Registrerad exportör (REX)

Registrerad exportör (REX) är en exportör som med stöd av olika tullpreferensavtal och -arrangemang har fullmakt att för varor upprätta ursprungsbevis som berättigar till tullförmåner i destinationslandet för exporten. 

Man ska ansöka om status som registrerad exportör i följande fall:

 • För att få tullförmåner för EU-ursprungsprodukter i Kanada, Japan, Storbritannien, Vietnam och Singapore när värdet på de varor som exporteras överstiger 6 000 euro.
 • Ett företag som är etablerat i Europeiska unionen importerar oförtullade ursprungsprodukter från ett GSP-land till ett värde av mer än 6 000 euro och skickar dem vidare till ett annat EU-land eller till Norge eller Schweiz för förtullning.
 • Exportören exporterar EU:s ursprungsprodukter till GSP-länder för förädling.

Finländska exportörers registreringsnummer består av FO-numret och prefixet FIREX (FIREX12345678).

Ansök om registrering så här:

Status som registrerad exportör söks elektroniskt i REX-tjänsten. I REX-tjänsten används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter, och man loggar in i den via EU:s e-tjänst.  Läs mer om identifikation i EU:s e-tjänst.

Om företagets verkställande direktör inte själv använder tjänsten och ansöker om REX-nummer, ska denne ge personen som gör ansökan fullmakten ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet”. Fullmakten ska vara beviljad innan man loggar in i tjänsten. Läs mer om identifiering och befullmäktigande.

Sökanden ska också ha ett EORI-nummer.

I REX-tjänsten kan man också ansöka om ändring av registreringen och upphävande av registreringen.

Du kan kontrollera giltigheten av ditt företags REX-registreringsnummer i EU:s databas.

Beakta följande

Situationen 1.1.2023

Destinationslandet för export och ursprungsbeviset som behövs

Ursprungsdeklaration

 • Kanada
 • Ghana
 • Elfenbenskusten (EPA)

Ursprungsförsäkran

 • Storbritannien
 • Japan
 • Vietnam
 • GSP-länderna
 • ULT-länderna (Utomeuropeiska länder och territorier)

Fakturadeklaration

 • ESA-staterna (Madagaskar, Mauritius, Seychellerna, Zimbabwe, Komorerna)

Ursprungsregler i frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien (kundmeddelande 22.4.2021)

Ursprungsförsäkran ska upprättas på fakturan eller på någon annan kommersiell handling som beskriver ursprungsvaran tillräckligt detaljerat för att den ska kunna identifieras.

EU:s anvisning


Ursprungsdeklaration upprättad av registrerad exportör till Kanada (CETA-avtal)

För att en exportör ska kunna upprätta ursprungsdeklarationer utan värdegräns för sina försändelser till Kanada ska exportören registrera sig hos Tullen i EU:s REX-system. Oregistrerade exportörer kan upprätta ursprungsdeklarationer för försändelser som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro. Ursprungsdeklarationen anges på en faktura eller någon annan kommersiell handling som beskriver ursprungsprodukten tillräckligt detaljerat. Ursprungsdeklarationen gäller i 12 månader från den dag då den upprättas av exportören. Under denna tid kan importören begära förmånlig tullbehandling hos tullmyndigheten i destinationslandet för exporten.

Malltext för ursprungsdeklaration:  

(Period: from___________ to __________(1)

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(2) declares

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(3) preferential origin.

…………………………………………………………….............................................(4)

(Place and date)

...……………………………………………………………………..............................(5)

(Signature and printed name of the exporter)

Se närmare anvisningar för ifyllande av ursprungsdeklarationer i Europeiska unionens officiella tidning L 11, 14.1.2017, på sidan 485.

I punkt 3 i ursprungsdeklarationen anges som ursprung ”Canada/EU” eller bara ”Canada” eller ”EU” beroende på produktens förmånsberättigande ursprung. Upprättande av ursprungsdeklarationen förutsätter att produkten uppfyller villkoren i ursprungsreglerna i avtalet mellan EU och Kanada. Registrerade exportörer behöver inte underteckna ursprungsdeklarationen. Om exportören är oregistrerad och inte går att identifiera i den kommersiella handling där ursprungsdeklarationen upprättas ska exportören också fylla i punkt 5 i ursprungsdeklarationen, dvs. underskrift och exportörens namnförtydligande med tryckbokstäver.

Obs! Exportföretagen i Kanada behöver inte registrera sig i REX-systemet

Företag som idkar export av ursprungsprodukter från Kanada till EU ska ange sitt företagsnummer (business number) i ursprungsdeklarationen alltid när de inom ramen för CETA-avtalet exporterar ursprungsprodukter till unionen i kommersiellt syfte. Försändelsens värde har ingen betydelse här. Exportörerna behöver inte registrera sig i Kanada för att kunna tillämpa CETA-avtalet.


Registrerade exportörers ursprungsförsäkran till Japan (EUJEPA-avtal)

EU-exportörer ska registrera sig i REX-databasen för att få ett företagsspecifikt nummer som registrerad exportör, som läggs till till den ursprungsförsäkran som upprättas till Japan. Om exportören redan har registrerat sig hos Tullen t.ex. som exportör av EU:s ursprungsvaror till Kanada eller till ett GSP-förmånsland, så används samma FIREX-nummer även i ursprungsförsäkringarna för varor med ursprung i EU som exporteras till Japan.

Om värdet på ursprungsprodukterna i en försändelse uppgår till högst 6 000 euro, behöver EU-exportören inte vara registrerad för att själv kunna upprätta ursprungsförsäkringar.

Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran ska upprättas på fakturan eller på någon annan kommersiell handling som beskriver ursprungsvaran tillräckligt detaljerat för att den ska kunna identifieras. Ursprungsförsäkran gäller i 12 månader från den dag den upprättats.

Japanska exportörer ska i ursprungsförsäkran inkludera sitt i Japan erhållna FO-nummer utan skild registrering.

En ursprungsförsäkran kan också omfatta flera sändningar av identiska ursprungsvaror inom en period som anges i ursprungsförsäkran. För att varan ska erhålla förmånlig tullbehandling får den endast importeras under den angivna tidsperioden. Tidsperioden får inte vara längre än 12 månader. En egen separat ursprungsförsäkran behöver alltså inte upprättas för varje sändning av identiska ursprungsvaror. Beskrivningen av ursprungsvaran ska vara särskilt noggrann i en sådan här situation, där en långvarig ursprungsförsäkran som inkluderats i en kommersiell handling omfattar flera sändningar av identiska ursprungsvaror. Om en EU-exportör vill tillämpa detta förfarande bör denne vara en registrerad exportör, oberoende av värdet på den enskilda sändningen av ursprungsvaror. Enligt kommissionens anvisning kan man med en långvarig ursprungsförsäkran inte retroaktivt begära förmånlig tullbehandling. Om långvarig ursprungsförsäkran används, ska man i importdeklarationen ange en ny dokumentkod.

Enligt kommissionens tolkning kan en ursprungsförsäkran också upprättas på ett separat papper, och inte nödvändigtvis på en kommersiell handling som hänför sig till sändningen. Då krävs det dock att ursprungsförsäkran har upprättats på ett dokument med ett brevhuvud som innehåller företagets uppgifter. Därtill ska man i fakturan eller i en annan kommersiell handling hänvisa till detta andra dokument. Då kan detta andra dokument anses vara en del av fakturan eller den andra kommersiella handlingen.

Nya obligatoriska särskilda uppgifter i ursprungsförsäkran

Till skillnad från EU:s andra frihandelsavtal förutsätts det i Japan-avtalet att man i ursprungsförsäkran med koderna A–E anger på vilken grund varan blivit en ursprungsvara enligt avtalets ursprungsregler (helt framställd, producerad från material med ursprung i den andra parten, producerad [även] med hjälp av icke-ursprungsmaterial, tillämpning av ursprungskumulation och utnyttjande av tillåten avvikelse [tolerans]. Om icke-ursprungsmaterial använts vid tillverkningen av produkten, ska man därtill ange vilken varukodsspecifik ursprungsregel som tillämpats för bestämning av varans ursprungsstatus (koderna 1–3).

Engelsk version av ursprungsförsäkran

(bilaga 3-D till avtalet) och dess ifyllningsanvisning i avtalet:

(Period: from…………… to …………(1) )
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………preferential origin (3).

(Ursprungskriterier som använts(4))
…………………………………………………………….............................................
(Plats och datum(5))
...……………………………………………………………………..............................
(Exportörens namn, med tryckbokstäver)
...……………………………………………………………………..............................

(1) Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter i den mening som avses i artikel 3.17.5 b, ange för vilken period som ursprungsförsäkran gäller. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig kan fältet lämnas tomt.
(2) Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i Europeiska unionen kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med Europeiska unionens lagar och andra författningar. För den japanska exportören kommer detta att vara det japanska FO-numret. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan fältet lämnas tomt.
(3) Ange produktens ursprung: the European Union eller Japan (Europeiska unionen eller Japan).
(4) Ange, beroende på vad som gäller, en eller flera av följande koder:
 
”A” för en produkt som avses i artikel 3.2.1 a (helt framställda eller producerade produkter)
”B” för en produkt som avses i artikel 3.2.1 b (produkter som producerats uteslutande från material med ursprung i den andra parten)
”C” för en produkt som avses i artikel 3.2.1 c (produkter som producerats med hjälp av icke-ursprungsmaterial), med följande tilläggsinformation om typen av produktspecifikt krav som faktiskt tillämpas på produkten:

”1” för en regel om ändrad klassificering enligt tulltaxan,
”2” för en regel om högsta värde för icke-ursprungsmaterial eller lägsta regionala värdeinnehåll,
”3” för en regel om en särskild produktionsprocess, eller
”4” vid tillämpning av bestämmelserna i avdelning 3 i tillägg 3-B-1.
”D” för den ackumulering som avses i artikel 3.5, eller
”E” för de toleranser som avses i artikel 3.6. 

(5) Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet. Om t.ex. datumet för upprättande av ursprungsförsäkran avviker från dokumentets datum, ska datumet läggas till ursprungsförsäkran.

Exempel på ursprungsförsäkran

Ett finskt REX-registrerat exportföretag exporterar till Japan smidesmaskiner för bearbetning av metall (varukod 8462) med förmånsberättigande ursprung i EU. Ursprungsförsäkran gäller endast denna enskilda exportförsändelse. Vid tillverkningen av produkten har man (också) använt icke-ursprungsmaterial (”C”), men inte sådant som hör till varukod 8466. Exportföretaget har vid fastställandet av produktens ursprung tillämpat den s.k. regeln om ändring av varukod (”1”). Ursprungsförsäkran har upprättats av exportföretaget Oy Suomivienti Ab.

(Period: from…………… to …………)
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No
FIREX12345678) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of the European Union preferential origin.
Origin criteria used: C 1
Raumo 15.5.2019 (läggs till om detta avviker från dokumentuppgifterna)
Oy Suomivienti Ab (exportörens namn med tryckbokstäver)


Registrerade exportörers ursprungsförsäkran i EU:s GSP-system

Vidaresändare etablerade i unionen ska registrera sig i EU:s REX-system, om oförtullat gods som importerats från ett GSP-land med ursprungsbevis skickas vidare i EU för förtullning eller exporteras till Norge eller Schweiz för att förtullas där och om det sammanlagda värdet på ursprungsprodukterna i den ursprungliga försändelsen överstiger 6 000 euro (även om försändelsen delades i mindre delförsändelser). Registrerade vidaresändare av varor får upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung från och med den dag då deras registrering träder i kraft. Detta ska gälla oavsett om varorna åtföljs av ett ursprungscertifikat formulär A som utfärdats i förmånslandet eller av en fakturadeklaration eller ursprungsförsäkran som upprättats av exportören.

Registreringen gäller också exportörer som exporterar EU:s ursprungsprodukter till GSP-länder för förädling. Företag som exporterar till GSP-länder kan upprätta fakturadeklarationer bara för försändelser som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro, eftersom GSP-länderna inte tillämpar systemet med status som godkänd exportör.

Exportörer i unionen, registrerade eller ej, ska upprätta ursprungsförsäkringar för avsända ursprungsprodukter, när ursprungsprodukternas värde i den ursprungliga sändningen inte överstiger 6 000 euro. När en ursprungsförsäkran ersätter en tidigare försäkran ska vidaresändaren ange sitt nummer som registrerad exportör bara om den ursprungliga försändelsen innehåller ursprungsprodukter till ett värde av mer än 6 000 euro.

En ersättningsförsäkran om ursprung är giltig i tolv månader från och med dagen för upprättandet av den ursprungliga ursprungsförsäkran.Detaljerade bestämmelser om ersättningsförsäkringar om ursprung finns i artikel 101 i kommissionens förordning (EU) 2015/2447 och i förordningens bilaga 22-07 (ursprungsförsäkran och ifyllningsanvisningarna) samt i bilaga 22-20 (registrerade och oregistrerade vidaresändare, vad som ska anges i den ursprungliga försäkran och ersättningsförsäkran), EUT L 343/29.12.2015.

Oregistrerade vidaresändare får dock upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för försändelser med ett värde överstigande 6 000 euro, om de bifogar en kopia av den ursprungliga ursprungsförsäkran som upprättades i GSP-förmånslandet. Vidaresändaren ska också ange sitt namn och fullständiga adress samt  frasen ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]”

Malltext för ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran ska upprättas på engelska, franska eller spanska och innehålla uppgiften om produkternas förmånsberättigande ursprung. Därtill ska man i försäkran ange om produkten är helt framställd i ett visst land eller om den genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling för att uppnå ursprungsstatus. 

