Rekisteröity viejä (REX)

Jotta EU:n alkuperätuotteille saa tullietuuden Kanadassa, Japanissa, Britanniassa tai Vietnamissa, viejän pitää rekisteröityä Tullissa EU:n REX-tietokantaan, jos lähetettävien tuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa.

Jos unioniin sijoittautunut yritys tuo GSP-maasta tullaamattomia alkuperätuotteita ja vie ne edelleen tullattavaksi muualle EU:hun tai Norjaan tai Sveitsiin, yrityksen pitää rekisteröityä REX-järjestelmään, jos lähetyksen alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa. Rekisteröinti koskee myös niitä viejiä, jotka vievät EU:n alkuperätuotteita GSP-maihin jalostettavaksi.

Suomalaisen viejän rekisteröintinumero koostuu yritystunnuksesta ja FIREX-etuliitteestä (FIREX12345678).

Huomioi nämä

EU:n ja Britannian välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsäännöt (asiakastiedote 22.4.2021)

Alkuperävakuutus on laadittava laskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuote on kuvattu riittävän tarkasti sen yksilöimiseksi.

EU:n ohjeistus


Tullietuussopimukset ja -järjestelyt, joiden perusteella rekisteröity viejä (REX) voi antaa etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäilmoituksia tai -vakuutuksia alkuperätuotteille viennissä

Tilanne 15.1.2021

Viennin kohdemaa – mahdolliset rajoitukset

Alkuperäilmoitus (kauppalaskuilmoitus) ja Alkuperävakuutus (kauppalaskuilmoitus)

Britannia
Japani
Vietnamin sosialistinen tasavalta
GSP-maat
MMA-maat

Alkuperäilmoitus (kauppalaskuilmoitus)

Kanada
ESA-valtiot (Madagaskar, Mauritius, Seychellit, Zimbabwe, Komorit)
Ghana
Norsunluurannikko (EPA)


Rekisteröidyn viejän alkuperäilmoitus Kanadaan (CETA-sopimus) 

Jotta viejä voi laatia Kanadan lähetyksilleen alkuperäilmoituksia ilman arvorajaa, sen pitää rekisteröityä Tullissa EU:n REX-tietokantaan. Rekisteröimätön viejä voi puolestaan laatia alkuperäilmoituksia enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältäville lähetyksille. Alkuperäilmoitus sisällytetään laskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän tarkasti. Alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona viejä on sen laatinut. Tänä aikana tuoja voi hakea tullietuuskohtelua viennin kohdemaan tulliviranomaiselta.

Alkuperäilmoituksen tekstimalli:   

(Period: from___________ to __________(1)

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(2) declares

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(3) preferential origin.

…………………………………………………………….............................................(4)

(Place and date)

...……………………………………………………………………..............................(5)

(Signature and printed name of the exporter)

Katso alkuperäilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet Euroopan unionin virallisesta lehdestä L 11, 14.1.2017 sivulta 485.

Alkuperäilmoituksen kohtaan 3 merkitään alkuperäksi ”Canada/EU”, pelkkä ”Canada” tai ”EU” tuotteen etuuskohtelualkuperästä riippuen. Alkuperäilmoituksen laatiminen edellyttää, että tuote täyttää EU:n ja Kanadan välisen sopimuksen alkuperäsäännöissä vaaditut asiat. Rekisteröidyn viejän ei tarvitse allekirjoittaa alkuperäilmoitusta. Jos rekisteröimätön viejä ei ole tunnistettavissa siinä kaupallisessa asiakirjassa, johon alkuperäilmoitus laaditaan, viejän on täytettävä myös alkuperäilmoituksen kohta 5 eli allekirjoitus ja viejän nimen selvennys painokirjaimin.

Huom! Kanadan vientiyritysten ei tarvitse rekisteröityä REX-tietokantaan  

Kanadasta alkuperätuotteita EU:hun vievien yritysten on sisällytettävä alkuperäilmoitukseen yritysnumeronsa (business number) aina, kun ne vievät CETA-sopimuksen puitteissa unioniin alkuperätuotteita kaupallisessa tarkoituksessa. Lähetyksen arvo ei vaikuta asiaan. Viejien ei tarvitse rekisteröityä Kanadassa CETA-sopimuksen soveltamiseksi.


