Hyppää sisältöön

EU:n ja Britannian välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsäännöt

Julkaisuajankohta 9.2.2021 10.36
Tiedote

Euroopan unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta tekivät 24.12.2020 väliaikaisen kauppasopimuksen, jota sovelletaan siihen asti, kunnes lopullinen sopimus ratifioidaan. Väliaikainen sopimus sisältää määräyksiä EU:sta ja Britanniasta peräisin olevien tavaroiden vastavuoroisesta etuuskohtelusta. Jos tavaroita pidetään sopimuksen mukaisina alkuperätuotteina, niistä ei kanneta tullia.

Sopimuksen mukaiset alkuperätuotteet

Jotta tuonnissa EU:hun tai Britanniaan saa tullietuuskohtelun, tuotteen on oltava sopimuksen mukainen toisen sopimusosapuolen alkuperätuote. Alkuperä todistetaan tullille alkuperäselvityksellä. Ennen kuin tuotteille laaditaan alkuperäselvitys, täytyy oikeutus etuuskohteluun varmistaa sopimuksen tuotekohtaisista alkuperäsäännöistä. Niissä määritellään, millä edellytyksillä tuote katsotaan alkuperätuotteeksi.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt ovat kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen liitteessä ORIG-2 (s. 439–488) ja niiden soveltamista koskevat alkuhuomautukset liitteessä ORIG-1 (s. 431–438). Alkuhuomautuksissa on määritelmät tuotekohtaisissa alkuperäsäännöissä käytetyille lyhenteille, termeille sekä prosesseille. Niissä myös kerrotaan tarkemmin, miten lasketaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvot.

Sähköakkujen ja sähköajoneuvojen alkuperäsäännöt

Väliaikaisessa sopimuksessa on helpotettu sähköakkujen ja sähköajoneuvojen tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä. Ne on lueteltu liitteessä ORIG-2B, ja ne ovat voimassa tuotenimikkeestä riippuen vuoden 2023 tai 2026 loppuun asti.

Kalastus- ja alumiinituotteiden kiintiöt helpotetuin alkuperäsäännöin

Alkuperäsääntöjen liitteessä ORIG-2A (s. 511–513) on tuotenimikekohtaiset luettelot eräiden kalavalmisteiden vuotuisista sekä eräiden alumiinituotteiden määräaikaisista kiintiöistä, joihin sovelletaan helpotettuja alkuperäsääntöjä. Jos tuotteiden valmistuksessa on sovellettu helpotettuja alkuperäsääntöjä, se on ilmoitettava alkuperävakuutuksessa lisätekstillä "Origin quotas – Product originating in accordance with Annex ORIG-2A”. 

Alkuperäselvitykset

Tuotteiden oikeutus etuuskohteluun todistetaan alkuperäselvityksellä, joka tuojan pitää esittää tuontimaassa tulli-ilmoittamisen yhteydessä. EU:n ja Britannian sopimuksen mukaan hyväksyttyjä alkuperäselvityksiä ovat viejän laatima alkuperävakuutus (statement on origin) tai tuojan tieto (importer’s knowledge).

Alkuperävakuutus

Viejän laatima alkuperävakuutus on määrämuotoinen, ja sen muoto on määritelty kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen liitteessä ORIG-4. Alkuperävakuutuksen voi sisällyttää laskuun tai johonkin muuhun asiakirjaan, jossa alkuperätuote kuvataan niin tarkasti, että tuotteet pystytään yksilöimään tullissa. Alkuperävakuutus voi koskea pelkästään yhtä lähetystä tai useita samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksiä.

Kaikki EU:n viejät voivat antaa alkuperävakuutuksen sellaisille lähetyksille, jotka sisältävät alkuperätuotteita enintään 6 000 euron arvosta. Jos lähetys ylittää tämän arvon, alkuperävakuutuksen voivat antaa ainoastaan REX-järjestelmään rekisteröityneet yritykset. Tällöin yrityksen täytyy ilmoittaa alkuperävakuutuksessa FIREX-tunnistenumeronsa, jonka se on saanut REX-järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä Tullilta. Jos suomalainen viejä on saanut FIREX-numeron rekisteröitymällä Tullissa EU:n alkuperätuotteiden viejäksi esimerkiksi Japaniin, Kanadaan tai GSP-järjestelmän edunsaajamaahan, samaa FIREX-numeroa käytetään myös alkuperävakuutuksissa, kun EU:n alkuperätuotteita viedään Britanniaan. Britannian viejät puolestaan ilmoittavat alkuperävakuutuksessa tunnistenumeron kohdalla EORI-numeronsa riippumatta lähetyksen arvosta.

Jos viejä toimittaa asiakkaalle säännöllisesti samoja tuotteita, alkuperävakuutus voidaan antaa useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille yhdessä asiakirjassa pitkän ajanjakson alkuperävakuutuksena. Alkuperävakuutus voidaan antaa enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, ja siinä on mainittava voimassaoloaika. Kun käytetään pitkän ajanjakson alkuperävakuutusta, alkuperätuotteen kuvauksen on oltava erityisen tarkka. Jos pitkän ajanjakson alkuperävakuutuksen kattamien kaikkien eri lähetysten yhteenlaskettu arvo on enintään 6 000 euroa, viejän ei tarvitse olla REX-rekisteröity voidakseen laatia pitkän ajanjakson alkuperävakuutuksen.
 
Alkuperävakuutuksen malli:
(Period: from…………… to …………(1) )

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………(3) preferential origin.

…………………………………………………………….......................................(4) 
(Place and date)
...…………………………………………………………………….............................. 
(Name of the exporter)

Kohtaan 2 EU:n viejät merkitsevät REX-tunnistenumeron ja Britannian viejät EORI-numeron. Kohtaan 3 merkitään tuotteiden alkuperäksi joko ”the United Kingdom” tai ”the Union”. Paikkaa ja päiväystä kohdassa 4 ei tarvitse täyttää, jos ne on jo ilmoitettu asiakirjassa, johon alkuperävakuutus tehdään. Jos alkuperävakuutus koskee useita samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksiä, pitää kohtaan 1 merkitä alkuperävakuutuksen voimassaoloaika, joka voi olla enintään 12 kuukautta. 

Huom.! Tulli kehottaa antamaan alkuperävakuutukset toistaiseksi kaupallisella asiakirjalla, jos mahdollista, koska ei ole vielä täysin selvää, millaisia asiakirjoja Britannia hyväksyy. Tilanne tarkentuu myöhemmin. 

Tuojan tieto

Tuoja voi vaatia alkuperätuotteille etuuskohtelua myös tuojan tiedon perusteella. Tällöin tuojan ei tarvitse esittää mitään määrämuotoista alkuperäselvitystekstiä eikä tuojan tarvitse olla rekisteröitynyt EU:n REX-järjestelmään. Etuuskohteluvaatimuksen täytyy kuitenkin perustua sellaisiin tuojan viejältä saamiin tietoihin ja asiakirjanäyttöön, joilla tuoja voi pyydettäessä osoittaa Tullille, että tuote täyttää alkuperäsääntöjen edellytykset. Tällaiset tiedot sisältävät usein liikesalaisuuksia, jotka viejä tai valmistaja voi antaa tuojan käyttöön vain salassapitosopimuksella tai jos tuoja kuuluu samaan yrityskonserniin.

Huom.! Kun alkuperäselvitys perustuu tuojan tietoon, on alkuperän todistaminen täysin tuojan vastuulla. Myös tuotteen alkuperäaseman mahdollinen jälkitarkastus kohdistuu ainoastaan tuojalla olevaan asiakirjanäyttöön. Viejän ei tarvitse osallistua jälkitarkastukseen, eikä Tulli voi tehdä hallinnollista yhteistyötä viejämaan viranomaisen kanssa tietojen tarkistamisessa. Siksi tuojan täytyy varmistaa jo ennen tavaroiden tuontia, että sillä on hallussaan viejältä saadut riittävät tiedot ja asiakirjanäyttö tuotteiden alkuperän todistamiseksi. Jos jälkitarkastuksessa ilmenee, että tuojalla ei ole riittäviä tietoja tuotteiden alkuperästä, tuoja ei voi enää vaihtaa vaatimuksen perusteeksi alkuperävakuutusta, vaikka tuoja saisi alkuperävakuutuksen viejältä. 