För produkter som helt framställts i ett visst land anges bokstaven ”P”. För tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter anges bokstaven ”W” efterföljd av HS-nummer (t.ex. ”W” 9618). Om det vid framställning av produkten använts EU-ursprungsmaterial för att uppnå GSP-ursprungsstatus, ersätts ovannämnda anteckningar av en lämplig fras om kumulation, t.ex. ”EU cumulation”.

Ursprungsförsäkran upprättas på ett kommersiellt dokument som innehåller exportörens och mottagarens namn och fullständiga adress, en beskrivning av produkterna och datum för upprättande av ursprungsförsäkran. 

Ifyllningsanvisningarna för de numrerade punkterna i ursprungsförsäkran:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447, bilaga 22-07, (EUVL L 343/2015, sidan 821)

Engelsk version
The exporter … (Number of Registered Exporter (2), (3), (4)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. .. preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (6).

Fransk version
L’exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré (2), (3), (4)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (5) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … (6)

(1) Om ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 och 101.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 952/2013 (Se sidan 558 i detta nummer av EUT.), ska ursprungsförsäkran märkas med uppgiften ”Replacement statement” eller ”Attestation de remplacement” eller ”Comunicación de sustitución”. Ersättningsförsäkran ska också ange datumet för utfärdande av den ursprungliga försäkran och alla andra erforderliga uppgifter i enlighet med artikel 82.6 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

(2) Om ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 första stycket och artikel 101.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, ska vidaresändaren av varorna, vilken upprättar en sådan försäkran, ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt av sitt nummer som registrerad exportör.

(3)När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 andra stycket i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, ska vidaresändaren av varorna, vilken upprättar en sådan försäkran, ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt av uppgiften (Fransk version) ‘agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]’, (Engelsk version) ‘acting on the basis of the statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]’, (Spansk version) ‘actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]’.

(4) Om ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran i enlighet med artikel 101.2 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, ska vidaresändaren av varorna ange numret som registrerad exportör endast om värdet av ursprungsprodukterna i den ursprungliga sändningen överstiger 6 000 euro.

(5) Produkternas ursprungsland ska anges. När ursprungsförsäkran gäller produkter med ursprung i unionen ska exportören ange ursprunget med beteckningen ”EU”. När ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla enligt artikel 112 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, ska exportören ange ursprunget med beteckningen ”CM”.

(6) För helt framställda produkter anges bokstaven ”P”. För tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter anges bokstaven ”W” efterföljd av ett HS-nummer (t.ex. ”W” 9618). I tillämpliga delar ska denna uppgift ersättas med någon av följande uppgifter: a) Vid bilateral kumulation: ”EU cumulation”, ”Cumul UE” eller ”Acumulación UE”. b) Vid kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet: ”Norway cumulation”, ”Switzerland cumulation”, ”Turkey cumulation”, ”Cumul Norvège”, ”Cumul Suisse”, ”Cumul Turquie” eller ”Acumulación Noruega”, ”Acumulación Suiza” eller ”Acumulación Turquía”. c) Vid regional kumulation: ”regional cumulation”, ”cumul regional” eller ”Acumulación regional”. d) Vid utvidgad kumulation: ”extended cumulation with country x”, ”cumul étendu avec le pays x” eller ”Acumulación ampliada con el país x”.

Ersättningsförsäkran om ursprung, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447, bilaga  22-20, (EUVL L 343/2015, sidan 844)

Krav för upprättande av ersättningsförsäkringar om ursprung

1. När en ursprungsförsäkran ersätts, ska vidaresändaren uppge följande på den ursprungliga ursprungsförsäkran:
a) uppgifter om ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna
b) vidaresändarens namn och adress
c) mottagare (en eller flera) i unionen eller, i tillämpliga fall, i Norge eller Schweiz. 

2. Den ursprungliga ursprungsförsäkran ska märkas med uppgiften ”Replaced”, ”Remplacée” eller ”Sustituida”

3. Vidaresändaren ska uppge följande på ersättningsförsäkran om ursprung: 
a) alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga beviset
b) datum för upprättandet av den ursprungliga ursprungsförsäkran
c) uppgifter om den ursprungliga ursprungsförsäkran enligt bilaga 22-07, inbegripet information om tillämpad kumulation.
d) vidaresändarens namn och adress och, i tillämliga fall, nummer som registrerad exportör.
e) namn på och adress till mottagaren eller mottagarna i unionen eller, i tillämpliga fall, i Norge eller Schweiz
f) datum och plats för ersättning av ursprungsförsäkran.

4. Ersättningsförsäkran om ursprung ska märkas med uttrycket ”Replacement statement”, ”Attestation de remplacement” eller ”Sustitución de comunicación”.