Hoppa till innehåll

Nya summariska införseldeklarationer tas i bruk i sjö-, väg- och järnvägstrafik 1.3.2024

Utgivningsdatum 16.2.2023 11.00 | Publicerad på svenska 21.2.2023 kl. 8.33
Pressmeddelande

Summariska införseldeklarationerna förnyas i EU under åren 2021–2024. Deklarationerna för posttrafik har redan tagits i bruk år 2021 och deklarationerna för flygtrafik kommer att tas i bruk fr.o.m. 1.3.2023. De nya deklarationerna för övriga transportsätt, dvs. sjö-, väg- och järnvägstrafik, tas i bruk 1.3.2024. De nya deklarationerna kan inges antingen i EU:s e-tjänst eller genom meddelandedeklarering.

Hur ändras de summariska införseldeklarationerna?

Om ett sjöfartsbolag i fortsättningen inte har alla de uppgifter som krävs i den summariska införseldeklarationen, kan t.ex. varans avsändare, speditionsfirman eller importören inge den summariska införseldeklarationen med uppgifterna om leveransparti på undernivå (”house”). I deklarationen ska anges de behövliga säkerhetsuppgifterna och numret på transportfirmans huvudfraktsedel. Transportfirman ska å sin sida inge sin egen summariska införseldeklaration med uppgifterna om leveranspartiet (”master”).

I den nya summariska införseldeklarationen är det obligatoriskt att ange t.ex. följande säkerhetsuppgifter:

  • uppgifter om mottagaren
  • uppgifter om avsändaren
  • varubeskrivning
  • varukod med minst sex siffrors noggrannhet.

Meddelandedeklarationerna ska testas i kommissionens e-tjänst och med Tullen

Meddelandedeklaranterna ska testa den summariska införseldeklarationen och därtill hörande ankomstanmälan i EU-kommissionens testningstjänst. Om en meddelandedeklarant använder en IT-tjänsteleverantör vid den tekniska avsändningen av meddelanden, ska tjänsteleverantören testa meddelandetrafiken.

Utöver den summariska införseldeklarationen och ankomstanmälan ska man för varor som lossas i Finland i sjö- och järnvägstrafik också inge en anmälan av varors ankomst till Finska tullen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Denna anmälan i meddelandeform testas med Finska tullen.

Övergångstider fastställs senare

Företag kan ansöka om en övergångstid för ibruktagande av de nya deklarationerna och anmälningarna. De slutliga övergångstiderna slås fast när kommissionen publicerar sin uppdatering för år 2023 av EU:s fleråriga strategiska plan (MASP) och när tidtabellerna har fastställts i lagstiftningen.

Övergångstiderna varierar beroende på transportsätt. För närvarande är planen den att sjöfartsbolagens övergångstid kan räcka högst fram till slutet av år 2024 och att övergångstiden vid väg- och järnvägstrafik ska sträcka sig högst fram till 1.4.2025.

Läs mer om kommissionens plan för övergångstiderna, ”ICS2 Transition from R2 to R3”, på EU:s Circabc-webbsida i den offentliga gruppen ”ICS2 Release 3: maritime, road, rail and postal and express goods transported via those modes”.

Mera information
Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering