Hoppa till innehåll

Avvikande handlingsmodell i flygtrafik 1.7–2.10.2023, om uppgifter  på House-nivå inte lämnats för varor som anländer direkt från ett land utanför EU

Utgivningsdatum 30.6.2023 15.30
Pressmeddelande

Deklaranter på House-nivå, dvs. aktörer som bara lämnar uppgifter om transportdokument på undernivå (House), har en övergångstid 1.7–2.10.2023, under vilken de ännu inte behöver inge deklarationer med säkerhetsuppgifter till kommissionens ICS2-system.

Under övergångstiden kan sändningar anlända till Finland utan att uppgifter om transportdokument på undernivå (House) har lämnats till kommissionens ICS2-system. Transportfirman ska lämna de uppgifter på House-nivå som saknas med en deklaration för tillfällig lagring till Tullen.

Gör så här:

  • Lämna en ankomstanmälan till kommissionens ICS2-system och anmäl sändningarnas ankomst med koden för ytterligare uppgifter ”FIWHL – Anmälan av varors ankomst utan uppgifter om transportdokumentet på undernivå”.
  • Inge en deklaration för tillfällig lagring (FI337, FI335) där du anger uppgifterna om leveransparti på undernivå (House). Ange som kod för ytterligare uppgifter ”FIPRD – MRN för föregående summariska införseldeklaration” och som dess beskrivning MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen. Om du inger en deklaration för tillfällig lagring (FI337) inge också en anmälan av varors ankomst (FI332).
  • Förmedla uppgifterna om MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring, varupostnumret och numret på transportdokumentet på undernivå till aktören som kommer att inge påföljande tulldeklaration. Dessa uppgifter anges i tulldeklarationen som uppgifter om tidigare dokument.

Beakta att du då inte kan hänföra sändningar till påföljande tullförfarande genom att som tidigare dokument använda MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen (ENS).

Mera information:

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering