Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om införande av elektronisk deklarering vid tullagerförfarande

Utgivningsdatum 15.3.2019 9.23
Pressmeddelande

2/2019

Datum
14.3.2019

Författningsgrund
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artiklarna 6.1, 6.2, 158, 162 och 182
Delegerad förordning (EU) nr 2016/341 om komplettering av tullkodexen vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser och om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 2015/2446, artikel 14
Tullagen (304/2016), 52 §
Tullens föreskrift 7/2016 om deklarationer som ska inges elektroniskt

Giltighetstid
Fr.o.m. 18.3.2019 tills vidare

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Innehavare av tullagertillstånd
Tullkontor

Tullens föreskrift om införande av elektronisk deklarering vid tullagerförfarande

Elektronisk deklarering är obligatorisk vid tullagring fr.o.m. den 1 juni 2019.

Deklarationer kan inges genom Tullens webbtjänster fr.o.m. den 18 mars 2019 eller i form av elektroniska meddelanden fr.o.m. den 2 maj 2019.

Anvisningar om elektroniskt deklarationsförfarande vid tullagring finns på tulli.fi.

 
1. Deklarationer

 Varor anmälas till tullagerförfarandet med en standardtulldeklaration eller genom en registrering i deklarantens bokföring.
 

2. Anmälan om avslutande

Innehavare av tullagertillstånd ska lämna en anmälan om avslutande till Tullen för de varor som hänförts till tullagerförfarandet. Anmälan ska lämnas in senast inom 30 dagar efter att tullagerförfarandet avslutats för alla varor som hänförts till tullagerförfarandet med en och samma deklaration.
 

3. Förfarande vid driftstörningar i informationssystem

Om det inte är möjligt att lämna in en deklaration elektroniskt på grund av en driftstörning i informationssystemet, ska den som vill lämna in deklarationen be Tullen om tillstånd att använda reservförfarandet. Efter att ha fått tillståndet ska inlämnaren av deklarationen lämna in de deklarationer som förutsätts av tullagstiftningen och denna föreskrift på ett med Tullen överenskommet sätt.


4. Föreskriftens ikraftträdande och tillämpning

Denna föreskrift träder i kraft den 18 mars 2019 och gäller tills vidare.

Närmare anvisningar gällande tillämpningen av föreskriften och det elektroniska deklarationsförfarandet finns på tulli.fi. På webbplatsen finns också en länk till den elektroniska deklareringen.

 

I generaldirektörens frånvaro
Överdirektör Jarkko Saksa

Chefsjurist
Antti Hästbacka

Föreskrift