Rekisteröidyn viejän alkuperävakuutus Japaniin (EUJEPA-sopimus)

EU:n viejien on rekisteröidyttävä EU:n REX-tietokantaan saadakseen yrityskohtaisen rekisteröidyn viejän numeron, joka lisätään Japaniin laadittavaan alkuperävakuutukseen. Jos viejä on jo rekisteröitynyt Tullissa esimerkiksi EU:n alkuperätuotteiden viejäksi Kanadaan tai GSP-järjestelmän edunsaajamaahan, niin samaa FIREX-numeroa käytetään myös Japaniin vietävien EU:n alkuperätuotteiden alkuperävakuutuksissa.

Jos alkuperätuotteiden arvo vientilähetyksessä on enintään 6 000 euroa, EU:n viejän ei tarvitse olla rekisteröitynyt voidakseen laatia alkuperävakuutuksia. 

Alkuperävakuutus

Alkuperävakuutus on laadittava laskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuote on kuvattu riittävän tarkasti sen yksilöimiseksi. Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä lähtien, jona se on laadittu.

Japanilaisten viejien on sisällytettävä alkuperävakuutukseen oma Japanissa saamansa yritystunnus ilman erillistä rekisteröitymistä.

Yksi alkuperävakuutus voi kattaa myös useita saman alkuperätuotteen toimituksia vakuutuksessa ilmoitetun ajanjakson kuluessa. Jotta tuote saa tullietuuskohtelun, sitä saa tuoda vain ilmoitetun ajanjakson aikana. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Jokaiselle saman alkuperätuotteen eri lähetykselle ei siis tarvitse laatia omaa erillistä alkuperävakuutusta. Alkuperätuotteen kuvauksen on oltava erityisen tarkka tällaisessa tilanteessa, jossa yhteen kaupalliseen asiakirjaan sisällytetty pitkäaikainen alkuperävakuutus kattaa useita saman alkuperätuotteen lähetyksiä. Jos EU-viejä haluaa käyttää tätä menettelyä, sen täytyy olla rekisteröitynyt viejä yksittäisen alkuperätuotteiden lähetyksen arvosta riippumatta.  Pitkäaikaisella alkuperävakuutuksella ei komission ohjeen mukaan voi pyytää tullietuuskohtelua takautuvasti. Jos käytetään pitkäaikaista alkuperävakuutusta, tuontitulli-ilmoituksessa on ilmoitettava uusi asiakirjakoodi.

Komission tulkinnan mukaan alkuperävakuutus voidaan laatia myös erilliselle paperille, eikä välttämättä lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan. Tällöin kuitenkin edellytetään, että alkuperävakuutus on laadittu yrityksen tiedot sisältävään asiakirjapohjaan (letterhead). Lisäksi kauppalaskussa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa on viitattava tähän toiseen asiakirjaan. Tällöin tämän toisen asiakirjan voidaan katsoa olevan osa kauppalaskua tai muuta kaupallista asiakirjaa.

Pakolliset erityismaininnat alkuperävakuutuksiin

Muista vapaakauppasopimuksista poiketen Japani-sopimuksessa edellytetään, että alkuperävakuutuksessa ilmoitetaan tunnuksilla A–E, millä perusteella tuotteesta on tullut sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen alkuperätuote (kokonaan tuotettu, osapuolen alkuperäaineksista valmistettu, valmistuksessa käytetty [myös] ei-alkuperäaineksia, alkuperäkumulaation soveltaminen ja sallitun poikkeaman [toleranssi] hyödyntäminen). Jos tuotteen valmistukseen on käytetty ei-alkuperäaineksia, on lisäksi mainittava, minkälaista nimikekohtaista alkuperäsääntöä tuotteen alkuperäaseman määrittämiseksi on sovellettu (tunnukset 1–3).

