanta dokument som styrker att de uppgifter som angetts i deklarationen är korrekta.

Anskaffning av leverantörsdeklarationer retroaktivt

Anskaffning av leverantörsdeklarationer i handel mellan EU och Förenade kungariket har en övergångsperiod för vilken kommissionen utfärdat en genomförandeförordning den 31.12.2020 (EU) 2020/2254. Under tiden 1.1.2021–31.12.2021 kan företag upprätta ursprungsintyg utan innehav av avtalsenliga leverantörsdeklarationer. Exportören måste dock, även under övergångsperioden, skaffa uppgifter som varuleverantören normalt skulle avge i leverantörsdeklarationer, men de kan även skaffas på andra sätt. Med andra ord ska exportören också under övergångsperioden inneha exakt samma uppgifter när hen upprättar ursprungsdeklarationer som hen skulle få med leverantörsdeklarationer. Dessutom ska exportören i efterhand skaffa fram de egentliga leverantörsdeklarationerna, så att exportören förfogar över dem senast 1 januari 2021. Om en exportör inte kan skaffa fram leverantörsdeklarationer retroaktivt, ska denne informera den importerande parten i destinationslandet om saken.

Toleranser gällande icke-ursprungsmaterial

I artikel 6 i avtalets ursprungsregler föreskrivs om tolerans. Om ett visst icke-ursprungsmaterial inte får användas för tillverkningen av produkten, så är den tillåtna avvikelsen från detta högst 10 % av produktens pris fritt fabrik. Toleranserna för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i det harmoniserade systemet, föreskrivs om separat i ursprungsreglernas produktspecifika inledande anmärkningar 7 och 8. Dessutom, gällande livsmedel som hör till kapitlen 2, 4–15 eller 17–24, får den totala vikten på icke-ursprungsmaterial vara högst 15 % av produktens vikt.

Genomsnittliga värden vid beräkning av värden för icke-ursprungsmaterial

När ursprungsregeln för en produkt som företaget producerat förutsätter att det sammanlagda värdet av icke-ursprungsmaterial som använts i tillverkningen fastställs uttryckt i procent (VNM) i beräkningen, kan man använda materialens genomsnittliga värden. Bestämmelserna gällande detta finns i anmärkning 4 d till de produktspecifika ursprungsreglerna i handelsavtalet. I beräkningen används formeln för viktat genomsnittligt värde eller någon annan lagervärderingsmetod enligt redovisningsprinciper som är allmänt accepterade i parten.

Tillbehör som levereras tillsammans med produkten samt förpackningsmaterial

I artikel 11 i avtalets ursprungsregler finns bestämmelser om hur tillbehör, reservdelar, verktyg samt instruktionsmaterial ämnade för upprätthållande av produkternas normala verksamhet påverkar hur produkternas ursprung fastställs. Sådana tillbehör kan anses vara en del av själva produkten och därmed ha samma ursprung som produkten, om de är klassificerade och levereras tillsammans med produkten och inte har fakturerats separat. Tillbehörens ska också vara av den typ, mängd och det värde som vanligtvis gäller för produkten i fråga. Värdet på sådana tillbehör beaktas i beräkningen av det totala värdet av icke-ursprungsmaterial, om den produktspecifika ursprungsregeln baserar sig på ett högsta värde av icke-ursprungsmaterial.

Bestämmelser om hur man fastställer förpackningsmaterialets påverkan på produktens ursprung finns i artiklarna 9 och 10. Förpackningsmaterial som endast används under transporten beaktas inte vid fastställandet av ursprungsstatusen. Produktförpackningar i vilka produkten förpackas för försäljning i detaljhandeln, ska endast beaktas vid fastställandet av produktens ursprung, om den produktspecifika ursprungsregeln baserar sig på ett högsta tillåtna värde av icke-ursprungsmaterial.

Bokföringsmässig uppdelning

I artikel 14 i avtalets ursprungsregler bestäms att aktörerna kan lagra ursprungsmaterial och icke-ursprungsmaterial av samma slag i samma utrymmen utan att de hålls fysiskt åtskilda under lagringen. Då ska de dock uppdelas bokföringsmässigt både i lagringen och i produktionsbruk. Den bokföringsmässiga uppdelningen är också möjlig gällande vissa produkter som nämns separat i artikel 14 punkt 4. Dessa material och produkter ska vara av samma typ och ha samma handelskvalitet, och de ska ha samma tekniska och fysiska egenskaper. Materialen och produkterna kan också användas i produktionen efter lagringen.

Som en metod med bokföringsmässig uppdelning definieras varje metod som säkerställer att inga fler material eller produkter vid något tillfälle får ursprungsstatus än vad som skulle bli fallet om materialen eller produkterna hade skilts åt fysiskt. Metoden ska dock efterleva sådana redovisningsprinciper för förvaltning av lager som är allmänt erkända i avtalspartens territorium. 