Etuuskohtelun asiakirjakoodit tulli-ilmoituksessa

Kun Britanniasta peräisin oleville alkuperätuotteille vaaditaan etuuskohtelua, täytyy tuonnin tulli-ilmoituksessa ilmoittaa etuuskohtelukoodi 300. Lisäksi täytyy ilmoittaa sen alkuperäselvitysmuodon asiakirjakoodi, jonka perusteella tuoja vaatii etuuskohtelua. Yksittäisen lähetyksen alkuperävakuutuksen asiakirjakoodi on U116 ja useaa lähetystä koskevan alkuperävakuutuksen asiakirjakoodi on U118. Asiakirjan tunnisteena on ilmoitettava sen asiakirjan numero ja päiväys, jolla alkuperävakuutus on annettu. Kun etuuskohteluvaatimus perustuu tuojan tietoon, asiakirjakoodi on U117.  Asiakirjan tunnisteena pitää ilmoittaa sellaisen kauppalaskun tai muun kaupallisen asiakirjan numero ja päiväys, josta tuotteet ovat selvästi tunnistettavissa.

Etuuskohtelun vaatiminen jälkikäteen

EU:n ja Britannian välisen sopimuksen mukaan alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta laatimispäivästä alkaen tai viejäosapuolen määrittämän pidemmän ajan, joka saa olla enintään 24 kuukautta. Tullietuuskohtelua on haettava ennen kuin alkuperävakuutuksen voimassaolo päättyy.

Sopimuksen mukaan etuuskohtelua voidaan pyytää myös jälkikäteen kolmen vuoden kuluessa tuontipäivästä. Yhtä lähetystä koskeva alkuperävakuutus voidaan siis laatia jälkikäteen kolmen vuoden kuluessa tuontipäivästä. Pitkän ajanjakson alkuperävakuutuksella voi kuitenkin pyytää tullietuuskohtelua jälkikäteen vain silloin, jos alkuperävakuutus on laadittu ennen lähetyksen tuontipäivää.

Myös tuojan tietoon perustuva etuuskohteluvaatimus pitää esittää kolmen vuoden kuluessa tuontipäivästä.

Kumulaatio alkuperän määrittelyssä

Sopimuksen alkuperäsääntöjen 4 artiklassa on säädetty kahdenvälisestä täyskumulaatiosta. Tämä tarkoittaa sitä, että lopputuotteen alkuperän määrittelyssä sopimusosapuoli voi ottaa huomioon EU:sta tai Britanniasta peräisin olevien alkuperäainesten lisäksi jalostustoimenpiteet, jotka on tehty ei-alkuperäaineksille toisen osapuolen alueella. Tällöin jälkimmäisen osapuolen alueella tuotteelle pitää lisäksi tehdä tuotantotoimia, jotka ylittävät alkuperäsääntöjen 7 artiklassa tarkoitetut riittämättömät toimenpiteet.

Jos EU:n viejä haluaa hyödyntää ei-alkuperäaineksille Britanniassa tehtyjä jalostustoimia, täytyy sen saada tavarantoimittajan ilmoitus, joka on määritelty sopimuksen alkuperäsääntöjen liitteessä ORIG-3. Tavarantoimittajan ilmoitus voidaan antaa yksittäiselle lähetykselle joko kauppalaskussa tai missä tahansa toisessa asiakirjassa, jossa tuotteet on kuvattu riittävällä tarkkuudella niiden tunnistamiseksi. Yksittäistä lähetystä koskevan tavarantoimittajan ilmoituksen malli on esitetty sopimuksen alkuperäsääntöjen liitteen ORIG-3 lisäyksessä 1. Tavarantoimittajan ilmoitus voidaan antaa myös pitkäaikaisilmoituksena silloin, jos tavarantoimittaja toimittaa viejälle säännöllisesti sellaisia tuotteita, joiden etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määrityksen kannalta oleelliset ominaisuudet pysyvät samoina. Pitkäaikaisilmoituksen muoto on määritelty sopimuksen alkuperäsääntöjen liitteen ORIG-3 lisäyksessä 2. 

Jos tavarantoimittaja laatii ilmoituksen, sen täytyy pyydettäessä toimittaa tullille kaikki sellaiset asiakirjat, jotka todistavat ilmoituksessa annetut tiedot oikeiksi.

Tavarantoimittajan ilmoitusten hankkiminen takautuvasti

Tavarantoimittajien ilmoitusten hankkimisessa on EU:n ja Britannian välisessä tavarakaupassa siirtymäaika, josta komissio on antanut 31.12.2020 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2254. Yritykset voivat ajalla 1.1.2021–31.12.2021 laatia alkuperäselvityksiä ilman, että niillä on hallussaan sopimuksen mukaisia tavarantoimittajan ilmoituksia. Viejän pitää kuitenkin myös siirtymäaikana hankkia tiedot, jotka tavarantoimittaja normaalisti antaa tavarantoimittajan ilmoituksilla, mutta ne voi hankkia muillakin tavoilla. Toisin sanoen siirtymäaikanakin viejällä täytyy alkuperäselvityksiä laatiessaan olla hallussaan täysin vastaavat tiedot, jotka se saisi tavarantoimittajan ilmoituksilla. Lisäksi viejän pitää jälkikäteen hankkia varsinaiset tavarantoimittajan ilmoitukset niin, että ne ovat viejän hallussa viimeistään 1.1.2022. Jos viejä ei saa hankittua takautuvasti tavarantoimittajan ilmoituksia, sen pitää ilmoittaa asiasta kohdemaan tuojalle.

Toleranssit ei-alkuperäaineksissa

Sopimuksen alkuperäsääntöjen 6 artiklassa säädetään toleranssista. Jos tuotteen valmistukseen ei saa käyttää tiettyä ei-alkuperäainesta, sallittu poikkeama tästä on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta. Toleranssin soveltamisesta tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän ryhmiin 50–63, on säädetty erikseen tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen alkuhuomautuksissa 7 ja 8. Lisäksi elintarvikkeissa, jotka kuuluvat ryhmään 2, 4–15 tai 17–24, ei-alkuperäainesten kokonaispaino voi olla enintään 15 % tuotteen painosta.

Keskimääräiset arvot ei-alkuperäainesten arvojen laskennassa

Kun yrityksen valmistaman tuotteen alkuperäsääntö edellyttää, että valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten kokonaisarvo määritellään prosentuaalisesti (VNM), laskennassa voidaan käyttää ainesten keskimääräisiä arvoja. Tästä on säädetty kauppasopimuksen tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen huomautuksen 4 kohdassa d. Laskennassa käytetään painotetun keskimääräisen arvon kaavaa tai muuta vaihto-omaisuuden arvostusmenetelmää, joka on osapuolen yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukainen.

Tuotteiden mukana toimitettavat tarvikkeet sekä pakkausmateriaalit

Sopimuksen alkuperäsääntöjen 11 artiklassa on säädetty siitä, miten tuotteiden normaalin toiminnan ylläpitoon tarkoitetut tarvikkeet, varaosat, työkalut sekä ohjeaineisto vaikuttavat tuotteiden alkuperän määrittämiseen. Tällaisten tarvikkeiden voidaan katsoa sisältyvän itse tuotteeseen ja olevan siten tuotteen kanssa samaa alkuperää, jos ne on luokiteltu ja toimitetaan yhdessä tuotteen kanssa eikä niitä ole laskutettu erikseen. Niiden on myös oltava selvästi tyypiltään, määrältään ja arvoltaan tuotteelle tavanomaisia. Tällaisten tarvikkeiden arvo huomioidaan ei-alkuperäainesten kokonaisarvon laskennassa, jos tuotekohtainen alkuperäsääntö perustuu ei-alkuperäainesten enimmäisarvoon.

Pakkausmateriaalien vaikutuksesta tuotteen alkuperän määrittämiseen on säädetty artikloissa 9 ja 10. Pelkästään kuljetukseen tarkoitettuja pakkausmateriaaleja ei oteta huomioon alkuperän määrittelyssä. Vähittäismyyntiin tarkoitetut tuotepakkaukset huomioidaan alkuperän määrittelyssä ainoastaan silloin, jos tuotekohtainen alkuperäsääntö perustuu ei-alkuperäainesten sallittuun enimmäisarvoon.

Kirjanpidollinen erottelu

Sopimuksen alkuperäsääntöjen 14 artiklassa on säädetty, että toimijat voivat samoissa tiloissa varastoida keskenään korvattavissa olevia alkuperä- ja ei-alkuperäaineksia ilman, että ne erotellaan fyysisesti toisistaan. Tällöin ne pitää kuitenkin sekä varastoinnissa että tuotantokäytössä erotella kirjanpidossa. Kirjanpidollinen erottelu on mahdollista myös eräille 14 artiklan 4 kohdassa erikseen mainituille tuotteille. Näiden ainesten ja tuotteiden on oltava samaa lajia ja samaa kauppalaatua, ja niillä on oltava samat tekniset ja fyysiset ominaisuudet. Aineksia ja tuotteita voidaan käyttää myös varastoinnin jälkeisessä tuotannossa.

Kirjanpidollinen erottelu voi olla mikä tahansa menetelmä, jolla varmistetaan, että alkuperäaseman saaneiden tuotteiden lukumäärä on kaikkina aikoina enintään sama, kuin jos ainekset olisivat olleet fyysisesti erillään. Menetelmän on kuitenkin noudatettava sellaisia varastonhallinnan kirjanpitoperiaatteita, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä sopimuksen osapuolen alueella.

Palautustavarat

Alkuperään perustuvaan etuuskohteluun eivät ole oikeutettuja sellaiset tavarat, jotka on toimitettu Britanniasta EU:hun tai EU:sta Britanniaan ennen 31.12.2020 päättynyttä siirtymäkautta ja jotka palautuvat samassa tilassa takaisin siirtymäajan jälkeen. Tällaiset tavarat voidaan kuitenkin palauttaa ilman tullimaksuja, jos ne täyttävät unionin tullikoodeksin 203 artiklassa säädetyt edellytykset tullittomuudelle. Tuojan täytyy pystyä osoittamaan, että Britanniasta EU:hun palautuva tuote on sama kuin aiemmin toimitettu tuote ja että palautetulle tuotteelle ei ole tehty Britanniassa muita kuin sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tavaran kunnon säilyttämiseksi. Palautustavaroita koskevia unionin tullikoodeksin säännöksiä voidaan soveltaa myös tavaroihin, jotka on viety Britanniaan väliaikaisen sopimuksen voimaantulon jälkeen, jos tavarat palautuvat EU:hun samassa tilassa kuin Britanniaan vietäessä. 

Alkuperätuotteiden muuttumattomuus

Sopimuksen alkuperäsääntöjen 16 artiklassa on säädetty alkuperätuotteiden muuttumattomuudesta. Alkuperätuotteita ei saa muuttaa tai muuntaa millään tavoin viennin jälkeen ennen kuin ne luovutetaan kulutukseen tuojamaan alueella. Tuotteille voidaan kuitenkin tehdä välttämättömät kunnossapitotoimenpiteet tai sellaisia toimenpiteitä, jotka tuojamaassa vaaditaan tuotestandardien täyttämiseksi. Tuotetta voidaan varastoida tai esitellä kolmannessa maassa, jos tuote pysyy siellä tullivalvonnassa. Lähetys voidaan myös jakaa kolmannessa maassa, jos sen jakaa viejä tai se jaetaan viejän vastuulla tullivalvonnassa. Tuojamaan tulliviranomainen voi pyytää tuojaa esittämään asiakirjoihin tai tavaroihin perustuvaa näyttöä vaatimusten noudattamisesta.

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen tarkastelu

EU:n ja Britannian kauppasopimuksessa ei rajoiteta tullinpalautuksia. Sopimuksen 17 artiklassa on kuitenkin määritelty, että tulliyhteistyötä ja alkuperäsääntöjä käsittelevä erityiskauppakomitea tarkastelee asiaa myöhemmin uudelleen. Tarkastelu tehdään aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta, ja se perustuu tullinpalautuksia ja sisäisiä jalostusmenettelyjä koskeviin tietoihin ja tilastoihin. Tarkastelun tulosten perusteella erityiskauppakomitea voi antaa suosituksia tullinpalautuksia ja niistä vapauttamista koskevien rajoitusten käyttöönottamiseksi.

Alkuperäasiakirjojen ja tietojen säilyttäminen

Sopimuksen 22 artiklan mukaan viejän ja tuojan pitää säilyttää alkuperätuotteiden todistusasiakirjat tietyn ajan. Tuojan on säilytettävä etuuskohteluvaatimuksensa perusteena ollut alkuperävakuutus tai tuojan tiedon perusteena olevat tiedot ja asiakirjanäyttö kolmen vuoden ajan tuotteen tuontipäivästä. Viejän on säilytettävä neljän vuoden ajan laatimansa alkuperävakuutuksen jäljennös ja tiedot, joilla se voi osoittaa, että tuotteet täyttävät alkuperävaatimukset. Tiedot voidaan säilyttää sähköisessä muodossa.

Alkuperän tarkastaminen ja viranomaisyhteistyö

Tuotteiden alkuperän todentamiseksi tuojamaan viranomaiset voivat tehdä tarkastuksia. Tarkastuksia voidaan tehdä myös yhteistyössä viejämaan viranomaisen kanssa.  Näistä on määräyksiä sopimuksen 24 ja 25 artiklassa. Tarkastuksia suoritetaan riskinarvioinnin perusteella, ja siinä voidaan käyttää myös sattumanvaraista valintaa. Tarkastus voidaan tehdä tuonnin yhteydessä tai jälkitarkastuksena kahden vuoden kuluessa tuonnista tai siitä päivästä, jolloin etuuskohteluvaatimus tehtiin. 

Tarkastuksen suoritus- ja menettelytapa riippuvat siitä, onko alkuperäselvitys annettu alkuperävakuutuksella vai tuojan tietona. Alkuperävakuutukseen perustuvan etuuskohtelun oikeutus voidaan tarkastaa viejämaan viranomaisen kanssa yhteistyössä. Jos etuuskohtelu perustuu tuojan tietoon, voidaan tarkastaa vain sellaiset tiedot tuontituotteen alkuperästä, jotka tuojalla jo on.

Siirtymämääräykset

Sopimuksen 30 artiklassa on säädetty sopimuksen siirtymäsäännöstä. Tullietuuskohtelun voi saada tavara, joka on ollut sopimuksen voimaantulopäivänä joko passituksessa viejämaan alueelta tuojamaan alueelle tai tuojamaan alueella tullivalvonnassa ja josta ei ole maksettu tuontitulleja ja -veroja. Tällaisia tavaroita ovat esimerkiksi tullaamattomat tavarat, jotka ovat tullivarastossa joko EU:n tai Britannian alueella. Näistä tavaroista on esitettävä tullietuuskohteluvaatimus tuojamaan viranomaiselle 12 kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä.

Lisätietoja
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus (alkuperäsäännöt s. 41–55)
Rekisteröity viejä (REX)
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Brexit Etuuskohtelutiedotteet