Alkuperävakuutuksen englanninkielinen toisinto

(sopimuksen liite 3-d) ja sen täyttöohje sopimuksessa:

(Period: from…………… to …………(1) )
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………preferential origin (3).

(Käytetyt alkuperäperusteet eli alkuperäkriteerit(4))
…………………………………………………………….............................................
(Paikka ja päiväys(5))
...……………………………………………………………………..............................
(Viejän nimi painokirjaimin)
...……………………………………………………………………..............................

(1) Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille 3.17 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti, mainitse se ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotetta saa tuoda vain tämän ajanjakson aikana. Jos ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
(2) Mainitse se viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Euroopan unionin viejällä tämä on Euroopan unionin lakien ja asetusten mukaisesti osoitettu tunnus. Japanilaisella viejällä tämä on Japanin yritystunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
(3) Ilmoita tuotteen alkuperä; the European Union tai Japan (Euroopan unioni tai Japani)
(4) Ilmoita tapauksen mukaan yksi tai useampi seuraavista koodeista:

”A”   3.2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta (kokonaan tuotetut tai valmistetut tuotteet)
”B” 3.2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta (yksinomaan kyseisen osapuolen alkuperäaineksista valmistetut tuotteet)
”C” 3.2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta (valmistuksessa käytetty ei-alkuperäaineksia), ja seuraavat lisätiedot siitä, minkä tyyppistä tuotekohtaista sääntöä tuotteeseen tosiasiallisesti sovelletaan:

”1” tariffiluokituksen muuttumista koskevasta säännöstä;
”2” ei-alkuperäainesten enimmäisarvoa tai alueellista vähimmäisarvoa koskevasta säännöstä;
”3” erityistä tuotantoprosessia koskevasta säännöstä; tai
”4” jos sovelletaan lisäyksessä 3-B-1 olevan 3 jakson määräyksiä;
”D” 3.5 artiklassa tarkoitetusta kumulaatiosta; tai

”E” 3.6 artiklassa tarkoitetuista toleransseista. 

(5) Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan. Jos esim. alkuperävakuutuksen laatimispäivä poikkeaa asiakirjan päivämäärästä, on alkuperävakuutuksen yhteyteen lisättävä päiväys.

Esimerkki alkuperävakuutuksesta

Suomalainen REX-rekisteröitynyt viejäyritys vie Japaniin EU:n etuuskohtelualkuperää olevia metallin takomakoneita (nimike 8462). Alkuperävakuutus koskee vain tätä yhtä vientilähetystä. Tuotteen valmistuksessa on käytetty (myös) ei-alkuperää olevia aineksia (”C”), mutta ei nimikkeeseen 8466 kuuluvia. Viejäyritys on soveltanut tuotteen alkuperän määrittämisessä ns. nimikkeenmuutossääntöä (”1”). Alkuperävakuutuksen on laatinut viejäyritys Oy Suomivienti Ab.

(Period: from…………… to …………)
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No
 FIREX12345678) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of the European Union preferential origin.
Origin criteria used: C 1
Rauma 15.5.2019 (lisätään, jos poikkeaa asiakirjassa olevasta tiedosta)
Oy Suomivienti Ab (viejän nimi painokirjaimin)

 


Rekisteröidyn viejän alkuperävakuutus EU:n GSP-järjestelmässä

Unioniin sijoittautuneen jälleenlähettäjän pitää rekisteröityä EU:n REX-järjestelmään siinä tilanteessa, jos GSP-maasta alkuperäselvityksin tuotua tullaamatonta alkuperätavaraa viedään tullattavaksi muualle EU:ssa tai Norjaan tai Sveitsiin*) ja jos alkuperäisen lähetyksen alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa (vaikka lähetys jaettaisiin pienempiin osalähetyksiin). Rekisteröidyt tavaroiden jälleenlähettäjät voivat antaa korvaavia alkuperävakuutuksia siitä päivästä alkaen, jona niiden rekisteröinti tulee voimaan. Tätä sovelletaan riippumatta siitä, onko tavaroiden mukana edunsaajamaassa annettu A-alkuperätodistus, viejän laatima kauppalaskuilmoitus tai alkuperävakuutus.

Rekisteröinti koskee myös niitä viejiä, jotka vievät EU:n alkuperätuotteita GSP-maihin jalostettavaksi. GSP-maihin vievät yritykset voivat laatia kauppalaskuilmoituksia vain enintään 6 000 euron arvoisille alkuperätuotteiden lähetyksille, koska GSP-maissa ei ole käytössä valtuutetun viejän asemaa.

*) EU:n, Sveitsin ja Norjan välillä käytetään toistaiseksi edelleen korvaavia Form A -alkuperätodistuksia, vaikka viejä olisi rekisteröitynyt laatimaan alkuperävakuutuksia. Kun muutettu sopimus tulee voimaan, tullaamattomien GSP-maan alkuperätuotteiden jälleenviennissä EU:n, Norjan ja Sveitsin välillä siirrytään käyttämään korvaavia alkuperävakuutuksia

Unionin viejien, riippumatta siitä ovatko ne rekisteröityjä tai eivät, on annettava lähetetyistä alkuperätuotteista alkuperävakuutus, jos alkuperätuotteiden arvo alkuperäisessä  lähetyksessä on enintään 6 000 euroa. Kun alkuperävakuutus korvaa edeltävän vakuutuksen, tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava rekisteröidyn viejän numero vain, jos alkuperäiseen lähetykseen sisältyneiden alkuperätuotteiden arvo on yli 6 000 euroa.

Korvaava alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä alkaen, jona alkuperäinen alkuperävakuutus on laadittu. Korvaavista alkuperävakuutuksista on säädetty yksityiskohtaisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 101 artiklassa ja liitteissä 22–07 (alkuperävakuutus ja sen täyttöohjeet) sekä liitteessä 22–20 (rekisteröidyt sekä rekisteröimättömät jälleenlähettäjät, merkinnät alkuperäiseen ja korvaavaan alkuperävakuutukseen), EUVL L  343/29.12.2015.

Rekisteröimättömät jälleenlähettäjät voivat kuitenkin laatia korvaavia alkuperävakuutuksia yli 6 000 euron arvoiselle lähetykselle, jos ne liittävät mukaan jäljennöksen GSP-edunsaajamaassa laaditusta alkuperäisestä alkuperävakuutuksesta. Lisäksi jälleenlähettäjän on ilmoitettava nimensä ja täydellinen osoitteensa sekä merkittävä tekstiin ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]”

Alkuperävakuutuksen tekstimalli

Alkuperävakuutus on laadittava englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi, ja siinä on ilmoitettava tuotteiden etuuskohteluun oikeuttava alkuperä. Lisäksi vakuutuksessa on ilmoitettava, onko tuote kokonaan tuotettu tietyssä maassa vai riittävästi valmistettu alkuperäaseman saavuttamiseksi.

Kokonaan tietyssä maassa tuotetuista tuotteista merkitään vakuutukseen kirjain ”P”. Riittävästi valmistetuista tai käsitellyistä tuotteista merkitään kirjain ”W” ja sen jälkeen harmonoidun järjestelmän nimike (esim. ”W” 9618). Jos tuotteen valmistuksessa on käytetty EU:n alkuperätuotetta GSP-maan alkuperäaseman saavuttamiseksi, merkintä korvataan sopivalla kumulaatiomaininnalla, esim. ”EU cumulation”.

Alkuperävakuutus laaditaan lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, jossa on ilmoitettu viejän ja vastaanottajan nimi ja täydellinen osoite sekä tuotteiden kuvaus ja alkuperävakuutuksen antamispäivä.

Alkuperävakuutuksen numeroitujen kohtien täyttöohjeet:

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447, liite  22–07, (EUVL L 343/2015, sivu 821)

Englanninkielinen toisinto
The exporter … (Number of Registered Exporter ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. .. preferential origin ( 5 ) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … ( 6 ).

French version
L’exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … ( 5 ) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … ( 6 )

( 1 ) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (Katso tämän virallisen lehden sivu 558.) 101 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, korvaavassa vakuutuksessa on oltava maininta ”Replacement statement” tai ”Attestation de remplacement” taikka ”Comunicación de sustitución”. Siinä on myös mainittava alkuperäisen vakuutuksen antamispäivä ja kaikki muut tarpeelliset tiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 82 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

( 2 ) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 101 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti, tällaisen vakuutuksen laativan tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava nimensä ja täydellinen osoitteensa sekä rekisteröidyn viejän numeronsa.

( 3 ) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 101 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, tällaisen vakuutuksen laativan tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava nimensä ja täydellinen osoitteensa sekä merkittävä maininta (ranskankielinen toisinto) ”agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]” tai (englanninkielinen toisinto) ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]” taikka (espanjankielinen toisinto) ”actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]”.

( 4 ) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 101 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tavaroiden jälleenlähettäjän on ilmoitettava rekisteröidyn viejän numero vain, jos alkuperäiseen lähetykseen sisältyneiden alkuperätuotteiden arvo on yli 6 000 euroa.

( 5 ) Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun alkuperävakuutus liittyy unionin alkuperätuotteisiin, viejän on merkittävä alkuperä tunnuksella ”EU”. Kun alkuperävakuutus liittyy kokonaan tai osittain täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 112 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan tai Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on merkittävä alkuperä tunnuksella ”CM”.  

( 6 ) Kokonaan tuotetut tuotteet: merkitään kirjain ”P”. Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet: merkitään kirjan ”W” ja sen jälkeen harmonoidun järjestelmän nimike (esim. ”W” 9618). Soveltuvin osin edellä oleva maininta on korvattava jollakin seuraavista maininnoista: a) kahdenvälinen kumulaatio: ”EU cumulation”, ”Cumul UE” tai ”Acumulación UE”; b) kumulaatio Norjan, Sveitsin tai Turkin kanssa: ”Norway cumulation”, ”Switzerland cumulation”, ”Turkey cumulation”, ”Cumul Norvège”, ”Cumul Suisse”, ”Cumul Turquie”, ”Acumulación Noruega”, ”Acumulación Suiza” tai ”Acumulación Turquía”; c) alueellinen kumulaatio: ”regional cumulation”, ”cumul regional” tai ”Acumulación regional”; d) laajennettu kumulaatio: ”extended cumulation with country x’”, ”cumul étendu avec le pays x tai ” Acumulación ampliada con el país x’.

GSP-järjestelmän korvaava alkuperävakuutus komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 , Liite 22-20, EUVL L 343/2015, sivu 844:

Korvaavien alkuperävakuutusten laatimista koskevat vaatimukset

1. Jos alkuperävakuutus korvataan, jälleenlähettäjän on merkittävä alkuperäiseen alkuperävakuutukseen seuraavat tiedot:

a) korvaavan alkuperävakuutuksen tai korvaavien alkuperävakuutuksien tiedo

b) jälleenlähettäjän nimi ja osoite;

c) vastaanottaja tai vastaanottajat unionissa tai tapauksen mukaan Norjassa tai Sveitsissä.

2. Alkuperäiseen alkuperävakuutukseen on merkittävä”Replaced”, ”Remplacée” tai ”Sustituida”.

3. Jälleenlähettäjän on ilmoitettava seuraavat tiedot korvaavassa alkuperävakuutuksessa:

a) alun perin annetun alkuperävakuutuksen kaikki jälleenvietäviä tavaroita koskevat tiedot

b) päivämäärä, jona alun perin annettu alkuperävakuutus laadittiin

c) liitteen 22–07 mukaisen alkuperäisen alkuperävakuutuksen tiedot, myös tieto sovellettavasta kumulaatiosta

d) jälleenlähettäjän nimi ja osoite sekä jälleenlähettäjän rekisteröidyn viejän numero

e) vastaanottajan tai vastaanottajien nimi ja osoite unionissa tai tapauksen mukaan Norjassa tai Sveitsissä

f) korvaamispäivämäärä ja -paikka.

4. Korvaavassa alkuperävakuutuksessa on oltava maininta ”Replacement statement”, ”Attestation de remplacement” tai ”Comunicación de sustitución”.