Återinförda produkter

Sådana varor, som levererats från Storbritannien till EU eller från EU till Storbritannien före slutet av övergångsperioden 31 december 2020 och som återinförs i samma skick efter övergångsperiodens slut, är inte berättigade till förmånsbehandling baserat på ursprung. Sådana varor kan dock återinföras utan tullavgifter, om de uppfyller villkoren för tullfrihet som fastställts i artikel 203 i unionstullkodexen. Importören ska kunna bevisa att produkten som återinförs från Storbritannien till EU är samma produkt som levererats tidigare, och att produkten som återinförs inte har blivit föremål för någon annan åtgärd under tiden i Storbritannien än vad som krävts för att bevara den i gott skick. Bestämmelserna i unionens tullkodex gällande återinförda produkter kan också tillämpas på varor som har förts till Storbritannien efter ikraftträdandet av det provisoriska avtalet, om varorna återinförs till EU i samma tillstånd som när de exporterades till Storbritannien. 

Förbud mot ändringar till ursprungsprodukter

I artikel 16 i avtalets ursprungsregler finns bestämmelser om förbud mot ändringar till ursprungsprodukter. Ursprungsprodukter får efter exporten inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt innan de frisläpps för konsumtion i den importerande partens territorium. Produkterna kan dock genomgå nödvändiga åtgärder för att bevara dem i gott skick eller sådana åtgärder som krävs för uppfyllandet av särskilda produktstandarder i importlandet. Produkten får lagras eller ställas ut i ett tredjeland om den kvarstår under tullövervakning där. Sändningen får också uppdelas i ett tredjeland om uppdelningen görs av exportören eller på dennes ansvar under tullövervakning. Den importerande partens tullmyndighet kan begära att importören uppvisar dokument eller intyg på efterlevnad av kraven som rör varorna.

Översyn av restitution av eller befrielse från tullar

I handelsavtalet mellan EU och Storbritannien begränsas inte tullrestitutioner. I artikel 17 i avtalet fastställs dock att en specialiserad handelskommitté för tullsamarbete och ursprungsregler ser över ärendet på nytt vid ett senare tillfälle. Översynen görs tidigast två år efter avtalets ikraftträdande och den baserar sig på uppgifter och statistik gällande tullrestitutioner och aktiva förädlingar. Mot bakgrund av denna översyn kan den specialiserade handelskommittén utfärda rekommendationer i syfte att införa begränsningar eller restriktioner avseende restitution av eller befrielse från tullar.

Bevarande av ursprungsdokumentation och andra uppgifter

Enligt artikel 22 i avtalet, måste exportören och importören bevara stödjande dokument till ursprungsprodukter en viss tid. Importören ska i tre år från importen av produkten bevara den ursprungsförsäkran som var grund för yrkan på förmånsbehandling eller uppgifter och dokumentation som var grunden för importörens kunskap. Exportörens ska i fyra år bevara en kopia av den ursprungsförsäkran hen upprättat och uppgifter med vilka hen bevisar att produkterna uppfyller ursprungskraven. Uppgifterna kan bevaras i elektronisk form.

Kontroll av ursprung och myndighetssamarbete

För att bekräfta ursprung kan den importerande partens myndigheter utföra kontroller. Kontroller kan också göras i samarbete med den exporterande partens myndighet. Dessa bestämmelser finns i artiklarna 24 och 25 i avtalet. Kontrollerna utförs baserade på riskbedömning och i kontrollen kan man också använda sig av slumpmässigt val. Kontrollen kan göras i samband med import eller som en efterkontroll inom två år efter importen, eller från den dag när yrkan på förmånsbehandling gjordes. 

Hur kontrollen utförs beror på om ursprungsintyget har ingetts med en ursprungsförsäkran eller som importörens kunskap. Rätten till förmånsbehandling baserad på ursprungsförsäkran kan kontrolleras i samarbete med den exporterande partens myndighet. Om förmånsbehandlingen baserar sig på importörens kunskap, kan man endast kontrollera de uppgifter om den importerade produktens ursprung som importören har.

Övergångsbestämmelser

I artikel 30 i avtalet föreskrivs om övergångsbestämmelserna. Förmånlig tullbehandling tillämpas på produkter som på den dag då detta avtal träder i kraft transiteras från den exporterande parten till den importerande parten eller är under tullkontroll i den importerande parten utan att importtullar och importskatter betalats. Sådana varor är till exempel oförtullade varor som befinner sig i tullager i EU:s eller Storbritanniens territorium. För dessa varor ska en yrkan på förmånsbehandling uppvisas för den importerande partens tullmyndighet inom 12 månader från avtalets ikraftträdande.

Mera information
Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien (ursprungsreglerna s. 41-55)
Registrerad exportör (REX)
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Brexit Meddelanden om förmånsbehandling