Deklarationer och anmälningar vid införsel i flygtrafik (ICS2)

För varor som importeras till EU:s tullområde med flyg direkt från ett land utanför EU ska en summarisk införseldeklaration (ENS) och en ankomstanmälan (AN) inges med meddelanden till kommissionens ICS2–system eller i kommissionens ICS2-tjänst (STI-STP). Därtill ska en anmälan av varors ankomst (FI332) lämnas in. Införseldeklarationen ska inges för alla varor som finns i transportmedlet.

Införseldeklarationer och -anmälningar lämnas inte för varor som transporteras genom luftrummet i unionens tullområde utan att göra uppehåll på unionens område.

Med en summarisk införseldeklaration inlämnas säkerhetsuppgifterna, som ska inlämnas på förhand vid alla transportsätt i hela EU. Deklarationens uppgifter används för elektronisk riskanalys gällande säkerhet och skydd.

Beakta att man inte behöver inge en summarisk införseldeklaration för alla varor.

Transportfirman ansvarar för inlämnandet av den summariska införseldeklarationen. Transportfirman kan, om den så önskar, också låta ett ombud inlämna deklarationen.

En summarisk införseldeklaration som inlämnats till kommissionens ICS2-system fungerar i Finland samtidigt som deklaration för tillfällig lagring, när varornas ankomst har anmälts till tullen.

Deklarera så här i flygtrafik:

 1. Summarisk införseldeklaration (ENS)

  • Flygbolaget ansvarar för att den summariska införseldeklarationen lämnas in innan varorna lastas på flygplatsen.
  • Den summariska införseldeklarationen ska inges för alla varor som anländer med flygplanet från ett land utanför EU. Den summariska införseldeklarationen inges genom meddelandedeklarering till kommissionens ICS2-system eller i kommissionens ICS2-tjänst (STI-STP) innan det flygplan som ska komma till EU får lastas.
  • Olika aktörer kan inge summariska införseldeklarationer med uppgifter på olika nivåer som förenas i kommissionens ICS2-system. 
 2. Ankomstanmälan (AN)  

  • Också ankomstanmälan lämnas in genom meddelandedeklarering till kommissionens ICS2-system eller i kommissionens ICS2-tjänst (STI-STP), när varorna anländer till den första flygplatsen i EU. 
 3. Anmälan av varors ankomst (FI332)

  • Utöver den summariska införseldeklarationen och ankomstanmälan ska man för varor som lossas i Finland också inge en anmälan av varors ankomst till finska tullen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. I anmälan av varors ankomst anges koden för det lager där varorna lossas eller med koder för ytterligare uppgifter vad som görs med varorna därnäst. 

Beakta följande

Deklaranter på House-nivå, dvs. aktörer som bara lämnar uppgifter om transportdokument på undernivå (House), har en övergångstid 1.7–2.10.2023. Under övergångstiden behöver de ännu inte inge deklarationer med säkerhetsuppgifter till kommissionens ICS2-system och sändningarna kan anlända till Finland utan att uppgifter om transportdokument på undernivå (House) lämnats in.

Under övergångstiden inges deklarationerna och anmälningarna på följande sätt:

 • Transportfirma: Lämna en ankomstanmälan till kommissionens ICS2-system och anmäl sändningarnas ankomst med koden för ytterligare uppgifter ”FIWHL – Anmälan av varors ankomst utan uppgifter om transportdokumentet på undernivå”. Beakta att sändningar inte kan hänföras till påföljande tullförfarande genom att som tidigare dokument använda MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen (ENS).
 • Transportfirma: Inge en deklaration för tillfällig lagring (FI337, FI335) där du anger uppgifterna om leveransparti på undernivå (House). Ange som kod för ytterligare uppgifter ”FIPRD – MRN för föregående summariska införseldeklaration” och som dess beskrivning MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen. Om du inger en deklaration för tillfällig lagring (FI337) inge också en anmälan av varors ankomst (FI332).
 • Den som inger påföljande tulldeklaration: Ange i tulldeklarationen som tidigare dokument MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring, varupostnumret och numret på transportdokumentet på undernivå.

Vid flygfrakt är det mycket vanligt att en sändning anländer med flera flyg på olika dagar.

Anmäl delsändningarna på följande sätt:

1. Summarisk införseldeklaration (ENS) för delsändning

Om en sändning som anmälts med en summarisk införseldeklaration inte anländer i sin helhet med ett flyg, inge en ny summarisk införseldeklaration till kommissionens ICS2-system för de delsändningar som kommer med senare flyg. Välj i deklarationen indikatorn för delsändning (”split consignment”). Den nya deklarationen får ett nytt MRN-referensnummer.

2. Ankomstanmälan (AN)

När flyget anländer inge en ankomstanmälan för transportmedlet till kommissionens ICS2-system.

 

3. Anmälan av varors ankomst (FI332) för delsändning

Anmäl ankomsten av de delsändningar som anländer med senare flyg. Ange i anmälan MRN-referensnumret för den nya summariska införseldeklaration där man angett indikatorn för delsändning.

Om du inte vet vilka sändningar på undernivå som anländer kan du alltid anmäla ankomsten av  alla varor som ingår i transportdokumenten för leveranspartiet på undernivå.

Om sändningens ankomst anmälts felaktigt för ett flyg med vilket den inte anlänt, kan du korrigera anmälan av varornas ankomst genom att ta bort denna sändning på undernivå från anmälan. Korrigeringen är inte nödvändig, eftersom ankomsten av varorna i ett transportdokument på undernivå i en summarisk införseldeklaration där indikatorn för delsändning angetts kan anmälas flera gånger.

4. Påföljande tulldeklaration

Ange i den påföljande tulldeklarationen alltid MRN-numret för den ursprungliga summariska införseldeklarationen, transportdokumentets nummer och varupostnumret som referens för tidigare dokument. Du kan inte ange MRN-numret för den summariska införseldeklarationen som ingetts för delsändningen.

Om det tidigare dokumentet i tulldeklarationen är en summarisk införseldeklaration (ENS) och sändningen anländer i delar:

 • Om importförtullningen gjorts för hela sändningen redan i samband med den första delsändningen, behöver den inte ändras, om sändningen frigörs först när hela sändningen anlänt.
 • Om man vill att varor frigörs i samband med den första delsändningens ankomst, ska tulldeklarationen ändras så att den motsvarar uppgifterna för delsändningen. För resten av varorna ska man göra en ny förtullning när de anlänt.

Beakta anmälan om lossningsresultat och ogiltigförklaring

 • Anmälan om lossningsresultat får lämnas in först när den sista delen av sändningen anlänt.
 • Ogiltigförklaring får inte begäras för varor som inte alls anlänt förrän det har blivit klart att sändningen inte alls kommer att anlända till Finland.

Läs mer: